Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за дъждуване на
картоф и билки и капково напояване на домат, пипер, диня и пъпеш..."


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!Публикувано на 23.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ вх.№Н2-УТ-1965/17.03.2015г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър
Относно: инвестиционно предложение на Мария Стефанова Стефанова -Колева по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: за инвестиционно предложение за изграждане на Къща за гости с капацитет до 10 човека, с РЗП = 150 кв.м.находяща се в имот с идентификатор ПИ 02703.501.502 по КК на с.Баня, ( УПИ ХVІ-220 кв.18) по плана на с.Баня, община Несебър.

От общината.
Публикувано на 23.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

7_ПРОПЪРТИ_ООД
АКВА_ИН_ООД
БРУУД_ПРОПЪРТИС_ООД
ГЛОБАЛ_КОНСТРУКШЪН_ЕООД
ДРУЖЕСТВО_С_ОГРАНИЧЕНА_
ОТГОВОРНОСТ-ФРЕДЕРИКЩАД_ТРАНСПОРТ_
ЕНД_СПЕДИШЪН-_НОРВЕГИЯ
Публикувано на 19.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ЕС_ЕНД_ТИ_РИЪЛ_ИСТЕЙТ_ООД
КАСЮ_ООД
КООПЕРАЦИЯ_ЕДИНСТВО
ПАРТНЪРС_М_ЕНД_М_ООД_БЕЛГИЯ
ПАТКИ_ООД
ТАН_ООД
ТМС_3_ЕООДПубликувано на 19.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№217/10.03.2015г.
Съобщаваме ВИ, че със заповед № 83 / 10.03.2015г. на Кмета на Община Несебър е одобрено изменение на подробния устройствен план, в часта му план за регулация и застрояване за УПИ ХХVІІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 53045.502.554 и УПИ ХХІХ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 53045.502.555 в кв.23 по плана на гр. Обзор, който план касае обединяване на УПИ ХХVІІІ-общ. с идентификатор 53045.502.554 на площ от 1956 кв.м. и УПИ ХХІХ-общ. с идентификатор 53045.502.555 на площ 1683 кв.м. в новообразуван УПИ ХХХ-общ. с площ 3345 кв.м. в кв.23 по плана на гр. Обзор, като 110 кв.м. от УПИ ХХІХ-общ. се придават към съществуващ терен с площ 153 кв.м. с отреждане „ за озеленяване” и 184 кв.м.към съществуващ асфалтов път. Новообразувания УПИ се отрежда „за градски парк”-устройствена зона „Оз” и се установяват устройствени показатели: Кпл.=10%, Кинт.=0,50, максимална височина на застрояване 6,00м. и минимално озеленена площ 80%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Проекта и заповедта се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, стая №8 и може да бъдат прегледани от заинтересованите лица.
Искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд – гр. Бургас . Телефон за контакт: 0556/35116

Публикувано на 19.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-1896/13.03.2015г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект :„Външно ел. захранване на жилищна сграда „Аврора” ” в поземлен имот с идентификатор №51500.86.16 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу”. Трасето на външното ел.захранване ниско напрежение започва от БКТП „Барел” в ПИ 51500.86.18, преминава през полски път ПИ 51500.86.21 до ново ел.табло на фасадата на жилищна сграда „Аврора” в ПИ 51500.86.16 по кадастралната карта на гр. Несебър. Дължината на трасето ще бъде 95м., като 72 щя бъдат в земеделска територия. Създава се сервитут 0,60м. от едната страна и 1,5м. от другата страна на кабела.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 16.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-1893/13.03.2015г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ел. захранване на жилищни сградиа №1 и №2” в поземлен имот с идентификатор №51500.84.28 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу”. Трасето на външното ел.захранване ниско напрежение започва от бъдещ КРШ на границата между ПИ 51500.84.26 и ПИ 51500.84.27, преминава през полски път ПИ 51500.86.21 до нови електромерни табла на фасадите на жилищни сгради №1 и №2 в ПИ 51500.84.28 по кадастралната карта на гр. Несебър. Дължината на трасето ще бъде 70м., като 16 ще бъдат в земеделска територия. Създава се сервитут 0,60м. от едната страна и 1,5м. от другата страна на кабела.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 16.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-1894/13.03.2015г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор №51500.84.27 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”. Трасето на кабелите ниско напрежение започва от съществуващ БКТП „Барел” в ПИ 51500.86.18, преминава през второстепенна улица ПИ 51500.86.21 до нов КРШ и продължава в ПИ 5150084.27 до ТЕПО до сградата в имота. Дължината на трасето е 60,651м., от които 21,534м. в земеделкса територия. Създава се сервитут 0,6м. от двете страни на оста на кабела. Площта на сервитута е 27,39кв.м.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 16.03.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews