Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ДО
НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ
ОТНОСНО:

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на влязла в сила Заповед № 394/
18.11.2014г. на Кмета На Община Несебър, изх. № Н2-УТ-5005-025/
01.12.2015г., за премахване на незаконен строеж: „Въздушна кабелна
електронна съобщителна мрежа”, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър,
област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!Публикувано на 01.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
ДО
НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

ОТНОСНО:

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на влязла в сила Заповед № 393/
18.11.2014г. на Кмета На Община Несебър, изх. № Н2-УТ-5005-024/
01.12.2015г., за премахване на незаконен строеж: „Въздушна кабелна
електронна съобщителна мрежа”, находящ се в Вилна зона „Зора”, община
Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!
Публикувано на 01.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
ДО
НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

ОТНОСНО:

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на влязла в сила Заповед № 392/
18.11.2014г. на Кмета На Община Несебър, изх. № Н2-УТ-5005-023/
01.12.2015г., за премахване на незаконен строеж: „Въздушна кабелна
електронна съобщителна мрежа”, находящ се в гр. Несебър-стара част, община
Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 01.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
ДО
НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

ОТНОСНО:

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на влязла в сила Заповед № 391/
18.11.2014г. на Кмета На Община Несебър, изх. № Н2-УТ-5005-022/
01.12.2015г., за премахване на незаконен строеж: „Въздушна кабелна
електронна съобщителна мрежа”, находящ се в гр. Несебър, община Несебър,
област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!
Публикувано на 01.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
ДО
НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

ОТНОСНО:

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на влязла в сила Заповед № 390/
18.11.2014г. на Кмета На Община Несебър, изх. № Н2-УТ-5005-021/
01.12.2015г., за премахване на незаконен строеж: „Въздушна кабелна
електронна съобщителна мрежа”, находящ се в гр. Обзор, община Несебър,
област Бургас.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!Публикувано на 01.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
ДО
НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

ОТНОСНО:

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на влязла в сила Заповед № 389/
18.11.2014г. на Кмета На Община Несебър, изх. № Н2-УТ-5005-020/
01.12.2015г., за премахване на незаконен строеж: „Въздушна кабелна
електронна съобщителна мрежа”, находящ се в с. Баня, община Несебър, област
Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!Публикувано на 01.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
ДИРЕКЦИЯ ’’БЮРО ПО ТРУДА’’ - ПОМОРИЕ
Свободни работни места по сх."Младежка заетост"
Свободни работни места по схема "Младежка заетост"
за обучение на работното място
длъжност
1. Продавач – консултант – 4 РМ
2. Обслужващ бензиностанция/газостанция – 1 РМ
3. Специалист, маркетинг и реклама – 1 РМ
4. Технически сътрудник – 1 РМ
5. Касиер – 1 РМ
Право на участие в проекта имат лица:

Публикувано на 01.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
ДИРЕКЦИЯ ’’БЮРО ПО ТРУДА’’ - ПОМОРИЕ

За вас работодатели - схема „Младежка заетост”
Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи на възраст до 29 години включително в две основни направления:
• Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
• Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.Публикувано на 01.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 7654 /30.11.2015г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание заявление с вх. №Н2-УТ-2216/24.03.2015г., Становище с изх. №Н2-УТ-7163/10.03.2015г. на Главния архитект и Заповед №84/10.03.2015г. на Заместник-кмета на община Несебър е представен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-общ. /ПИ 11538.503.170/ в кв.34 по плана на гр. Свети Влас.
Констатации : Представен е проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-общ. /ПИ 11538.503.170/ в кв.34 по плана на гр. Свети Влас. Проектът касае прокарване на регулационните граници на УПИ ІІІ-общ. в кв.34 по имотните граници на поземлен имот с идентификатор №11538.503.170 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.
Представено е писмо с изх.№6435/02.10.2014г. на Директора на РИОСВ – гр. Бургас.
Проектът се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331

Публикувано на 30.11.2015 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл.26 ал.1 от АПК
ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В
ЖИЛИЩНА ГРУПА "ЛЪКИ 2"


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 30.11.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews