Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА В ПИ
73571.1.566, 73571.1.567 В М."КОРИЯТА", ЗЕМЛИЩЕ
С.ТЪНКОВО И ПИ 73571.18.1, 73571.18.7, 73571.18.8, 73571.18.14,
73571.18.26, 73571.18.271 73571.18.28, 73571.18.30, 73571.20.2,
73571.20.506,
73571.20.507, 73571.21.23 В М."БОРУНА", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО
ЗА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ.0544/29331-.Г.ЖЕКОВА

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 26.05.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
Съобщение за изготвен проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №11 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 22.05.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ
Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че Министерството на околната среда и водите съгласно чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект за Заповед за одобряване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 0001004 „ЕМИНЕ-ИРАКЛИ”.
Защитената зона е разположена в землищата на гр.Свети Влас, гр.Несебър, гр.Обзор, с.Емона и с.Баня и обхваща територии от по-горе изброените землища и част от акваторията на „Черно море”.
Пълният текст на проекта на Заповед е публикуван в интернет страницата на МОСВ- http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и РИОСВ-http://www.riosvbs.eu/ гр.Бургас.

Заинтересованите лица могат да представят писмени становища , възражения и предложения относно посочените в проекта на Заповед забрани и ограничения на дейности.
Срокът за подаване на възражения е упоменат в обявлението на МОСВ.

Публикувано на 22.05.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОВЕД № 727 /12.05.2015 г.

На основание ПМС 182 / 24.07.96 г. и Раздел I от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи във връзка с чл.7 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и Наредба №11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане.
ЗАПОВЯДВАМ:
На основание чл. 4 и чл. 5 от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление на качеството на водите за къпане, както и на основание изпратено в тази връзка писмо с Изх.№ 39-00-96/05.05.2015 г. на Директора на РЗИ Бургас, определям следните водни площи и прилежащите плажни ивици, открити и закрити плувни басейни разрешени за ползване през курортния сезон на 2015 година, които следва да бъдат обезопасени съгласно чл.7 от Раздел II на Наредбата, а именно:

Публикувано на 14.05.2015 от Пресцентър Община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на изменение в Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:
§ 1. Създава нов раздел ІХ с наименование „Такси за гробни места“ и следните членове:
Чл. 103и, ал. 1 За ползване на гробни места след 8-мата година, за срок от 15 години, се заплащат такси, както следва:
- За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 150,00 лв;
- За останалите населени места на територията на Община Несебър – 80,00 лв;
Ал. 2 За ползване на гробни места след 8-мата година за вечни времена се заплащат еднократно такси, както следва:

Публикувано на 11.05.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Отдел „УТ"
гр.Несебър п.к. 8230, ул.Еделвайс 10


СЪОБЩЕНИЕ
Община Несебър съобщава, че е издаден акт за узаконяване №2/28.05.2014г. на Васил Димитров Иванов за "Пристройка към двуетажна жилищна сграда със ЗП 42,25кв.м. в УПИ VII с идентификатори по кадастрална карта 39164.501.112 и 39164.501.113 в кв,12 по плана на с.Кошарица.
Акта за узаконяване и одобрения проект се намират в отдел „УТ" - Община Несебър, ул."Еделвайс"Я210 ет.З ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Акта за узаконяване ведно с инвестиционните проекти- заснемане за узаконяване може да бъде обжалван чрез Главния архитект на Община Несебър, пред Началника на РДНСК, Югоизточен район гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Повече информация тук!

Публикувано на 08.05.2015 от Пресцентър Община Несебър
П Р О Т О К О Л №1 - извлечение

За разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд по землища на населените места в Община Несебър определени за индивидуално ползване с Решение №1153 от Протокол №31/20.04.2015г. на Общински съвет – Несебър
Днес, 23.04.2015г. в община Несебър се събра комисия назначена със Заповед № 614/21.04.2015г. на кмета на община Несебър, в състав
Председател: Стоянка Узунова –Нач.отдел „Общинска собственост“
Редовни членове:1. Веселин Радев – Нач.отдел „Правно обслужване“
2. Даниела Тодорова - Гл.експерт “Общ.собственост”
3. Нелина Колева – Гл.експерт “Общ.собственост”
4. Марийка Колева – Гл.експерт“ФСО“,

Публикувано на 04.05.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” №2, тел.0556/ 3 51 15


О Б Я В Л Е Н И Е по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ
С решение № 1067 от протокол № 29/10.02.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда ” за поземлен имот с идентификатор №53045.521.851 по кадастралната карта на гр.Обзор , местност „Срещу село ”, Община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението, съгласно чл.124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.Публикувано на 28.04.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews