Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-685-1/24.02.2015г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците на ПИ 39164.15.70; 39164.15.69; 39164.15.196; 39164.15.335;39164.15.98;39164.15.154 и 39164.15.75 находящи се в землището на с.Кошарица, местност „Йовче дере”, че с т.15 от протокол №2/11.02.2015г. на ОбЕСУТ-гр.Несебър е приет за изменение ПУП-План за застрояване за ПИ 39164.15.71 и 39164.15.74 в месността ”Йовче дере” в землището на с.Кошарица –касаещо промяна отреждането на имотите от „ За Фотоволтаична електроцентрала” с устроиствена зона „Пп” на „За Вилни сгради”-устройствена зона „Ов” при устройствени показатели: Кпл.=40%; Кинт.=0.80; максимална височина Н=7.00 м и минимално озеленена площ 50%.
Проектът се намира в отдел ТСУ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-42.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Публикувано на 24.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-1291-001/20.02.2015г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външни ВиК връзки” за поземлен имот с идентификатор №51500.77.28 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”. Трасето започва от съществуваща мрежа в ПИ 51500.77.37, преминава през ПИ 51500.77.37 и достига до ПИ 51500.77.28. Дължината на трасето е 210м. Определя се сервитут по 3м. от двете страни на съоръженията.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 20.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АРОМАТЕН_СВЯТ_ООД
ВИЖЪН_ДИВЕЛОПМЕНТС_ЕООД
ВИЖЪН_ДИВЕЛОПМЕНТС_ЕООД_2
МАКСИМА_ЕООД
МАКСИМА_ЕООД_2
МАКСИМА_ЕООД_3
ТРАДИШЪНЪЛ_БЪЛГЕРИЪН_ПРОПЪРТИС_ООДПубликувано на 18.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АЛМА-БГ_ООД
АЛМА-БГ_ООД_2
АЛМА-БГ_ООД_3
АЛМА-БГ_ООД_4
БОЛКАН_ДИВЕЛОПМЪНТ_ООД
ГЛОБАЛ_ИНВЕСТМЪНТ_ГРУП_ООД
Публикувано на 18.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ДЕЛАДЖИО_ООД
ДЖИБИЕС_ООД
ЕТ_ТОИВ-РАДКА_МИТЕВА-СИНОВЕ
КООПЕРАЦИЯ_ВОИН_ГРУП
КРИСМАВ_ООД
МЕДОУКОРТ_ООД
ОНИКС_ЕН_ЕООД
ХЕМ-ЛАЙН-ПОЛША
ЯГУ_ЕИЕНДОМ_АС-НОРВЕГИЯ


Публикувано на 18.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър предупреждава гражданите, които искат да упражнят правото си на вот в местните избори през есента на 2015г., че някои от тях могат да попаднат в неприятна ситуация. Ако доскоро са живели или работили в чужбина и имате настоящ адрес там, няма да можете да гласувате.
Съгласно Избирателният кодекс: „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място”, по смисъла на чл.396, е лице, което има постоянен и настоящ адрес в Република България през последните 6 месеца. Следователно лицата със заявен настоящ адрес в чужбина, които в момента живеят на територията на община Несебър, следва да подадат Адресна карта за промяна на този настоящ адрес, за да бъдат включени в избирателните списъци.
Компетентна помощ по този въпрос може да получите от служителите в отдел „ГРАО” при община Несебър.

Публикувано на 18.02.2015 от Пресцентър Община Несебър


 

СЪОБЩЕНИЕ

При извършена проверка от служители на общинска администрация е
констатирано, че неизвестно лице държи, без правно основание, квадратни метри
идеални части от поземлен имот с идентификатор 51500.506.307 ...


Публикувано на 17.02.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews