Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АНДЖЕЙ ГАДОВИЧ
АНТЪНИ ДЖОУНС
БРЕНДА МАРГАРЕТ МАККЕНТЪН
ВИТАЛИЙС КОЖЕМЯКИНС
ДЕЙВИД ДЖОНАТАН ФЕЪР
ДЕЙВИД СИМПСЪН
ДЕНИЦА БОЖИДАРОВА НИКОЛОВА
ДЖЕФРИ ЕДУАРД МАКАРТИ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
ЗАХАРИ ВАСИЛЕВ ВАРЧЕВ
ЗДРАВКО НИКОЛАЕВ КОСТОВ
ИВАН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
ИМИНАС ЧЕСЛОВАС ШЕМИОТАС
КАМЪЛДЖИТ СИНГ ДАЙЪЛ
КАРОЛ АНН ХАУЪРД
КИИТ АЛЕКС АНДЕР ДАФ
КЛОС БЕЧ
КНУД БЕНИ ДЕ ВЕТ ОЛСЕН
КОЛМ ДЖОУЗЕФ НИЪРИ
КОНЪР МАЙКЪЛ КЕЛЪХЪР
КРИСТИЯН БОНД
ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА ДЕРНЕВА
СТЕФКА НАНКОВА ТОДОРОВА
СТИВ НАЙТИНГЕЛ
СТИВЪН ДЖОУЗЕФ БРУС
ТЕРЕЗА КАТЕРИН ДУАЙЪР
ТОМ ВАНГГАРД АНДЕРСЕН
ТОМАС МАСТЕРСЪН
УИЛЯМ БРЕНАН
ФРОДИ ДУРХУС
ХАМИД РЕЗА ДЖЕРАМИ
ХЕЛЕН МАРГАРЕТ МАК ДЕРМОТ
ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ДИОНИСИЕВ

Публикувано на 22.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

МАРТИН ДЖЕРАРД ДЕЙЛИ
НАТАЛИ ДЪГЪН
НИКОЛИНА ВАНГЕЛОВА СТАВРЕВА
ПЕР АРЛД ДУШАЛАНД
РАДЖИНДЪР СИНГ
РАДОСТ АЛЕКОВА КАРАМИНЧЕВА
РАЙТИС ЛОГИНС
РАЙЪН МАКБРАЙД
РЕЙМЪНД ОУЕНС
РИЧАРД ЕЙМОНД БАРИ
ЧАРЛС РЕДЖИНАЛД СИМПСЪН
ЮДЖИЙН ЕЙДН МАК ДЕРМОТ
ГЕЙНОР ДЕЙВИС
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕНЕВ
ГРИГОРИЙ АБРАМОВИЧ БАРШЕВСКИ
ДЖОАНА БЪРНС
ДЖОН ФРАНСИС ЛОФТЪС
ДЖОН ЧАРЛС ДЕЙВИС
МАЙЯ ЙОРДАНОВА КАРАДЖОВА

Публикувано на 22.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛА ГРИГОРОВА ШИШКОВА
ЕЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
СТОЙЧО РАНГЕЛОВ ШИШКОВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ ИВАНОВ

Публикувано на 19.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ЕМРИС БРАЙЪН ПРАЙС
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ АТАНАСОВ
ИВАН АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ
ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
КЕВИН СПЕНСЪР
КЕЙ ХЕНРИЕТА ПАКСТЪН
КИРИЛ ГИНЕВ БАХЧЕВАНОВ
КШИЩОФ МОКВА
ЛЕХ АНДЖЕЙ ПИОТРОВСКИ
МАЙКЪЛ ДЖОУЗЕФ МАККЕЙБ
МАРЕК ГЖЕГОЖ ГЖЕХ
МИЛЕНА ДИМИТРОВА БАХЧЕВАНОВА
ОРЛИН МАРИНОВ ТОДОРОВ
ПАДРИГ МАРТИН НИИ
ПАТРИК МАЙКЛ ФОЛИ
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ЦВЕТАНОВ
САРА ЛУИЗ ФЕНЪН
СЗАБО ГЕЗА
СЗАБОНЕ НОХТА ИЛДИКО
СИЛВИЯ ПЕТРОВА ДЕМЕРДЖИЕВА
СТАНИСЛАВ БЕБЛОВСКИ
АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕРИЕВИЧ ЧЕРЕЗОВ
АНДЖЕЛИКА АБАГЕЙНТС
АРТУР ФАЛКЕНСТЕРН
ДЕНЛИ ПОЛ ЛОФОРД
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТАУШАНОВА
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ПЕТРУХИНА

Публикувано на 18.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ДЕЛЧЕВ
РАУЛС ВЕИДЕ
РЕНЕ АЛМАС
РОБЪРТ ДЖОН КИНГАМ
РУСКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
СТАНКО ИЛИЕВ КЪНЕВ
СТЕФКА ПАВЛОВА ПЕЕВА
СУРИНДЕР САРДАНА
ТЕОДОР МУТО
ТЕРЕЗА МЕРИ МЪЛИНС
ТОДОР МИТКОВ ВАСИЛЕВ
ТОМАС МАЙКЪЛ ГЕРАГАТИ
ТОМАС ФИЛИП ДЕЙМИЙН БРЕНАН
ТОТКА СЪБЕВА ДЕЛЕВА
ФЛЕМИНГ ЛАУМАРК-МОЛЕР
ЯНУШ КИРИЛОВ СОТИРОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КОВАЧЕВ
ДЖЕНИФЪР ДАУН ФЛИН
ДЖЕРАРД ПАТРИК МАХЕР
ЕВГЕНИЙ ХРИСТОВ ПЕЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ЛОРЕЙН ЛЮИС
МАРГАРЕТ ПАТРИША ЛЕНЪН
МИРОСЛАВА ФИЛИПОВА БРАНКОВА-ДЕЛЧЕВА

Публикувано на 18.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-998/17.02.2016г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №46/10.02.2016г. на Георги Желязков Мартинов и Марийка Григорова Мартинова за „Преустройство, остъкляване на тераси и обединяване на Апартамент „А”- самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.71.2.45 по КК и Апартамент „В”- самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.71.2.46 по КК, намиращи се в жилищна сграда №2, разположена в ПИ 51500.502.71 по КК, в кв.87”А” по плана на гр.Несебър”.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 17.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВС
ВИКТОР ВАСИЛИЕВИЧ ТИМОФЕЕВ
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА
ТОДОР БОТЕВ БЛАГОЕВ


Публикувано на 17.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АНА РАЙНОВА РАХНЕВА
АНТИН РОДЖЪРС НОРМАН УИЛЯМ
АТАНАС АНГЕЛОВ ТЕРЗИЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНТОНОВ
ГЕОРГИ СТИЛИЯНОВ РУСЕВ
ДЖОУЗЕФ САЙКС
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАТРАФИЛОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ДИМО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ДМИТРИЙ БЛАГОЕВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ЕРГЮЛ МАИД МЕХМЕДАЛИ
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАЯНСКИ
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ГЕНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЗЕЛЯМОВ
ИЛИЯН ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ
ЙОВКА ИВАНОВА ПТИЧКОВА
КИРИЛ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ ЮЛИЯНОВ КОЛАРОВ
КРАСИМИРА ТОТКОВА ЯКИМОВА
МАРИЯ РУСЕВА ГОСПОДИНОВА
МАРИЯНА СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА
МИЛЕНА ПАНАЙОТОВА ГЕЦОВА
МИХО ИВАНОВ ТОДОРОВ
МОНИКА БРИЛИНСКА
Наследници на ДИМО АТАНАСОВ ДИМОВ
Наследници на ИВАН РАЙЧЕВ ДУНКОВ
Наследници на МАГДАЛИН ГЕОРГИЕВ МАЛАКОВ
Наследници на МИЛКО ДИМИТРОВ ЖЕКОВ
ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ БРОВДИ
ПЕТЯ ЗДРАВКОВА ЗУРМАЛОВА
ПИ ЕНД ЕС ДИВЕЛЪПМЪНТС
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ МИХОВ
РАШКО ВЪЛЧЕВ ГРИГОРОВ
РЕНИ ГОСПОДИНОВА ПЕНЕВА
РУМЯНА МАНЕВА СЛАВОВА
СВЕТЛА ТРЕНДАФИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА
СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ
ФИЛИП УЕНЙ ОУЕНС
ХРИСТО ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
ЮЛИЯ АНТОНОВА ПАВЛОВА
ЯНИ ЙОВОВ АПОСТОЛОВ
АДЕЛИНА ВАСИЛЕВА КУСТЕВА

Публикувано на 16.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№Н2-УТ-952/16.02.2016г.


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Кабели НН ” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХХVІІ-553, кв.41 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.240 по КК на гр.Свети Влас , преминаващи през имоти ПИ 11538.504.587 и 11538.504.588 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.
Трасето за полагане на кабели НН започва от съществуващ МТП „Инцараки 1” в ПИ 11538.504.587, продължава в ПИ 11538.504.588 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенни улици и завършва в ново ЕТ-НН на границата на ПИ 11538.504.240 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Проектната дължината на трасето е 137м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата сграна на трасето с обща площ от 298 кв.м.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет.3, тел. 2-93-35
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 16.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№Н2-УТ-953/16.02.2016г.
На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Кабели НН ” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ Х-235, кв.41 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.262 по КК на гр.Свети Влас , преминаващи през имот ПИ 11538.504.587 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.
Трасето за полагане на кабели НН започва от ЖБ стълб на съществуваща въздушно- кабелна линия в ПИ 11538.504.587 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, пресича ПИ 11538.504.587 до ново ТЕПО на границата на ПИ 11538.504.262 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Проектната дължината на трасето е 4м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 1.50м. от двете страни на трасето с обща площ от 15 кв.м.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет.3, тел. 2-93-35
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


Публикувано на 16.02.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews