Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-1895/13.03.2015г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ел. захранване на ваканционно селище” в поземлен имот с идентификатор №51500.21.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка”. Трасето на кабела ниско напрежение започва от съществуващ БКТП „Чаирите 3” в ПИ 51500.21.41, преминава през полски път ПИ 51500.21.39 до нов КРШ и ТЕПО на границата на ПИ 51500.21.7. Дължината на трасето е 201,505м., от които 199,068м. в земеделкса територия. Създава се сервитут 0,6м. от двете страни на оста на кабела. Площта на сервитута е 238,870кв.м.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 16.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-1892/13.03.2015г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ел. захранване на жилищна сграда №1” в поземлен имот с идентификатор №51500.17.32 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Бостанлъка”. Трасето на външното ел.захранване започва от ТП „Шарп” в ПИ 51500.21.1, преминава през полски път ПИ 51500.16.20 до нови електромерни табла на границата на ПИ 51500.17.32 по кадастралната карта на гр. Несебър. Дължината на трасето ще бъде 162м., като 159 ще бъдат в земеделска територия. Създава се сервитут 0,60м. от едната страна и 1,5м. от другата страна на кабела.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 16.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-1897/13.03.2015г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор №51500.17.26 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка”. Трасето на кабелите ниско напрежение започва от съществуващ БКТП в ПИ 51500.17.22, преминава през полски пътища ПИ 51500.16.20 и ПИ 51500.21.39 до табло мерене на границата на ПИ 51500.17.26. Дължината на трасето е 179,937м., от които 177,464м. в земеделкса територия. Създава се сервитут 0,6м. от двете страни на оста на кабела. Площта на сервитута е 212,920кв.м.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 16.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АСПЕНБЕРГ_ЕООД
ИНВЕСТ_ЕООД
ИНВЕСТ_ЕООД_2
САПИК_ЕООД
СИМЕНС_ТРАНС_ЕКСПОРТ_ЕООД
ТВ_1-ТЕЛЕВИЗИОННА_КЪЩА_ЕООД
Публикувано на 11.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 1 737 /10.03.2015г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-общ. с идентификатор № 11538.503.97 по кадастралната карта, кв.53 по плана на гр. Свети Влас, на основание Решение №849 от протокол № 24/11.07.2014г. на Общински съвет Несебър и Заповед № 320/30.09.2014г. на кмета на Община-Несебър.
Проектът касае промяна височината на застрояване на УПИ ІІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.97, кв.53 по плана на гр.Свети Влас от 10,00м. на 12,00м. и Кинт. от 1,35 на 2,00м. при запазване на Кпл.=60% и минимално озеленената площ. С проекта се установяват намалени отстояния към съседните имоти съгласно чл.36 ал.2 от ЗУТ и се предвижда свързано допълващо застрояване с УПИ ІІ.
Представено е писмо изх. № 1071/27.02.2014г. от Директора на РИОСВ – гр. Бургас.
Проектът се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт 0554/29331

Публикувано на 10.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че със заповед №80/10.03.2015г. е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ _ІV-705, кв.6 по плана на ж.к. „Черно море”, гр.Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.40.
Заповедта за ЧИ на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Заповедта може да се обжалва чрез Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Публикувано на 10.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че със заповед №81/10.03.2015г. е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ _ХV, кв.26 по плана на ж.к. „Черно море”, гр.Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.300.
Заповедта за ЧИ на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Заповедта може да се обжалва чрез Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас. тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Публикувано на 10.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1536/04.03.2015г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър
Относно: инвестиционно предложение на „Теленор България” ЕАД
по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: за инвестиционно предложение за Преустройство на съществуваща Базова станция (БС) 5036 находяща се в имот с идентификатор ПИ 02703.501.210 по КК на с.Баня, ( УПИ ІV-210 кв.34), община Несебър.

От общината.


Публикувано на 09.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ОРБИТА-КОМЕРС_ООД_4
ОРБИТА-КОМЕРС_ООД_5
ПЕРФЕКТСТРОЙ_ЕООД
ТИМ_ИНВЕСТ_ЕООД
ХРОНОС_ЕООД
ВЕЕР_1_ЕООД
ГЕРАЛД_ВОЛТЕР_ЕООД
ДЖУЕЛ_ДЕВЕЛОПМЪНТС_ЕООД
ДЖУЕЛ_ДЕВЕЛОПМЪНТС_ЕООД_1


Публикувано на 06.03.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews