Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ БУРГАСКА ОБЛАСТ !

Уважаеми земеделски производители,
С цел внасяне на яснота и своевременното Ви информиране за конкретни норми в действащото законодателство, касаещи възможността за заявяване на площи за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, както и за предстоящата кампания по създаване на масиви за комасирано ползване на земеделската земя, за стопанската 2015/2016 г., представям на вниманието Ви следното :

Публикувано на 08.07.2015 от Пресцентър Община Несебър
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Започна приемането на молби-декларации за еднократната целева помощ за ученици, записани  в първи клас на държавно или общинско училище,  за покриване на част от разходите в началото на учебната 2015/2016г. Предстои определянето на размера на целевата помощ  за учебната 2015/2016 г.
Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Публикувано на 07.07.2015 от Пресцентър Община Несебър
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; ( тел. (0596) 2-23-12;
инф. oбсл.: 2-22-15; ) централа 2-52-40 ;2-47-24;
( факс: 2-58-42 * Е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие обявява свободно работно място на длъжност социален работник в отдел”Закрила на детето”- Изнесено работно място Несебър- по заместване
Изисквания за заеманата длъжност:

Публикувано на 03.07.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е По реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ

С решение № 1216 от протокол № 32/23.06.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за за обект „Външна връзка на водопровод за КК „Обзор Север", Община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 02.07.2015 г.

С решение № 1225 от протокол № 32/23.06.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.51.7 ......

Публикувано на 03.07.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-4747/02.07.2015 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІ-общ./73571.501.267/ и УПИ VІІІ-238/73571.501.263 и 73571.501.262/ и имоти с идентификатори 73571.501.270 и 73571.501.315 в кв.13 по плана на с.Тънково.
В частта план за регулация се предвижда промяна на УПИ ХІІ-общ., като регулационните линии частично минават по имотните граници на имот с идентификатор по КК 73571.501.267, следствие на което от УПИ ХІІ-общ.с площ 3524кв.м се придават 560кв.м към УПИ VІІІ-238, 20,18кв.м към улица представляваща имот с идентификатор 73571.501.270 и 250кв.м към улица представляваща имот с идентификатор 73571.501.315. След промяната УПИ ХІІ-общ. Се урегулира на площ от 2694кв.м.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 02.07.2015 от Пресцентър Община НесебърУВЕДОМЛЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАЗСАДНИК
ЗА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ И ФИДАНКИ В ПИ 73571.1.147 И
ПИ 73571.1.146, М."КОРИЯТА, ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 02.07.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-КС-1459-013/ 22.06.2015г.

ДО
ВЕСКА
ДИОНИСОВА РАЧЕВА
гр.Бургас,
ж.к. „Изгрев” бл.60, вх.3, ет.12

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!
Публикувано на 22.06.2015 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:


"СЪЗДАВАНЕ НА 20ДКА НАСАЖДЕНИЯ ОТ
СЛИВИ, 10ДКА НАСАЖДЕНИЯ ОТ КАЙСИИ И
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА"

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!
Публикувано на 22.06.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-4435/17.06.2015г.


Отдел УТ при Община Несебър съобщава , че е изготвен проект за изменение на Подробен Устройствен План- План за застрояване за ПИ 11538.1.181 и ПИ 11538.1.182 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас. Проекта касае отреждане на имотите „за жилищни сгради”, при запазване на устройствената зона ”Ок” и въвеждане на следните устройствени показатели за двата имота: Кпл.=30%, Кинт.=1.5, етажност- 3 етажа /Нкорниз 10м./ и минимално озеленена площ 50%, като се предвижда и свързано застрояване между ПИ 11538.1.181 и ПИ 11538.1.182. Проекта е приет с решение т.1 от протокол № 2/25.02.2015г. на ОбЕСУТ в разширен състав при община Несебър. Проекта се намира в отдел УТ- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може де се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 30 дневен срок пред Община Несебър.


Публикувано на 17.06.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№ Н2-УТ-4434/17.06.2015г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава , че със заповед №222/16.06.2015г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План- План за застрояване на УПИ V-общ., кв.14 с идентификатор по одобрена КК 51500.503.142 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър. Проекта касае, промяна на устройствената зона от „Жм” на „Жс” и пхромяна на височината на застрояване от Нк=10.00м. на Нк.=12.00м., при запазване на останалите устройствени показатели, а именно: Кпл.=50%, Кинт=2.00 и минимално озеленена площ 40%.
Заповед №222/16.06.2015г. и проекта се намират в отдел УТ- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок Административен съд гр.Бургас, чрез община Несебър.

Публикувано на 17.06.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews