Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5631/20.08.2015 год.>
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №283 от 20.08.2015 год. е одобрен ПУП-ПР за УПИ ХІІ-общ./73571.501.267/ и УПИ VІІІ-238 /73571.501.263 и 73571.501.262/ и имоти с идентификатори по КК 73571.501.270, 73571.501.315 в кв.13 по плана на с.Тънково, който план касае промяна регулационните линии на УПИ ХІІ-общ., като същите частично минават по имотните граници на имот с идентификатор 73571.501.267, следствие на което от УПИ ХІІ-общ. С площ 3524кв.м се придават 560кв.м към УПИ VІІІ-238, 20,18кв.м към улица представляваща имот с идентификатор 73571.501.270 и 250кв.м къмулица представляваща имот с идентификатор 73571.501.315. След промяната УПИ ХІІ-общ. се урлегулира на площ от 2694кв.м.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 20.08.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ


ЗА ИМОТИ С ПРОЕКТНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ 61056.68.119, 61056.68.120 И
61056.68.121 ОБРАЗУВАНИ ПРИ ДЕЛБА НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 61056.68.14,
М."ХЕНДЕК ТАРЛА" , ЗЕМЛИЩЕ С.РАВАД

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!
Публикувано на 19.08.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№Н2-УТ-5499/12.08.2015 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №271 от 03.08.2015 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 51500.85.4, м.”Кокалу”, землище гр.Несебър.
Подробният устройствен план касае отреждане на имота „За курортно и жилищно строителство”, устройствена зона „Ок“ и установяване на устройствените показатели както следва: Кпл.=30%, Кинт.=1,50 максимална височина на застрояване от Н=15.00м и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и. Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 14.08.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” №2, тел.0556/ 3 51 15

О Б Я В Л Е Н И Е по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ

С решение № 1216 от протокол № 32/23.06.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал изработването на ПУП-ПП за обект „Външна връзка на водопровод за КК „Обзор-Север „ , Община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението, съгласно чл.124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.


Публикувано на 23.07.2015 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно намерение
по смисъла на чл. 4 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка върху въздействието на околната среда


УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ "ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ" ЕООД ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА В ПИ 73571.31.33, М."БАБИНИ ДРАКИ", ЗЕМЛИЩЕ
С.ТЪНКОВО

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!Публикувано на 22.07.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№Н2-УТ-5121/21.07.2015г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава , че е изготвен проект за Изменение на Подробен Устройствен План- План за застрояване на УПИ ХХІІ-75, кв.4 с идентификатор по одобрена КК 51500.503.443 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър. Проекта касае, промяна на устройствената зона от „Жм” на „Жс” и промяна на Кинт от 1.20 на 1.95, при запазване на останалите устройствени показатели, а именно: Кпл.=45%, Нк=1.00м. и минимално озеленена площ 40% и начина на застрояване- 4свързано основно зцастрояване”. Проекта е приет с решение т.34 от протокол №9/08.07.2015г. на ОбЕСУТ при община Несебър.
Проекта се намира в отдел УТ- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може де се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 30 дневен срок пред община Несебър.

Публикувано на 21.07.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5045/16.07.2015 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №201 от 03.06.2015 год. е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ №536 /61056.501.405/ и изменение подробния устройствен план, в частта му план за регулация и застрояване за УПИ ХХХІІІ-576 /61056.501.613/ в кв.33 по плана на с.Равда, който план касае обособяване от ПИ №536 с идентификатор по КК 61056.501.405 с площ 4581кв.м на УПИ ХL-405 с площ 4581кв.м. От УПИ ХХХІІІ-576 /61056.501.613/ се обособяват нов УПИ ХХХІІІ-613 с площ 9122кв.м и отреждане „За курортно строителство“, УПИ ХLІ-613 с площ 606кв.м и отреждане “За паркинг и магазини“ и УПИ ХLІІ-613 с площ 526кв.м и отрежадне “За алея“.
С плана за застрояване за новообразуваните УПИ ХL-405 и УПИ ХLІ-613 се установява устройствена зона „Ок“, начин на застрояване – свободно основно застрояване и устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт= 1,50, максимална височина Нк<12,00м и минимално озеленена площ от 50%. За УПИ ХХХІІІ-613 застроителния план не се променя. Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ. Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и. Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 20.07.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-4956/10.07.2015 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 61056.68.8, м.“Хендек тарла“, землище с.Равда .
С проекта се предвижда промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ 61056.68.8, м.“Хендек тарла“, по КК на с.Равда. Имотът е на площ от 5355кв.м с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид нива“.проектът предлага промяна трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Сгради за отдих и курорт“. Предлага се въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт= 1,50, Етажност – 5 етажа Н корниз-15,00м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 13.07.2015 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ по приложение 2 към чл. 6 ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка върху въздействието на околната среда
От Димитър Николов Топалов, гр. Несебър, ул. Нептун 1
Уведомяваме Ви, че за имот ПИ 11538.1.11, площ 4700кв.м., м."Юрта", гр.Свети Влас има следното инвестиционно намерение:
Изграждане на три пететажни масивни стоманобетонови жилищни сгради за сезонно ползване, разположени под П-образна форма в северната част на имота- блок А, Б, В и една двуетажна масивна стоманобетонова сграда за обществено обслужване- блок Г. По западната част на имота е предвидено изграждане на 7 броя паркоместа, като останалата част от паркоместата са предвидени за изграждане в подземен паркинг, достъпа до който се осъществява по шосето свързващо КК "Слънчев бряг"- гр.Свети Влас. Във вътрешната част на имота е проектиран басейн с ромбоидна форма и басейнови площадки с воден бар. В югозападната част на имота са предвидени за изграждане спортна и детска площ.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 10.07.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР СЪОБЩЕНИЕ изх. № 977 /10.06.2015г.
Съобщаваме Ви, че с протоколно решение т.22 от протокол № 8 / 10.06.2015г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за изменение на ПУП – ПРЗ за имот с идентификатор по кадастрална карта 53045.502.266 в кв.37 по плана на гр. Обзор. Проектът касае отреждане от имот с идентификатор по кадастрална карта 53045.502.266 с начин на трайно ползване Обществен селищен парк, градина на УПИ VІ-473,266 – „За градски парк” в кв.37 по регулационния план на гр. Обзор без промяна регулационните линии и площа – 2490 кв.м. С плана за застрояване за УПИ VІ-473,266 – „За градски парк” се установява плътност на застрояване 2% и минимално озеленена площ 70%. Предвижда се застрояване за сграда за обслужване – тоалетна с площ 25 кв.м. при запазване на съществуващите алеи, паметници и открити обекти за културни развлечения и забави.
Проектът се намира в отдел “УТ” при Кметство гр.Обзор , ул.”Иван Вазов”№2 , ет. 2 , стая № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания и възражения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до община Несебър .Телефон за контакти : 0556 / 35116 Божидар Димов

Публикувано на 09.07.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews