Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно намерение
по смисъла на чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка върху въздействието на околната среда


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 30.11.2015 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно намерение
по смисъла на чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка върху въздействието на околната средаПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 27.11.2015 от Пресцентър Община Несебър
O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за длъжността „юрисконсулт”
в отдел „Правно обслужване” към Община Несебър


Община Несебър, на основание чл.10а ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1878/24.11.2015 г. на кмета на Община Несебър

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване”
2. Минималните специфични изисквания за заемане на длъжността са:


Публикувано на 26.11.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за длъжността „Началник”
отдел “Общинска собственост” в община Несебър


Кметът на община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, тел. за справки 0554/2 93 97, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1879 /24.11.2015 год.


ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността – Началник отдел „Общинска собственост”
2. Минималните специфични изисквания за заемане на длъжността са:


Публикувано на 26.11.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-7481/24.11.2015г.
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план – на обект-“Външно ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 39164.12.603” в месността „Липака”, землище на с.Кошарица, община Несебър за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
Трасето за полагане на кабели НН започва от съществуващо БКТП „Тера-3” в имот с идентификатор 39164.12.34, преминава през имоти 39164.12.49 и 39164.12.22 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път собственост на Община Несебър, преминава в ПИ 39164.12.604 с трайно предназначение урбанизирана собственост на „Торели Н-С”-ЕООД и „Романс-Р”-ЕООД и достига до ново ТЕПО пред ПИ 39164.12.601 и 39164.12.602 находящ се в м.”Липака”, в землището на с.Кошарица.
Проектната дължина на трасето е около 272м., от които 247 в земеделска територия и 25м. в урбанизирана територия. Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 37 ет.3. тел. 0554/2-93-42. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 24.11.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Н2-УТ-7383/20.11.2015 год.
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за обект:»Външно ел.захранване на жилищна сграда» в ПИ 61056.55.42, м.»Хендек тарла», землище с.Равда, община Несебър за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
Трасето на пътя е с дължина 320,00м и започва от БКТП „Варвари 2“ в ПИ 61056.68.7, преминава през ПИ 61056.68.101 с начин на трайно ползване полски път собственост на община Несебър, до ново електромерно табло на границата на ПИ 61056.55.42 по КК на с.Равда, м.“Хендек тарла“. Определя се сервитут 1,5м от едната страна и 0,6м от другата страна по оста на кабела. Общата площ на сервитута е 685м в ПИ 61056.68.7 и ПИ 61056.68.101.
Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая №36, ет.3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 24.11.2015 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Я В А Н Е НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
И ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО НАСЕЛЕНИЕ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА
ЧЛ. 4 АЛ. 2 НА НАРЕДБАТА ЗА ОВОС


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!Публикувано на 16.11.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър с вх.№Н2-УТ-3651-001/09.07.2015г.от фирма „Петков Пропъртис Груп Алфа”” ЕООД,
Относно: инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: за инвестиционно предложение за изграждане на:Ново водовземно съоръжение тръбен кладенец за водовземане на подземни води, предназначени за други нужди-поливане на тревни площи,дървета декоративни храсти и поддръжка на плочници и пътищата в ПИ 39164.15.154 и ПИ 39164.15.155 находящи се в землище с.Кошарица, местност”Сулуджана” община Несебър.

От общината


Публикувано на 13.11.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-7211/12.11.2015 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на н-ци Кръста Григорова Саодразанова, че е изработен проект за ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.51.7, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда, община Несебър.
С проекта се предвижда промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ 61056.51.7, м.“Чатал тепе“, по КК на с.Равда. Имотът е на площ от 4272кв.м с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид нива“. Проектът предвижда отреждане на ПИ 61056.51.7 „За разширение на строителен хипермаркет“, установяване на въвеждане на устройствена зона“Пп“ и установяване на следните устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт= 1,50, Етажност – 5 етажа Н корниз-15,00м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 12.11.2015 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:ПУП-ПЗ ЗА ПИ 73571.39.49,
73571.39.50, 73571.39.51 И 73571.39.52
М."КАЙРЯКА", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО,

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ. 0554/29331ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 11.11.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews