Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за длъжността “Началник”
отдел “Поддръжка общински сграден фонд” в община Несебър

Кметът на община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, тел. за справки 0554/2 93 97, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1817 /02.10.2015 год.
ОБЯВЯВА КОНКУРС
1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали за насрочените на 25 октомври 2015г. общи избори за кметове и общински съветници и национален референдум. /Приложение №1 неразделна част от настоящата заповед/;

Публикувано на 05.10.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” №2, тел.0556/ 35 113

ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № 1882/25.09.2015г.


С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщаваме, че издадено издадено Решение № 138/ 26.08.2015г. за поправка на фактическа грешка към Удостоверение изх.№ 768/ 20.04.2015г. ,,Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 53045.501.289.1 по КК на гр.Обзор, община Несебър“, изпълнена в ПИ с идентификатор 53045.501.289 по КК на гр.Обзор, Община Несебър, идентичен с УПИ ХII-541, кв.42 по регулационния план на гр.Обзор, Община Несебър, Област Бургас.
Решението се намират в отдел ,,Контрол върху строителството“ при Кметство Обзор, ул.”Иван Вазов” №2.


Публикувано на 25.09.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” №2, тел.0556/ 35 113

ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № 1881/25.09.2015г.


С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщаваме, че издадено Решение № 137/ 26.08.2015г. за поправка на фактическа грешка към Удостоверение изх.№ 769/ 20.04.2015г. за “Едноетажна сграда на допълващо застрояване към регулационната граница с УПИ ХІ-543 /ПИ с идентификатор 53045.501.290 по КК гр.Обзор, oбщина Несебър/, кв.42 по регулационния план на гр.Обзор, oбщина Несебър“, изпълнена в ПИ с идентификатор 53045.501.289 по КК на гр.Обзор, община Несебър, идентичен с УПИ ХII-541, кв.42 по регулационния план на гр.Обзор, община Несебър, област Бургас.
Решението се намират в отдел ,,Контрол върху строителството“ при Кметство Обзор, ул.”Иван Вазов” №2.

Публикувано на 25.09.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР СЪОБЩЕНИЕ изх. № 977 / 11.09.2015г.
Съобщаваме Ви, че със заповед № 307/ 10.09.2015г. е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имот с идентификатор по кадастрална карта 53045.502.266 в кв. 37 по регулационния план на гр. Обзор , с който план от имот с идентификатор по кадастрална карта 53045.502.266 с начин на трайно ползване „Обществен селищен парк , градина” се отрежда УПИ VI-473,266 – „За градски парк” в кв. 37 по регулационния план на гр. Обзор без промяна регулационните линии и площа – 2490кв.м.С плана за застрояване за УПИ VI-473,266 – „За градски парк” се установява плътност на застрояване 2% и минимално озеленена площ 70%.Предвижда се застрояване за сграда за обслужване – тоалетна с площ 25кв.м.
Проектът и заповедта се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор , ул.”Иван Вазов”№2 , ет. 2 , стая № 8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания и възражения по заповедта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението пред Административен съд гр. Бургас .Телефон за контакти : 0556 / 35116 ст. специалист УТ / Божидар Димов /

Публикувано на 23.09.2015 от Пресцентър Община НесебърУВЕДОМЛЕНИЕ
За инвестиционно предложение

Публикувано на 17.09.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5528-001/15.09.2015г.
Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №309/16.07.2015г. на „СИ БАНК”ЕАД с изп. директор Франк Тео Джилберт Мари Янсен, „КАРАВИДОВ БРАДЪРС”ООД представлявано от Неделин Антонов Каравидов, Пенка Иванова Димитрова, Стоян Петров Димитров, Елена Владимировна Кирилова, Оксана Владимировна Манаенкова, Владислав Анатолиевич Манаенков, Владимир Владиславович Манаенков и Галина Владиславовна Манаекова за „Вътрешно преустройство на І, ІІІ, ІV и V етаж и надстройка с тавански етаж на жилищна сграда /южен близнак/” в УПИ VІІ-110 кв.70 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.110 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 15.09.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ заповед №306/10.09.2015г.
Отдел УТ при община Несебър съобщава, че е издадена заповед №306 от 10.09.2015 г. на кмета на община Несебър за одобряване на частичен ПУП- План за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-170 кв.29а по плана на с.Кошарица, с идентификатор 39164.501.329 по КК с.Кошарица, касаещ обособяване от УПИ VІІІ-170 в кв.29а на нов УПИ VІІІ-170 с площ от 1622 кв.м. и УПИ ХІV-170 с площ от 400 кв.м. За осигуряване достъп до новообразувания УПИ ХІV-170 се предвижда от УПИ ІІІ-общ. да се прокара подход с ширина 3.50 м и обща площ 20кв.м.
С плана за застрояване за новообразуваните УПИ се запазва отреждане за “жилищно строителство с малка височина”.Запазват се съществуващите сгради и се установяват устройствени показатели:Кплътност=60%, Кинт=1.20, максимална височина Н=10.00м и минимално озеленена площ 40%. съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповедта на кмета на община Несебър и одобрения ПУП се намират в отдел УТ – община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и могат да се прегледат от заинтересуваните лица. тел. 0554/29342/
Заповедта на кмета на община Несебър може да бъде обжалвана чрез община Несебър пред БОС в 14 дневен срок от получаване на съобщението. От Общината

Публикувано на 12.09.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№Н2-УТ-5966/10.09.2015г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава , че със заповед № 298/07.09.2015г. е одобрен проект за Подробен Устройствен План- План за застрояване за ПИ 11538.5.4 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас. Проекта касае, отреждането на имота „ за жилищно строителство”, устройствена зона „Жм” и обособяване на дял 1 с площ 3905 кв.м. с устройсдтвени показатели, както следва: Кпл.=30%, Кинт.=1.20, максимална височина на застрояване Н=10.00м. и минимално озеленена площ от 50% и дял 2 с площ 95 кв.м. с отреждане „за трафопост” и устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинт.0.3, максимална височина Н=3.60м и минимална озеленена площ 50%. Заповедта се намира в отдел УТ- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може де се прегледа и обжалва чрез община Несебър пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок.Публикувано на 11.09.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин.
Граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които отговарят на условията и желаят да бъдат вписани в избирателен списък част II за избори за общински съветници и кметове, представят Декларация /по образец/ в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден / до 14.09.2015 г. включително/.

Публикувано на 10.09.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews