Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ОТНОСНО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ
VІ-301 И VІІ-301, КВ.14 ПО ПЛАНА НА С.РАВДА

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 7947 /14.12.2015г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 448/11.12.2015г. на кмета на общината е изработен и представен проект за изменение на подробния устройствен план, в часта му план за застрояване за УПИ ІV-7049 с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.161, находящ се в кв.23 по плана гр.Свети Влас, който план касае промяна устройствените показатели на УПИ ІV-7049 кв.23 по плана на гр.Свети Влас, както следва : Кпл. от 35% на 50%, Кинт. от 1,30 на 2,00, максимална височина на застрояване от Нкорниз=12,00м. на Нкорниз=15,00м. и минимално озеленената площ от 30% на 50%, при запазване на отреждането на имота „За жилищно строителство” и устройствената зона „Жс”.
Проектът се намира в отдел “УТ” – община Несебър ,ул.”Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт 0554/29331

Публикувано на 14.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-7773/04.12.2015г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС,
Относно: информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от „Олга- 86” ЕООД, чрез Галина Семеновна Бибик-управител за изграждане на „14 броя жилищни сгради” находящ се в ПИ 39164.11.378 в землището на с.Кошарица, местност „Четирите дървета”, община Несебър,

От общината.


Публикувано на 09.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-7514/04.12.2015г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър
Относно: инвестиционно предложение на „Дарс Инвест” ЕООД с управител Добрин Иванов Иванов по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: за инвестиционно предложение за изграждане на „Винарна за винопроизводство с база за нощувки, обслужващи и рекреационни обекти” в имоти с идентификатори:27454.23.23; 27454.23.90; 27454.23.88; 27454.23.86 и 27454.23.52 находящи се в землището на с.Емона, местност „Кладери”,община Несебър.

От общината.

ПРИЛОЖЕНИЕПубликувано на 04.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА 14 ВИЛНИ СГРАДИ, МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ПИ 73571.39.49, 73571.39.50, 732571.39.51 И
73571.39.52
М."КАЙРЯКА", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ: 0554/29331

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!Публикувано на 04.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА
ТРИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
В ПИ 73571.36.149,
М."НАД СЕЛОТО", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ: 0554/29331

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!Публикувано на 04.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩ КОМПЛЕКС В ПИ 73571.28.1,
М."БАБИНИ ДРАКИ", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ: 0554/29331

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!
Публикувано на 04.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-7763/03.12.2015г.
Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51500.56.58 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, касаещ въвеждане на устройствена зона „Пп” и установяване на устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, етажност -3 етажа /Нкорниз 10,00м./ и минимално озеленена площ от 50%”.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14 дневен срок от датата на съобщението до Община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 03.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-7697/01.12.2015 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №435 от 26.11.2015 год. е одобрен ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори по КК 61056.501.447, 61056.501.615, 61056.501.616 и 61056.501.532 в кв.68 по плана на с.Равда, който план касае обединяване на два частни имота с идентификатори 61056.501.447 на площ от 4200кв.м и 61056.501.615 на площ от 404кв.м и 488кв.м представляващи част от имот с идентификатор 61056.501.616-общински имот за второстепенна улица в един УПИ VІІІ-477,615,616, кв.68 по плана на с.Равда, като се запазва излаза на пешеходните алеи към предвидените тротоари и се прокарва улична регулация от о.т.653-о.т.680 през имот с идентификатор 61056.501.532. Новообразуваният УПИ е на площ 5092кв.м.
С плана за застрояване новообразувания УПИ VІІІ-477,615,616 се отрежда за „Жс“ и се установяват устройствени показатели: Кпл.=50%, Кинт= 1,80, максимална височина Нк<15,00м и минимално озеленена площ от 30%.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и. Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 02.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
ДО
НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ
ОТНОСНО:

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на влязла в сила Заповед № 395/
18.11.2014г. на Кмета На Община Несебър, изх. № Н2-УТ-5005-026/
01.12.2015г., за премахване на незаконен строеж: „Въздушна кабелна
електронна съобщителна мрежа”, находящ се в с. Равда, община Несебър,
област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!Публикувано на 01.12.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews