Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР СЪОБЩЕНИЕ изх. № 1598 / 30.12.2015г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава , че с протоколно решение т.44 от протокол № 11 от 24.09.2015г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е прието задание за изменение на ПУП за УПИ III-946 от кв. 9 по регулационния план на гр. Обзор , община Несебър /ПИ с идентификатори 53045.502.557 и 53045.502.556 по КК/ с което се предвижда разделяне на УПИ III-946 от кв. 9 на два нови УПИ , като регулационните граници се провеждат по имотни граници по одобрена кадастрална карта и съдебна делба.
Искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от узнаването му .
Проектът се намира в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.Телефон за контакти 055635116.

Публикувано на 08.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
П О К А Н А
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


На 12 февруари /петък/2016 г. от 11.00 часа в залата на Демонстрационен център на занаятите -гр.Несебър ще се проведе обсъждане на проекта за поемане на общински дълг, по следния ред:

1. Дългосрочен кредит от банкова институция
Предназначение на дълга –Целта на проекта за поемане на общински дълг е да се финансира капиталовата програма по бюджета на община Несебър за 2016 г., както следва:

Публикувано на 08.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Несебър   приема  предложения и становища относно  проект на Наредба за  изменение и допълнение на  Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър. Становища могат да бъдат  направени на интернет страницата на общината или в Центъра за административно обслужване на Община Несебър  на адрес: гр. Несебър ул. Еделвайс №10 

           Проект на Наредба за  изменение и допълнение на  Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър

Публикувано на 02.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР О Б Я В Л Е Н И Е

Община Несебър уведомява, съгласно чл.25, ал.1 от ЗОС, собствениците на имоти-частна собственост, части от които се засягат с ПУП-парцеларен план, за изграждане на обект „Довеждаща пътна връзка до ПСОВ-Оризаре” в ПИ53822.16.57 в землището на с.Оризаре, одобрен с Решение №1080 от Протокол №29/10.02.2015г. на Общински съвет-Несебър, обнародвано в ДВ бр.18/10.03.2015г., че се открива процедура по издаване на заповеди по реда на чл.21, ал.1 от ЗОС, за принудително отчуждаване на реални части от собствените им имоти описани по-долу, които ще послужат за трасе на новопредвиден път, съгласно влязлия в сила подробен устройствен план-парцеларен план, описан по-горе, след предварително и равностойно парично обезщетение, както следва:


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК

Публикувано на 02.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
Покана за доброволно изпълнение
до Станка Михайлова Вълчева ул.,,Кирил и Методий“ №3 гр.Обзор
До Михаил Николаев Николов бул.,,Бъкстон“, бл.201а, ет.5, вх.4, ап.77 гр.София


относно: Покана с изх.№Н2-КС-193/14.01.2016г. за доброволно изпълнение
на влязла всила Заповед №264/29.03.2013г, на Кмета на Община Несебър за
премахване на незаконен строеж:,,Едноетажна паянтова постройка с
идентификатор 53045.502.246.4 по КККР на гр.Обзор, община Несебър“,
находящ се в ПИ с идентификатор 53045.502.246 по КККР на гр.Обзор,
Община Несебър, идентичен с УПИ III-527, кв.41 по регулационния план на
гр.Обзор, Община Несебър.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК

Публикувано на 28.01.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР СЪОБЩЕНИЕ изх. № 2438 / 23.12.2015г.
С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава , че с протоколно решение т.35 от протокол № 15 от 22.12.2015 г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ V-553 от кв.43 по плана на гр. Обзор , община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.501.305 по одобрена КК на гр. Обзор/ .Проектът предвижда промяна регулационните линии на УПИ V-553 от кв.43 с площ 1200кв.м. по имотни граници на имот с идентификатор по кадастрална карта 53045.501.305 с площ 1194кв.м. в кв.43 по плана на гр. Обзор .В частта си план за застрояване се предвижда повишаване на показателите на застрояване и устройствената зона на имота от „Жм” на „Жс”. Установяват се устройствени показатели : Кпл.=25-70% , Кинт.= 1.00-2.00 , максимална височина Нк=15.00м. и минимално озеленена площ 30-50%.
Искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от узнаването му .
Проектът се намира в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 26.01.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР СЪОБЩЕНИЕ изх. № 2112 / 30.12.2015г.
С настоящето на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с протоколно решение т.27 от протокол № 13 от 11.11.2015г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхват УПИ VII от кв. 31 по плана на гр. Обзор , община Несебър /ПИ с идентификатори 53045.501.474 и 53045.501.475 по КК /.Проекта касае обособяване от УПИ VII на новообразувани УПИ XIX-475 на площ от 625.5кв.м. , УПИ XXI-475 на площ 625.5кв.м. и УПИ XX-474 на площ от 1665кв.м. и установяване на устройствени показатели , както следва : Кпл.=60% , Кинт.=1.20 , максимална височина Нк=10.00м. и минимално озеленена площ 40%.
Искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от узнаването му.
Проекта се намира в отдел УТ при Кметство гр.Обзор , ул.”Иван Вазов”№2, ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 22.01.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦВЕТАНКА ТРАЯНОВА ПАМУКОВА,
МИХАЕЛА БЛАГОМИРОВА ПАМУКОВА И ТРАЯН БЛАГОМИРОВ ПАМУКОВ ЗА
ОБЕКТ: "ПУП-ПЗ ЗА ПИ 61056.68.120, М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК И ТУК

Публикувано на 22.01.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
БЛАГОЙ ГРИГОРОВ УЗУНОВ И СТОЙКО ГРИГОРОВ УЗУНОВ ЗА
ОБЕКТ: "ПУП-ПЗ ЗА ПИ 61056.68.121, М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК И ТУК

Публикувано на 22.01.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "БГ ДИВЕЛЪПМЪНТС" ООД ЗА
ОБЕКТ: "ПУП-ПЗ ЗА ПИ 61056.68.119, М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК И ТУК

Публикувано на 22.01.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews