Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК
ДИЯН ЖЕЛКОВ ДЯКОВ
ДОНКА МИТЕВА АПОСТОЛОВА
ИВАЙЛО ЖЕЛКОВ ДЯКОВ
ИВАН ПЕТРОВ КАНЕВЧЕВ
КОЛМ ДЖОУЗЕФ НИЪРИ 09.02.1950
МЕХМЕД ХЮСЕИН МЕХМЕД
Наследници ИВАН СТОЯНОВ НИКОЛОВ
АЛЕКСАНДРЪ ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ ДИМИТРОВ
АНДЖЕЙ МАРИАН ГУЗОВСКИ
АНДРЮ КЕВИН УОЛШ 147073697
БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ
ГАРИ ЛОУРАНС ОКЕЙН
ДЖОН ПАТРИК 18.04.1967
ДИМИТЪР БОЖКОВ МИХОВ

Публикувано на 27.04.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
"На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен
срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на
общината, Община Несебър приема предложения и становища относно
представения Проект за приемане Н А Р Е Д БА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА НЕСЕБЪР. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в
Центъра за административно обслужване на граждани."

ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 24.04.2015 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РИОСВ - Бургас
ИЗХ. N 8602 гр. БургасСтановище на РИОСВ за база БКС

Публикувано на 21.04.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№ Н2-УТ-3017/21.04.2015г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава , че е изготвен проект за Изменение на Подробен Устройствен План- План за застрояване на УПИ V-общ., кв.14 с идентификатор по одобрена КК 51500.503.142 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър. Проекта касае, промяна на устройствената зона от „Жм” на „Жс” и пхромяна на височината на застрояване от Нк=10.00м. на Нк.=12.00м., при запазване на останалите устройствени показатели, а именно: Кпл.=50%, Кинт=2.00 и минимално озеленена площ 40%. Проекта е приет с решение т.24 от протокол №5/01.04.2015г. на ОбЕСУТ при община Несебър.
Проекта се намира в отдел УТ- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може де се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 30 дневен срок пред община Несебър.

Публикувано на 21.04.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ:

Уведомление за инвестиционно предложение


Уведомяване на община и засегнатото население съгласно изискванията на юл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, /обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003г., посл. Изм./.

ИЗТЕГЛИ
Публикувано на 16.04.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 61, ал. 3, във вр. с ал.1 от АПК, съобщаваме на всички заинтересовани физически и юридически лица Заповед № 133/ 15.04.2015г. на Кмета на Община Несебър, издадена в хода на административно производство по реда на чл. 65 от ЗОС
относно: Принудително изземване на идеална част от поземлен имот с идентификатор 51500.506.307 по КККР на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас (УПИ VІ-общ., кв. 5501 по регулационния план на к.к. „Слънчев бряг”) собственост на Община Несебър, видно от АЧОС № 1896/ 15.03.2004г., държана без правно основание от неизвестно лице, върху която същото е поставило два броя хладилни фургони, с приблизителни размери 3,00/ 6,00м, отстоящи на 3,00м от съществуващата в имота сграда с идентификатор 51500.506.307.1, а пред тях, по цялата им дължина и до уличната регулация е поставило слънцезащитно съоръжение от дървена конструкция, с приблизителни размери 2,50/ 12,00м, с дървена покривна конструкция покрита с етернитови плоскости.


Публикувано на 15.04.2015 от Пресцентър Община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър с вх.№Н2-УТ-2564/02.04.2015г.,
Относно: инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: за инвестиционно предложение за изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец и проект за водовземане на подземни води, предназначени за други нужди-поливане на тревни площи, дръвчета декоративни храсти и падръжка на плочници и алей в имот с идентификатор ПИ 39164.15.155 по КК на с.Кошарица, местност „Сулуджана” община Несебър.

От общината.


Публикувано на 09.04.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър уведомява всички желаещи да търговия на открито на територията на Община Несебър, върху терени общинска собственост, на основание Решение № 1127, Протокол № 30/05.03.2015г. на Общински съвет Несебър, че могат да подават заявления за извършване на търговска дейност в Центъра за административно обслужване на Община Несебър - Офис №2 , Гише 5 .

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Удостоверение за актуално състояние на търговеца / с валидност 6 месеца от датата на издаването му/
3. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър / подава се искане за наличие или липса на за задължение в Административен център за обслужване № 1, гишета 2,3,4,5,6/
Срок за подаване на Заявления - от 08.04.2015г. до 08.05.2015г.

Публикувано на 06.04.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Несебър уведомява всички желаещи да наемат и поставят РИЕ, върху терени общинска собственост, на основание Решение № 1128, Протокол № 30/ 05.03.2015г. на Общински съвет Несебър, че могат да подават заявления за извършване на рекламна дейност в Центъра за административно обслужване на Община Несебър - Офис №2 , Гише 5 от 08.04.2015г.
Публикувано на 06.04.2015 от Пресцентър Община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър уведомява всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на община Несебър, както и юридическите лица, осъществяващи дейност на нейна територия, че съгласно Наредба №6 за опазване на околната среда, Наредба №1 на ОбС – гр. Несебър и Заповед № 319/ 29.04.2009г. на Кмета на Община Несебър,
се забранява поставянето на афиши, реклами, съобщения, обяви, нагледни агитационни материали и други подобни върху билбордове, автобусни спирки, ел.стълбове, елементи от системата за регулиране на движението по пътищата, съдове за битови отпадъци, всякакъв вид дървесна и друга декоративна растителност, паметници на културата и други елементи на декоративната пластика, стени, огради и други неразрешени за целта места.
Поставянето на цитираните по горе материали извън определените за целта места ще се счита за нарушение, а нарушителите ще се санкционират с глоба до 500лв. /за физ. лица/ и с имуществена санкция в размер от 500лв. до 15 000лв. /за юрид. лица/.

Публикувано на 03.04.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews