Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.
ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ:

"ДОМОВО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"
В УПИ VІ-473, КВ.49В /61056.502.473/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 20.10.2015 от Пресцентър Община НесебърИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЕКТ:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
ПО УЛ."ОГОСТА", С.РАВДА,ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 20.10.2015 от Пресцентър Община НесебърИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ:

"МАСИВНА ОГРАДА, С АЖУРНА ЧАСТ" В
ПИ 53822.18.195, М."ПАРЦЕЛИТЕ", ЗЕМЛИЩЕ С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 20.10.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър с вх.№Н2-УТ-6367/02.10.2015г.от фирма „Алер” ООД,
Относно: инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: за инвестиционно предложение за изграждане на:”Интелигентна мидена ферма” в имот която ще бъде изградена в района югозападно от нос Емине, община Несебър.

От общинатаПубликувано на 13.10.2015 от Пресцентър Община НесебърУВЕДОМЛЕНИЕ

От И.Иванов, Б. Илиев и К.Харачеров

Публикувано на 13.10.2015 от Пресцентър Община НесебърУВЕДОМЛЕНИЕ

от В. Марков, М Гьорчев и М Георгиевот В. Марков, М Гьорчев и М Георгиев

Публикувано на 13.10.2015 от Пресцентър Община НесебърИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА Р.БЯЛА
РЕКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ:"КОРЕКЦИЯ НА РЕКА БЯЛА, ЛЯВ ПРИТОК НА
Р.ХАДЖИЙСКА В ГРАНИЦИТЕ НА С.ОРИЗАРЕ, ОБЩ.НЕСЕБЪР, ОБЛ.БУРГАС"

Публикувано на 09.10.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6444/07.10.2015 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на н-ци Хриса Григорова Михайлова и на Лазар Николов Делиатанасов, че със заповед №296 от 07.09.2015 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.56.50, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план касае отреждане на имота „За жилищно строителство” и установяване на устройствените показатели както следва: Кпл.=30%, Кинт.=1,20 максимална височина на застрояване от Н=10.00м и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 07.10.2015 от Пресцентър Община Несебър
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
(Съгласно Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ., бр. 25 от 18.03.2003 г., последно изм. и доп. ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г.), съвместена с Уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73 от 2007год., изм. и доп. ДВ бр.81/15.10.201 Ог., изм. и доп. ДВ бр.3/11.01.2011г., изм. и доп. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.)
Изграждане на сондаж в ПИ №02703.65.2, местност „Сюргията", землище с. Баня,
Община Несебър"


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 07.10.2015 от Пресцентър Община Несебър
"Изграждане на сондаж в ПИ №02703.65.2, местност „Сюргията", землище с. Баня, Община Несебър'/ I/

с възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР" /име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя.физическо или юридическо лице/
Община Несебър, гр. Несебър, ул. „ Дюни" № 21, ЕИК: 2016176540172
/седалище и ЕИК на юридическото лице/
Пълен пощенски адрес: гр. Несебър, ул. „ Дюни" № 21 Телефон, факс и е-таП: 0887 550 248
Публикувано на 07.10.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews