Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ИНИЦИАТИВА ОТ МАРИЯН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ И
ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ ЗА ОБЕКТ: "МАСИВНА ОГРАДА И ЗОХ" В УПИ хІІ-287,
КВ.2 ПО ПЛАНА НА С.РАВДА

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!Публикувано на 19.01.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” №2, тел.0556/ 3 51 16
Изх. № 2262 / 23.12.2015г. СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаваме Ви, че с протоколно решение т.34 от протокол № 15 от 22.12.2015 г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ XIX-683 от кв.23 по регулационния план на гр. Обзор , община Несебър / ПИ с идентификатор 53045.502.316 по одобрена КК на гр. Обзор , община Несебър / .Проектът предвижда промяна отреждането на УПИ XIX-683 от кв.23 по регулационния план на гр. Обзор , община Несебър от „за жилищно строителство” на „за озеленяване и КОО” , промяна устройствената зона от „Жм” на „Оз” , като се установяват устройствени показатели : Кпл.=10% , Кинт=0.10 и минимално озеленена площ от 70% , максимална височина Н=3.60м. и начин на застрояване – свободно.
Планът се намира в отдел “УТ” при Кметство гр.Обзор , ул.”Иван Вазов”№2 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение .

бд/бд
ст.спец. УТ
/Б. Димов/

Публикувано на 18.01.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.34а, ал.3 от ЗДС изх.№Н2-УТ-86-001/18.01.2016г.
Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за започнала отчуждителна процедура за обект „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км207+580, нов Фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20кV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ”ТВ при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120”.


Приложения: 1. Заповед №80-00-2/06.01.2016г. на Областен управител на област Бургас
2.Заповед №РД-02-14-1413/22.12.2015г. на Министъра на МРРБ
и №ЗМФ-1286/17.12.2015г. на Министъра на МФ


ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.34а, ал.3 от ЗДС изх.№Н2-УТ-449-001/08.02.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица, че са издадени Заповед №РД-09-4/20.01.2016г./ и Заповед №РД-09-4/05.02.2016г./ за допълване на осн. чл. 62, ал.1 от АПК/ на Областен управител на област Бургас за започнала отчуждителна процедура за обект „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км207+580, нов Фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20кV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ”ТВ при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120”.


Приложения:

1. Заповед №РД-09-4/20.01.2016г./ на Областен управител на област Бургас


2.Заповед №РД-09-4/05.02.2016г./ за допълване на осн. юл. 62, ал.1 от АПК/ на Областен управител на област Бургас


3.Приложения към горепосочените заповеди


Публикувано на 18.01.2016 от Пресцентър Община Несебър
СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2016 Г.
Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за местните данъци и такси, сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такси за 2016г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ,
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА


Срок за плащане – на две равни вноски :

Публикувано на 18.01.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-074/08.01.2016 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №1 от 06.01.2016 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.68.8, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план касае отреждане на имота „За сгради за отдих и курорт”, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на устройствените показатели както следва: Кпл.=30%, Кинт.=1,50 максимална височина на застрояване от Н=15.00м и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 18.01.2016 от Пресцентър Община Несебър
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2016Г. ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
18.01.2016г.
с.Кошарица – от 11,00ч. - в сградата на кметството
с.Гюльовца – от 13,00ч. - в сградата на кметството
с.Оризаре – от 14,00ч. - в сградата на кметството
с.Тънково – от 15,00ч. - в сградата на кметството
19.01.2016г.
гр.Обзор - от 11,00ч. - в сградата на кметството
гр.Свети Влас - от 15,00ч. - в сградата на кметството
с.Равда – от 17,00ч. – в сградата на кметството
20.01.2016г.
гр.Несебър – от 17,00ч. - в Демонстрационен център
на занаятите /бившата поликлиника/

Публикувано на 11.01.2016 от Пресцентър Община Несебър
ПРОЕКТ - П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2016 г.

ПРОЕКТ - С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 г.
Публичното им обсъждане ще се проведе по графика за обществено
обсъждане на Проекта за Бюджет 2016г. по населените места.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУКПубликувано на 04.01.2016 от Пресцентър Община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОТ 04 . 01. 2016Г ДО 31.03.2016г.
ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ“ЗАПОЧВА ДА
ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПАРКИРАНЕ В
ЗОНИТЕ С ПЛАТЕН АБОНАМЕНТ ГРАД НЕСЕБЪР – НОВА ЧАСТ


Публикувано на 23.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА
"КОМФОРТСТРОЙ-2009" ООД ЗА ОБЕКТ:
"ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ В ПИ 61056.34.5,
М."ЧЕШМЕ ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪРПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
Публикувано на 23.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-7996/15.12.2015г.


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен и приет от ОбЕСУТ с протоколно решение по т.7 от Протокол №13/25.11.2015г. проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51500.66.10 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Инджекьойско блато”, касаещ промяна на отреждането на имота от „За жилищно строителство” в „За складова база”, промяна на устройствената зона от „Жм” на „Пп” и промяна на устройствените показатели, както следва: Кплътност от 35% на 30%, Кинтензивност от 1,20 на 1,50, Максимална етажност от 3 етажа /Нкорниз 10м./ на 5 етажа /Нкорниз 15м./ и минимално озеленена площ се запазва 50%.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303676, Борис БорисовПубликувано на 21.12.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews