Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ПУП-ПЗ ЗА ПИ 73571.28.1
М."БАБИНИ ДРАКИ",
ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО,

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ. 0554/29331


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!Публикувано на 11.11.2015 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:ПУП-ПЗ ЗА
ПИ 73571.36.149, М."НАД
СЕЛОТО", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ. 0554/29331ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 11.11.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№Н2-УТ-7081/09.11.2015 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №360 от 29.10.2015 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 53822.13.514, м.”Пандакли”, землище с.Оризаре.
Подробният устройствен план касае отреждане на имота „За съхранение и поддръжка на селскостопанскатехника”- устройствена зона „Пп“ при устройствени показатели: Кпл.=60%, Кинт.=1,20 максимална височина на застрояване от Н=10.00м и минимално озеленена площ от 30%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 09.11.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6945/02.11.2015 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №359 от 29.10.2015 год. е одобрен изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІІІ-516, кв.57Б /61056.501.370/ по плана на с.Равда.
Изменението на ПУП-ПЗ касае промяна устройственана зона на УПИ VІІІ-516, кв.57Б /61056.501.370/ от „Жм” на „Жс“, максималната височина на застрояване от Н=10,00м на Н=12,00м и установяване на устройствени показатели: Кпл.=60%, Кинт.=1,80 и минимално озеленяване 30%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 04.11.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д № 1847 / 30.10.2015 год.
На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и писмо изх.№ 08-00-331 /19.10.2015 год. на Кметство Равда, писмо изх.№ 2022 /19.10.2015 г. на Кметство гр.Обзор, писмо изх.№ 08-00-158 /19.10.2015 г. на Кметство гр. Свети Влас и писмо изх.№ 196 / 28.10.2015 г. на Управление „БКС” - Несебър
О П Р Е Д Е Л Я М
Районите на територията на Община Несебър, включени в системата за организирано поддържане на чистотата, в които през 2016 г. ще се извършват услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депо на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 1847 / 30.10.2015 год.

Публикувано на 30.10.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№Н2-УТ-6903/30.10.2015г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава , че със заповед № 361/29.10.2015г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за Частично изменение на Подробен Устройствен План- План за застрояване за УПИ ІІІ-общ., кв. 4 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър. Проекта касае, промяна на отреждането от „Жм” на „Жс” и промяна на устройствените показатели, като предвижда максимална височина Н≤12.00м., Кплътност=45%, Кинт.=2.00 и минимално озеленена площ от 40% с отреждане за жилищно строителство и съврзано основно застрояване. Заповедта се намира в отдел УТ- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може де се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас.


Публикувано на 30.10.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ-6750-001/22.10.2015г.
На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Кабели НН ” за външно ел. захранване на триетажна жилищна сграда със специализиран в УПИ ХІV-406, кв.26 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.510 по КК на гр.Свети Влас , преминаващи през имоти ПИ 11538.504.596 и 611 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.
Трасето за полагане на кабели НН започва от БКТП „Инцараки 4” в ПИ 11538.2.96, преминава през ПИ 11538.504.611 и 11538.504.596 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенни улици и достига до ново електромерно табло пред УПИ ХІV-406, кв.26 с идентификатор 11538.504.510 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Проектната дължината на трасето е около 258м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата сграна на трасето. с обща площ от 533 кв.м.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет.3, тел. 2-93-35. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 29.10.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СПИСЪК
с допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността
Началник отдел „Поддръжка общински сграден фонд”

Kонкурсната комисия, определена със заповед №1819/02.10.2015 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:


Публикувано на 23.10.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ-6694/19.10.2015г.


Отдел УТ при Община Несебър съобщава , че със заповед № 340/16.10.2015г. на кмета на общеина Несебър е одобрен проект за Частично изменение на Подробен Устройствен План- План за застрояване за УПИ ХХІІ-75, кв. 4 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър. Проекта касае, промяна на отреждането от „Жм” на „Жс” и промяна на устройствените показатели, като предвижда максимална височина Н=10.00м., Кплътност=45%, Кинт.=1.95 и минимално озеленена площ от 40%. Заповедта се намира в отдел УТ- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може де се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас.


Публикувано на 21.10.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6700/19.10.2015г.


Отдел УТ при Община Несебър съобщава , че със заповед № 339/16.10.2015г. на кмета на общеина Несебър е одобрен проект за Частично изменение на Подробен Устройствен План- План за застрояване за УПИ ІІ-общ., ІІІ-общ., ІV-общ., V-общ., VІ- общ., VІІ-общ., VІІІ-общ., ХVІ-791, кв. 27 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър. Проекта касае, промяна на отреждането от „Жм” на „Жс” и промяна на устройствените показатели, като предвижда максимална височина Н=13.00м., Кплътност=65%, Кинт.=2.00 и минимално озеленена площ от 30%. Заповедта се намира в отдел УТ- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може де се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас.

Публикувано на 21.10.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews