Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1746/18.03.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Вътрешно преустройство на магазин в аптека. Обекта предмет на преустройство се намира в УПИ І кв.85 по плана на гр.Несебър, имот с идентификатор 51500.502.73 /сграда с идентификатор 51500.502.73.1/ по кадастралната карта на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 18.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1752/18.03.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Промяна статута на земеделска земя - имот с идентификатор 51500.16.18 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, община Несебър, област Бургас, в който имот след урбанизиране на територията ще се изтради жилищна сграда, съобразно техническите възможности за застрояване”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 18.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1750/18.03.2016г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване в ПИ 51500.84.55 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, община Несебър, област Бургас”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 18.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1705/17.03.2016 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Лазар Георгиев Терзиев, че със заповед №93 от 08.03.2016 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 61056.20.108, 61056.20.109 и 61056.86.21 по КК на с.Равда, с който план гореописаните имоти се отреждат за „Депо за битови отпадъци“.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 17.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

БИОТРОН ЕООД
БИОТРОН” ЕООД
ЕС ПЕРФЕКТО ЕООД
ЕС ПЕРФЕКТО” ЕООД
МАМ ЕНТЪРПРАЙСИС ЕООД
МАМ ЕНТЪРПРАЙСИС” ЕООД
ПРИСТА КОРЕКТ ЕООД ПОКАНА 805
ПРИСТА КОРЕКТ ЕООД

Публикувано на 16.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
З А П О В Е Д №194/15.03.2016 година


В изпълнение на Заповед №1673/17.08.2015 г. на Кмета на Община Несебър, на 26.08.2015 г. е сключен Договор за наем на общинско жилище №103, с Б. Б. Я., ЕГН ......................................., гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов“ №3, съгласно който на него и членовете на неговото семейство се предоставя за временно и възмездно ползване общинско жилище, представляващо: Стая №107 със самостоятелен санитарен възел, на площ от 16.35 кв. м., находяща се на първи етаж в Общежитие към СОУ „Любен Каравелов“, с идентификатор 51500.502.429.6 по кадастралната карта на гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов“ №3, изградено в УПИ І, кв. 57 по регулационния план на гр. Несебър, АОС №622/04.10.1999 г.Публикувано на 16.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-1659/16.03.2016г.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места “Външно ел. захранване на „Ваканционно селище” за имот с идентификатор 39164.15.61 - в землището на с.Кошарица, месност “Йовче дере”,община Несебър.
Трасето на кабелната линия започва от БКТП „Сулуджана”1 находящо се в ПИ 39164.15.320, преминава през имоти с идентификатори ПИ 39164.15.103 с начин на трайно ползване земеделска земя- за селскостопански полски ведомствен път , ПИ 39164.15.56 с начин на трайно ползване земеделска земя-дере и ПИ 39164.15.62 с начин на трайно ползване земеделска земя-за селскостопански полски ведомствен път и достига до имот с идентификатор 39164.15.61 с обща дължина 155 м.л.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37./тел. 0554/293-42/
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 16.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АЛЕКСАНДЪРС СЕМОВС
АЛЕХАНДРА ГАРСИЯ - ЕРНАНДЕС
АНГЕЛИНА ЖИВКОВА ВЕЛЧЕВА
АНДРЕЙ ЕВГЕНИЕВИЧ РУДЕНКО
АТАНАС ИВАНОВ КАТРАФИЛОВ
АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ АТАНАСОВ
БИСЕР НЕНКОВ АВРАМОВ
ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА НАУМОВА
ГАЛИНА КАРАМФИЛОВА ЧОЛАКОВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МОЕВ
ДЖОН АНТЪНИ ХИГИНС
ДИЙН УЕСТОН
ДИМИТЪР ВИЧЕВ ВИЧЕВ
ЕЛЕНА ЖЕЛЕВА АТАНАСОВА
ЗЮМБЮЛ АКМАНОВА СЕДАМЕДОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ЧИФИЛЬОНОВА
ИРЕНА АНГЕЛОВА ГРОЗЕВА
ИСМАИЛ ОСМАН ТАЙФУН
КАЛИНА ВАНГЕЛОВА ШИКОВА
КАРМЕН ТЕРЕСА КЕЛИ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ПАНЧУКОВ
КОРМАК МАЙКЪЛ ТРАНТ
МАРИАНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
МАРИЙКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИНА ГУДЛЕКИС
ОРХАН ХАСАН ОСМАН
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЯНКОВ ПЕТРОВ
ПИТЪР ДЖОН МАН
ПЬОТР ИВАНОВИЧ ИВАНОВ
СТЕФАН МИХАЙЛОВ БЕЛЕВ
СТЕФАНИ ДРЕЙК БРАК
СТОЯНКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ТАНЯ СТОЕВА БАКАЛОВА
ЮДЖИЙН О ХАРА
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЯНКА НИКОЛОВА МОМЧЕВА

Публикувано на 14.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
"ТРИ СКЛАДА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ" В ПИ 53822.18.39,
М."АЙКЪНА", ЗЕМЛИЩЕ С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 12.03.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews