Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР З А П О В Е Д № 1775
Град Несебър, 09.09.2015 година
В Община Несебър, на основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – гр. Несебър, в изпълнение на Решение № 1261 от Протокол №33/26.08.2015г. и Заповед № 1772/03.09.2015г. на Кмета на Община Несебър, е обявен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - общинска частна собственост с кадастрален идентификатор №39164.502.554 по кадастралната карта на с.Кошарица, на площ от 425кв.м, представляващ УПИ ХХ в кв.20 по плана с.о.“Чолакова чешма“, АчОС№6238/16.07.2015г., отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м.
В Заповед № 1772/03.09.2015г. на Кмета на Община Несебър, в т. 5 „Дата, час и място за провеждане на търга”, е допусната техническа грешка при изписване на първата дата за провеждане на търга като е посочена 24.09.2015г.

Публикувано на 09.09.2015 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение с вх.№Н2-УТ-5950/09.09.2015г.
„Юпитер 2007" ЕООД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда до изготвената Информация по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, за ИП: "Изграждане на тръбен кладенец в ПИ №39164.22.157, местност"Кабаджевиз", землище с. Кошарица, общ. Несебър"
Документацията е на разположение на адрес: гр.Бургас, ж.к. „Изгрев", бл.28 партер, „Техкострукт" ЕООД в рамките на работното време. Лице за контакти: Пламен Петров- геолог- еколог, телефон 056 86 01 85.
Документацията е на разположение на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни от публикуване на съобщението. Писмени становища се приемат на адрес: гр.Бургас, ж.к. „Изгрев", бл.28 партер.


Публикувано на 09.09.2015 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ
От "Теленор" ЕАД


Публикувано на 08.09.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е По  реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ
С решение № 1271 от протокол № 33/26.08.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за обект: „Разширение на път с.Кошарица, к.к. Слънчев бряг, землище с.Кошарица и землище гр.Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 04.09.2015 г.

С решение № 1275 от протокол № 33/26.08.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПЗ за  имот с идентификатор 53045.222.520 по кадастрална карта на гр. Обзор, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 04.09.2015 г.

Публикувано на 04.09.2015 от Пресцентър Община Несебър
Уведомление по приложение 2 към чл.6, ал.9 от наредбата за условията и
реда за извършване на оценка върху въздействието на околната среда

от "ЗОНА КЗ 1" ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Бургас, ул. "Войнишка" №1, ет.1
Уведомяваме ви, че за имот 11538.504.129 по КК, УПИ V-122, кв.43 по плана
на С.О." Инцараки ", землище гр. Свети Влас, община Несебър има следното
инвестиционно намерение:
Изграждане на еднофамилна жилищна сграда, разположена свободностояща в
рамките на имота, при спазване изискванията на ЗУТ. Сградата е развита на
три нива - сутерен, партер и един етаж с два входа . В рамките на имота е
осигурено паркиране и озеленяване. подходът към имота е от юг от
съществуваща улица.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 02.09.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5770/01.09.2015г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава , че е изготвен проект за Изменение на Подробен Устройствен План- План за застрояване на УПИ ІІІ-общ, кв.4 с идентификатор по одобрена КК 51500.503.442 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър. Проекта касае, промяна на устройствената зона от „Жм” на „Жс” и промяна на височината на застрояване от Н≤10.00м. на Н≤12.00м., Кинт от 1.20 на 2.00, при запазване на останалите устройствени показатели, а именно: Кпл.=45%, минимално озеленена площ 40% и начина на застрояване- „свързано основно застрояване”. Проекта е приет с решение т.14 от протокол №10/05.08.2015г. на ОбЕСУТ при община Несебър.
Проекта се намира в отдел УТ- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може де се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 30 дневен срок пред община Несебър.


Публикувано на 02.09.2015 от Пресцентър Община Несебър
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ЕТ "ИПОЛИТА-ЗЛАТКА ИВАНОВА" ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛОЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ИНДИРЕКТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОМАСА В ПИ 73571.31.22, М."БАБИНИ ДРАКИ", ЗЕМЛИЩ С.ТЪНКОВО

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 0554/29332 ГИНКА ЖЕКОВА

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!Публикувано на 01.09.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:

"ЯЗОВИР ПОРОЙ РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ВОДНИЯ
ОТКОС НА ЯЗОВИРНАТА СТЕНА, МОНТАЖ НА ШИБЪРЕН КРАН НА
ОСНОВНИЯ ИЗПУСКАТЕЛ И ОСВЕТЛЕНИЕТО ПО КОРОНАТА" В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ТЪНКОВО И С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА БУРГАС.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 31.08.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
КМЕТСТВО ОБЗОР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № 887 /24.08.2015г.

Съобщаваме Ви, че с протоколно решение т.13 от протокол № 7 / 07.05.2015г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за ПУП-ПП за обект: „Въздушна линия 110kv за присъединяване на п/ст „ Обзор 110/20kv” към ЕЕС” в землище с.Баня, землище с.Приселци и землище на гр. Обзор
Констатации: Представеният проект касае Въздушна линия 100kv за присъединяване на п/ст „Обзор 110/20kv” към ЕЕС” в землище с.Баня, землище с.Приселци.

Публикувано на 28.08.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д
№ 1687/19.08.2015г.


На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, §16, ал.3 от ПЗР на ЗИД на ЗГР, ДВ бр.55/21.07.2015г., във връзка с Протокол от 17.08.2015г. на комисията извършила проверка за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 01.07.2014г. – 30.04.2015г. на територията на община Несебър


З А П О В Я Д В А М:
Да бъдат заличени следните адресни регистрации:


Публикувано на 21.08.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews