Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с възлагане на актуализация на регулационен план на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, молим всички собственици на имоти да предоставят в срок до един месец копие от документите си за собственост в Общинската администрация - гр.Несебър в стая № 35 или стая № 36, или в Кметството на гр. Свети Влас.Публикувано на 16.06.2015 от Пресцентър Община НесебърУВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТРОЙКА НА
ДОПЪЛВАЩОТО ЗАСТРОЯВАНЕ
В УПИ VІІ-483, КВ.60 /61056.501.648/
ПО ПЛАН НА
С.РАВДА


Публикувано на 10.06.2015 от Пресцентър Община НесебърОбщина Несебър – СЪОБЩЕНИЕ
ДО: „ОСТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас , ул. „Велико Търново“ №14, вх. А с управител Тодор Овчаров
ДО: „Джестионе Механика“ ЕООД със седалище и адрес на управление : гр. Бургас , ж.к. „Меден Рудник“, бл.417 с управител Николай Иванов
На основание §4 , ал.2 , изр. второ от ДР на ЗУТ , Ви съобщаваме текста на писмо с изх. № Н2-КС-4149/03.06.2015г. на Началник отдел „Контрол по строителството“ при Община Несебър,относно извършване на проверка.
Приложение: писмо с изх.№ Н2-КС-4149/03.06.2015г. на Началник отдел „Контро по строителството“ при Община Несебър.

Публикувано на 08.06.2015 от Пресцентър Община НесебърУведомление за инвестиционно предложение

от Университет за национално и световно стопанство,
ЕИК 000670602 представлявано от
проф. д.к.ик.н Стати Василев Станев - ректор...

Публикувано на 08.06.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-4158/04.06.2015 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №111 от 25.03.2015 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 51500.82.37, м.”Кокалу”, землище гр.Несебър.
Подробният устройствен план касае отреждане на имота „За жилищни сгради с апартаменти за сезонно ползване” и установяване на устройствените показатели както следва: Кпл.=30%, Кинт.=1,50 максимална височина на застрояване от Н=15.00м и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 04.06.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-4155/04.06.2015 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №110 от 25.03.2015 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 51500.82.13, м.”Кокалу”, землище гр.Несебър.
Подробният устройствен план касае отреждане на имота „За жилищни сгради с апартаменти за сезонно ползване” и установяване на устройствените показатели както следва: Кпл.=30%, Кинт.=1,50 максимална височина на застрояване от Н=15.00м и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 04.06.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-685-1
С настоящето отдел „УТ” във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците на ПИ 39164.15.70; 39164.15.69; 39164.15.196; 39164.15.335;39164.15.98;39164.15.154 и 39164.15.75 находящи се в землището на с.Кошарица, местност „Йовче дере”, че с т.15 от протокол №2/11.02.2015г. на ОбЕСУТ-гр.Несебър е приет за изменение ПУП-План за застрояване за ПИ 39164.15.71 и 39164.15.74 в месността ”Йовче дере” в землището на с.Кошарица –касаещо промяна отреждането на имотите от „ За Фотоволтаична електроцентрала” с устроиствена зона „Пп” на „За Вилни сгради”-устройствена зона „Ов” при устройствени показатели: Кпл.=40%; Кинт.=0.80; максимална височина Н=7.00 м и минимално озеленена площ 50%.
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-42.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Публикувано на 01.06.2015 от Пресцентър Община Несебър

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ “НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Във връзка със  стартирането на нова процедура по набиране на заявки за разкриване на работни места по проект „Нова възможност за младежка заетост” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Дирекция „Бюро по труда” – Поморие организира на 8 юни 2015г. от 14:00ч. информационен ден, който ще се проведе в седалището на  дирекцията в гр. Поморие, ул. „Солна” №15.
Публикувано на 01.06.2015 от Пресцентър Община Несебър
До
Лина Дионисиева Филчева
Покана за съставяне на АУАН
изх. № Н2-КС-1459-010
от 26.05.2015г.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!
Публикувано на 28.05.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, МЕХАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, КАКТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛИМАТИЗИРАНА СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ОХЛАЖДАНЕ И ПОДГОТОВКА НА СОБСТВЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОГРАДА И ФЕЦ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ" С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР С ЦЕЛ КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.1 НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2012Г. /ПРСР 2014-2012/.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ.0554/29331-Г.ЖЕКОВА

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 27.05.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews