Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-1864/21.03.2016г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Уличен канал” за поземлени имоти с идентификатори 51500.85.7 и 51500.85.9 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”. Трасето на уличния канал започва от съществуваща канализация в ПИ 51500.510.70, представляващ улица и преминава в полски път ПИ 51500.85.12, като дължината на трасето в ПИ 51500.85.12 ще бъде около 70м. и дотига до ПИ 51500.85.7 и ПИ 51500.85.9 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу”.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 21.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-1862/21.03.2016г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ел. захранване на пристройка към хранителен магазин и вътрешно преустройство към търговски комплекс „Жанет”, подобект: Кабели 20кV” в поземлен имот с идентификатор 51500.75.204 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”. Трасето на кабела започва от съществуваща мрежа в ПИ 51500.73.21, представляващ път от републиканската пътна мрежа „Бургас-Варна”, държавна собственост и достига до БКТП „Жанет” в ПИ 51500.75.204 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу”. Дължината на трасето е 50м. в ПИ 51500.73.21 и 25м. в ПИ 51500.75.204. Определя се сервитут 0,6м. от едната страна и 1,5м. от другата страна спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута на кабела ще е 107кв.м. в ПИ 51500.73.21 и 53кв.м. в ПИ 51500.73.21 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу”.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 21.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.Н2-УТ-1861/21.03.2016г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ел. захранване на шоу рум с помещения за сглобяване на елементи” в поземлен имот с идентификатор 51500.56.29 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”. Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП „Инджекьой 3” в ПИ 51500.56.53, преминава през ПИ 51500.56.21, представляващ полски път и достига до ново ТЕПО на пред ПИ 51500.56.29 по КК на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”. Дължината на трасето е 54м. в ПИ 51500.56.21 – изцяло в земеделска територия. Определя се сервитут 0,6м. от едната страна и 1,5м. от другата страна спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута на кабела ще е 124кв.м. в ПИ 51500.56.21 по КК на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.Публикувано на 21.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-1863/21.03.2016г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор 51500.86.12 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”. Трасето на кабела започва от съединителна муфа на съществуващата мрежа в ПИ 51500.86.21, представляващ полски път, свързва РК на границата между 51500.86.11 и ПИ 51500.86.12 и продължава до ново ТЕПО в ПИ 51500.86.12 по КК на гр. Несебър. Дължината на трасето е 71м, 50м. в ПИ 51500.86.12 и 21м. в ПИ 51500.86.21. Определя се сервитут 0,6м. от едната страна и 1,5м. от другата страна спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута на кабела ще е 139кв.м., 47кв.м. в ПИ 51500.86.21 и 92кв.м. в ПИ 51500.86.12 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу”.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 21.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1751/18.03.2016г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Жилищна сграда за временно обитаване – изменение по време на строителството на проект за жилищна сграда” в ПИ 51500.84.31 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, община Несебър, област Бургас”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 18.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1753/18.03.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за застрояване в имоти с идентификатори 51500.503.444, 51500.503.445, 51500.503.446, 51500.503.447, 51500.503.448, 51500.503.449, 51500.503.450, 51500.503.451, 51500.503.452, 51500.503.453, 51500.503.454, 51500.503.455 и 51500.503.457 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, община Несебър.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 18.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1754/18.03.2016г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Базова станция №5155”, разположена върху сграда с идентификатор 51500.66.24.4, находяща се в имот с идентификато 51500.66.24 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, община Несебър, област Бургас”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 18.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1749/18.03.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПРЗ за имоти с идентификатори 51500.510.62, 51500.510.137 и 51500.510.149 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Акротирия”, община Несебър, област Бургас”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 18.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1748/18.03.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 51500.510.84, кв.3 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Акротирия”, община Несебър, област Бургас”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 18.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1747/18.03.2016г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изграждане на брегоукрепване” в имот №74 в землището на кв.”Аурелия”, община Несебър, с площ приблизително 3дка и НТП:- наклонен бряг, на границата между концесията на морски плаж „Равда – Академика” и крайбрежна улица на кв.”Аурелия”, в м.”Кокалу”, община Несебър, област Бургас”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 18.03.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews