Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ 04 . 01. 2016Г ДО 31.03.2016Г
ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ“ЗАПОЧВА ДА ПРИЕМА
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПАРКИРАНЕ В ЗОНИТЕ С
ПЛАТЕН АБОНАМЕНТ ГРАД НЕСЕБЪР – НОВА ЧАСТ


Публикувано на 18.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА
ОБЕКТ" "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНА
СГРАДА" В УПИ ІV-175, КВ.27 /73571.501.508/
ПО ПЛАНА НА С.ТЪНКОВОПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
Публикувано на 18.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА
ЗА ОБЕКТ: "ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР ЗА
УПИ VІІІ-302, КВ.14 /61056.502.241/
ПО ПЛАНА НА С.РАВДАПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК

Публикувано на 18.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ОБЕКТ:
"ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ ЗА УПИ V-498, КВ.31Б /61056.501.285/
ПО ПЛАНА НА С.РАВДАПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
Публикувано на 18.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ С ПРИСВОЕН ISIN КОД BG2100012124 И ЕМИТЕНТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Тексим Банк АД, в качеството на банка довереник на облигационерите на емисия облигации с емитент Община Несебър с присвоен ISIN код BG2100012124, в съответствие с Предложение за записване на Общински Облигации при условията на първично частно предлагане от 09.07.2012г., и при съответно прилагане на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон, свиква общо събрание на облигационерите от посочената емисия облигации на 28.12.2015г. в 10,30 часа на адрес в гр. София, бул. “Т. Александров” № 141 , при следния дневен ред:

Публикувано на 18.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-7521-001/17.12.2015г.
Отдел ”УТ” при община Несебър съобщава, че със Заповед №452/12.12.2015г. на Заместник-кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ ІV-714, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.508.156 и УПИ V-703, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.508.155 по кадастралната карта гр. Несебър, в кв.102 по плана на промишлено-складова зона на гр. Несебър, който план касае обединяване на УПИ ІV-714 /ПИ 51500.508.156/ с площ 787кв.м. и УПИ V-703 /ПИ 51500.508.155/ с площ 1219кв.м. в новообразуван УПИ ІV-155,156 с площ 2006кв.м., запазване на отреждането „За складова база”, запазване на устройствената зона „Пп” и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ ІV-155,156: Кплътност на застрояване 80%, Кинтензивност на застрояване - 2,50, Максимална етажност - 4 етажа /Нкорниз 12,5м./ и минимално озеленена площ от 20%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №452/12.12.2015г. на Заместник-кмета на община Несебър и проекта за изменение ПУП–ПРЗ УПИ ІV-714, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.508.156 и УПИ V-703, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.508.155 по кадастралната карта гр. Несебър, в кв.102 по плана на промишлено-складова зона на гр. Несебър се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.№32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорена чрез община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от настоящото съобщение. тел. за справка 0554/29332 или 0893303676 Б. Борисов

Публикувано на 17.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-7522-001/17.12.2015г.
Отдел ”УТ” при община Несебър съобщава, че със Заповед №451/12.12.2015г. на Заместник-кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ ХVІ-705, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.508.158 по кадастралната карта гр. Несебър, в кв.102 по плана на промишлено-складова зона на гр. Несебър, който план касае промяна номера на имота от УПИ ХVІ-705 на УПИ ХVІ-158 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, запазване на отреждането „За сграда на хранително-вкусовата промишленост”, запазване на устройствената зона „Пп” и промяна на устройствени показатели за новообразувания УПИ ХVІ-158 както следва: Кплътност на застрояване от 40% на 80%, Кинтензивност на застрояване от 1,50 на 2,50, Максимална етажност – запазва се 4 етажа /Нкорниз – 12,5м./ и минимално озеленена площ от 40% на 20%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №451/12.12.2015г. на Заместник-кмета на община Несебър и проекта за изменение ПУП–ПЗ УПИ ХІV-705, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.508.158 по кадастралната карта гр. Несебър, в кв.102 по плана на промишлено-складова зона на гр. Несебър се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.№32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорена чрез община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от настоящото съобщение. тел. за справка 0554/29332 или 0893303676 Б. Борисов

Публикувано на 17.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-7935/11.12.2015г.

Относно:Съобщение на основание чл.75 от ЗВ, директора на Басейнова Дирекция „Черноморски район” обявява инициатива на „Био Аква Ферм” ЕООД гр.Бургас, касаеща увеличаване на ползваната акватория от 87.7 дка. на 265 дка. за ползване на воден обект-Черно море с цел отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности-култивирана черноморска мида.
В 14 дневен срок заинтересованите страни или граждани могат да подават предложения и възражения за приемане в БДЧР, в общинска администрация Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3 стая 37 тел. 0554/2-93-42/ всеки работен ден от 9.00 до 16.00ч. и
в БДЧР всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. на ул.”Ал. Дякович” 33, гр.Варна .
От общината

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК И ТУК

Публикувано на 16.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-7908/10.12.2015г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър

Относно: Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на Димитър Стоянов Стефанов за изграждане на три броя еднофамилни жилищни сгради и сондажен тръбен кладенец в ПИ 27454.23.40 находящ се в землището на с.Емона, местност „Кладери”,община Несебър. От общината.


Публикувано на 16.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър с вх.№Н2-УТ-6367/02.10.2015г.от фирма „Алер” ООД,
Относно: инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: за инвестиционно предложение за изграждане на:”Интелигентна мидена ферма” в имот която ще бъде изградена в района югозападно от нос Емине, община Несебър.
От общината

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК И ТУК


Публикувано на 16.12.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews