Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова
дирекция „Черноморски район" ОБЯВЯВА: инициатива на Териториално поделение
„Държавно ловно стопанство - Несебър", за водовземане на подземни води чрез ново
водовземно съоръжение:

1. Цел на заявеното използване на водите:

Публикувано на 11.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"
СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район" ОБЯВЯВА: инициатива на „ЛИВЕНС" ООД гр. София, за водовземане на подземни води от ново водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1 „Ливенс - Баня ", предвиден за изграждане в землището на с. Баня, община Несебър област Бургас:


Публикувано на 11.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-743/08.02.2016г.

Относно:Съобщение на основание чл.62а,ал.1 от ЗВ, директора на Басейнова Дирекция „Черноморски район” обявява инициатива на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство-Несебър”, за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение в ПИ 02703.65.2 местност ”Сюргията” землище с.Баня.
В 14 дневен срок от датата на обявяването заинтересованите страни или граждани могат да подават предложения и възражения за приемане в БДЧР, в общинска администрация Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3 стая 37 тел. 0554/2-93-42/ всеки работен ден от 9.00 до 16.00ч. и
в БДЧР всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. на ул.”Панагюрище” 17, гр.Варна .

от общината


Публикувано на 11.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-740/05.02.2016г.

Относно:Съобщение на основание чл.62а,ал.1 от ЗВ, директора на Басейнова Дирекция „Черноморски район” обявява инициатива на „Ливенс” ООД гр.София за водовземане на подземни води от чрез ново водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1 „Ливенс-Баня” предвиден за изграждане в ПИ 02703.23.30 местност ”Юрта” землище с.Баня.
В 14 дневен срок от датата на обявяването заинтересованите страни или граждани могат да подават предложения и възражения за приемане в БДЧР, в общинска администрация Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3 стая 37 тел. 0554/2-93-42/ всеки работен ден от 9.00 до 16.00ч. и
в БДЧР всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. на ул.”Панагюрище” 17, гр.Варна .
от общината


Публикувано на 11.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с промените на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи относно предоставянето под наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд Ви уведомяваме, че собствениците или ползвателите на животновъдни обекти съгласно чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ подават заявление по образец до кмета на Общината, в която е регистриран животновъдния обект, в срок до 10март, към което прилагат следните документи:
1.Копие от документ за самоличност за физически лица.
2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.
3.Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице.
4.Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
5.Удостоверения от компетентните органи за липса на:
5.1. данъчни задължения
5.2.задължения към Държавен фонд „Земеделие“
5.3.задължения към държавния и общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
За всички въпроси относно гореизложеното, собствениците или ползвателите на животновъдни обекти могат да получат информация на телефон 0554/29387 – Даниела Тодорова – гл. експерт в Общинска собственост.

Публикувано на 10.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И РАЗШИРЕНИЕ
НА СЪЩЕСТВУВАЩ ХОТЕЛ, РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ БАСЕЙН
И ОГРАДА НА УПИ VІІІ-483, КВ.60 /61056.501.648/
ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУКПубликувано на 10.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АСПЕКТИ ПЛЮС ЕООД
БГ - КЛИМА ГРУП ЕООД 703
БГ - КЛИМА ГРУП ЕООД
ГРУЗИ ЕООД
ЕЛЕНОР ЕООД
ЕФКА-СТРОЙ ЕООД
МИЙЛ ХАУС ДЕВЕЛОПМЪНТС ООД
РОСИЕКРОСИЕК1
ЮПИТЕР ЕСТЕЙТ ЕООД

Публикувано на 10.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КУРОРТНА СГРАДА
ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ И ТРАФОПОСТ В ПИ 51500.83.48, М."КОКАЛУ",
ЗЕМЛИЩЕ ГР. НЕСЕБЪР, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 09.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.34а, ал.3 от ЗДС изх.№Н2-УТ-449-001/08.02.2016г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, че са издадени Заповед №РД-09-4/20.01.2016г./ и Заповед №РД-09-4/05.02.2016г./ за допълване на осн. чл. 62, ал.1 от АПК/ на Областен управител на област Бургас за започнала отчуждителна процедура за обект „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км207+580, нов Фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20кV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ”ТВ при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120”.

Приложения:
1. Заповед №РД-09-4/20.01.2016г./ на Областен управител на област Бургас

2.Заповед №РД-09-4/05.02.2016г./ за допълване на осн. юл. 62, ал.1 от АПК/ на Областен управител на област Бургас

3.Приложения към горепосочените заповеди


Публикувано на 08.02.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews