Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК
ГРИЙН ВИЖЪНС ООД
ГРИЙН ВИЖЪНС ООД 2
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ УИННИНГ ИНВЕСТ”
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ УИННИНГ ИНВЕСТ” 2
КИЛТОХЪРТ ООД 2
КИЛТОХЪРТ ООД
МАРИЙН ДИВЕЛЪПМЪНТС ООД 2
МАРИЙН ДИВЕЛЪПМЪНТС ООД
МАРС – ТУРС ЕООД 1
МАРС – ТУРС ЕООД 2
МАРС – ТУРС ЕООД 3
ТУРИСТИНВЕСТ ЕООД
“ТАЛИНН ИНВЕСТ” ЕООД 2
“ТАЛИНН ИНВЕСТ” ЕООД
Публикувано на 03.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
Община Несебър Съобщение изх. № Н2-КС-069-01
ДО „ТРАНСТУРИСТ” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, ул. „Солна” №35
представлявано от Пламен Петков-управител
На основание § 4, ал. 2, изр. второ от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме, текста на писмо изх. № Н2-КС-069/ 07.01.2015г. на Началник отдел „Контрол върху строителството” при община Несебър.
В 7-дневен срок от датата на настоящото съобщение, следва да представите в отдел „Контрол върху строителството” при община Несебър схема за описаните в писмото преместваеми обекти, одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството или доказателства за предприети действия в тази връзка.
Приложение: писмо изх. № Н2-КС-069/ 07.01.2015г. на Началник отдел „Контрол върху строителството” при община Несебър.

Публикувано на 03.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

РО-КО ГРУП EООД
РО-КО ГРУП EООД 2
РО-КО ГРУП EООД 3
РО-КО ГРУП EООД 4
РО-КО ГРУП EООД 5
РО-КО ГРУП EООД 6
РО-КО ГРУП EООД 7Публикувано на 02.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

РО-КО ГРУП EООД 8
РО-КО ГРУП EООД 9
РО-КО ГРУП EООД 10
РО-КО ГРУП EООД 11
РО-КО ГРУП EООД 12
РО-КО ГРУП EООД 13
РО-КО ГРУП EООД 14

ЕСТРЕА ООД
ЕСТРЕА ООД 2


Публикувано на 02.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ - БУРГАС
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ОБЯВА
На основание Заповед №ОХ-534/30.07.2014г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на ...

Публикувано на 22.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-160/12.01.2015г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър
Относно: инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: за инвестиционно предложение за изграждане за изграждане на Ваканционни селища в имоти с идентификатори:27454.23.23; 27454.23.90; 27454.23.88; 27454.23.86 находящи се в землището на с.Емона, местност „Кладери”,община Несебър.

От общината.


Публикувано на 20.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
До Общински съвет
Гр. Несебър

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Николай Димитров кмет на Община Несебър

ОТНОСНО: Измение и допълнение на Наредба № 14 за определяне на размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5 от 27.02.2008 г..

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,Публикувано на 16.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на
основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план – на обект-“ Водоснабдяване и канализация на с.Гюльовца, община Несебър”-подобект „ПУП-Парцеларен план за канализация от с.Гюльовца до с.Оризаре, общ.Несебър” за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
Трасето на новопроектираната канализация преминава през ПИ 18469.31.38-път от републиканската пътна мрежа-държавна частна собственост и ПИ18469.32.41-земеделска територия-общинска частна собственост в землището на с.Гюльовца. След това продължава през ПИ 53822.11.448-път от републиканската пътна мрежа-държавна частна собственост и ПИ 53822.11.330-земеделска територия-общинска частна собственост в землището на с.Оризаре общ.Несебър.

Публикувано на 16.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на изменение в Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.

В предвид горното е предложено допълнение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

Публикувано на 16.01.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews