Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню. 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Уведомяване на община и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4 ал. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Публикувано на 17.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

БИМБО_ЕООД
БИМБО_ЕООД_2
ИРИСИ_ООД
НЕКОЕ_ООД
НЕКОЕ_ООД_2
НЕКОЕ_ООД_3
НЕКОЕ_ООД_4
ТРИ_УЕЙ_ВИЛАС_ООД


Публикувано на 16.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за инвестиционно предложение на Община Несебър за „Изграждане на База на БКС гр.Несебър в ПИ 51500.73.31 м.”Несебърска мера”, гр.Несебър, Община Несебър”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК


Публикувано на 13.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е
По  реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ

С решение № 1067 от протокол № 29/10.02.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за  обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда ” в поземлен имот с с идентификатор №53045.521.851 по кадастралната карта на гр. Обзор, община Несебър, м. „Срещу село” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване

...............................

Публикувано на 13.02.2015 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-585/28.01.2015г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър
Относно: инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: за инвестиционно предложение за изграждане на Еднофамилна Жилищна сграда в имот с идентификатор ПИ 39164.501.501 по КК на с.Кошарица, (УПИ ХІ кв.1) община Несебър.

От общината.

Публикувано на 12.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-781/03.02.2015г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър
Относно: инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: за инвестиционно предложение за изграждане на Магазин в тясната южна част на ПИ 02703.501.312 явяващо се като допълващо застрояване и към съществуващата жилищна сграда се пристрои гараж и същия се надстрои” в имот с идентификатор ПИ 02703.501.312 по КК на с.Баня, община Несебър.

От общината.

Публикувано на 12.02.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews