Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че със заповед №64/11.02.2016г. е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ _ХІІ с идентификатор 51500.503.407, кв.7 по плана на ж.к. „Черно море”, гр.Несебър, който план касае промяна на височината на застрояване от Н=10.00м. на Н=12.00м. и Кинт. От 1.60 на 2.00, при запазване устройствената зона „Жс”, Кпл.=50% и минимално озеленена площ 35% и начина на застрояване- свободно основно застрояване
Заповедта за ЧИ на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Заповедта може да се обжалва чрез Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 16.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че със заповед №54/11.02.2016г. е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ _ІV с идентификатор 51500.503.12 и ІVа с идентификатор 51500.503.11, кв.5 по плана на ж.к. „Черно море”, гр.Несебър, който план касае промяна на устройствените показатели на УПИ ІV и ІVа в кв.5 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, както следва: Кпл. от 45% на 50%, Кинт. От 1.20 на 2.00, максимална височина на застрояване от Нк=10.00м. на Нк=12.00м. и минимално озеленена площ от 30% на 50%, при запазване начина на застрояване- свързано в двата имота.
Заповедта за ЧИ на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Заповедта може да се обжалва чрез Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Публикувано на 16.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че със заповед №55/11.02.2016г. е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ _VІ-792 с идентификатор 51500.503.318 и VІІ-793 с идентификатор 51500.503.320, кв.28 по плана на ж.к. „Черно море”, гр.Несебър, който план касае обединяване на УПИ VІ-793 и УПИ VІІ-793 в новообразуван УПИ VІ-793 на площ от 714кв.м., като промяня устройствения показател Кинт. От 1.40 на 1.80, при запазване на останалите показатели за новообразувания УПИ.
Заповедта за ЧИ на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Заповедта може да се обжалва чрез Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова
Публикувано на 16.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-944/16.02.2016г.

Отдел ”УТ” при община Несебър съобщава, че със Заповед №62/11.02.2016г. на Заместник-кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №51500.66.10 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”, който план касае промяна на отреждането от „За жилищна сграда” в „За складова база”, промяна на устройствената зона от „Жм” на „Пп” и промяна на устройствени показатели за ПИ 51500.66.10: Кплътност на застрояване от 35% на 30%, Кинтензивност на застрояване от 1,2 на 1,5, Максимална етажност – от 3 етажа /Нкорниз – 10м./ на 5 етажа /Нкорниз – 15м./ и минимално озеленена площ се запазва 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №62/11.02.2016г. на Заместник-кмета на община Несебър и проекта за изменение на ПУП–ПЗ за поземлен имот с идентификатор №51500.66.10 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инжекьойско блато” се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10, ет.3, ст.№32 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез община Несебър пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303676 Б. Борисов

Публикувано на 16.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.
25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г.) Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение гр.София, бул. Брюксел №1

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!Публикувано на 15.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър с вх.№Н2-УТ-669/04.02.2016г.от Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение гр.София
Относно: инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

От общината


Публикувано на 15.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 880 /12.02.2016г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 56/11.02.2016г. на кмета на общината е изработен и представен проект за изменение на подробния устройствен план - план за регулация за УПИ ІІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.170, находящ се в кв.34 по плана на гр.Свети Влас, който план касае прокарване на регулационните граници на УПИ ІІІ-общ. кв.34 по имотни граници на имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта 11538.503.170, с което площа на УПИ ІІІ от 391 кв.м. става 422кв.м. С изменението от УПИ ІІІ към УПИ ІІ се придават 5 кв.м., към УПИ ІІІ се придават 13кв.м. от УПИ ІV и 35 кв.м от улица и се отнемат 12 кв.м., които преминават към УПИ ІV, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Проектът се намира в отдел “УТ” – община Несебър ,ул.”Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331


Публикувано на 12.02.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews