Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър уведомява всички граждани, че от 16.02.2015г. Дирекция „Транспорт” ще приема заявления за магнитни карти за бариерите в Несебър – Стария град и заявления за паркоместа.
При подаване на заявление за магнитни карти, трябва да бъде представена лична карта или документ за собственост и да бъде върнат миналогодишния пропуск за паркинга.

Уведомяваме всички жители и гости на град Несебър, че от 1 април 2015г. ще бъдат поставени бариерите в Стария Несебър.
Публикувано на 16.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№ Н2-УТ- /12.01.2015г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор №51500.69.49 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”. Имотът попада в зона „Б” съгласно ЗУЧК.
Констатации : Представен е проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор №51500.69.49 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”. ПИ 51500.69.49 е с трайно предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно ползване – „друг вид нива”. Целта на заданието е провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Предлага се промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска” в „Урбанизирана” и начина на трайно ползване от „друг вид нива” в „За складова база”.

Публикувано на 12.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-126/12.01.2015 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №2 от 09.01.2015 год. е одобрен изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХVІ-524, кв.34А /61056.501.197/ по плана на с.Равда.
Изменението на ПУП-ПЗ касае отреждане на УПИ ХVІ-524, кв.34А /61056.501.197/ „За жилищна сграда за сезонно ползване”-установяване на устройствената зона „Ок” и устройствени показатели, както следва: Кпл.=30%, Кинт.=1,50, максимална височина на застрояване Н=12,00м и минимално озеленяване 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 12.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ


Проект - "Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Несебър през 2015 г. "


Публикувано на 09.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ

Отдел УТ при Община Несебър съобщава , че със заповед №3/09.01.2015г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План- План за застрояване на УПИ VІІІ, кв.28 с идентификатор по одобрена КК 51500.503.319 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър. Проекта касае, промяна на устройствената зона от „Ок” на „Ц” с отреждане „ за курортно и жилищно строителство и КОО” и се установяват устройствени показатели: Кпл.=60%, Кинт=2.60, максимална височина Нкорниз<12.60м. и минимално озеленена площ 20%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може де се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез община Несебър, пред Административен съд гр.Бургас.


Публикувано на 09.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-076/17.01.2015г.
Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че с решение №1036 от протокол №28/19.12.2014г. Общински съвет Несебър разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.69.44 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, целият на площ от 4601кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато” за неземеделски нужди, а именно зона „Пп” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от разрешението за изработване.
Решението на Общински съвет Несебър за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ и приложеното задание се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване. тел. за справка 0554/29332 М. Караджова

Публикувано на 07.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-059/06.01.2015 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е постъпило задание за допускане изработване изменение на ПУП за УПИ ХІХ-143 /73571.501.496/ в кв.18 по плана на с.Тънково.
Заданието касае промяна регулационните граници на УПИ ХІХ-143 на площ от 418 кв.м в кв.18 по плана на с.Тънково по имотни граници на имот с идентификатор 73571.501.496 по одобрена КК с площ 411 кв.м. С предложената промяна на регулацията се променят площите на УПИ ІХ-143, УПИ ХVІІІ-143 и УПИ VІІІ-143, както следва: УПИ ІХ-143 от 476 кв.м става 462 кв.м, УПИ VІІІ-143 от 609кв.м става 618кв.м и УПИ ХVІІІ-143 от 428кв.м става 441кв.м.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 07.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение по чл. 32 от ДОПК
ОТДЕЛ “Местни данъци и такси”
гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, тел.0554/2 93 74
ЕИК по БУЛСТАТ 0 0 0 0 5 7 1 2 2
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 224/27.10.2014 г.
„САФИТ” ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ 2 0 2 9 8 9 8 0 7
Адрес за кореспонденция ГР. СВЕТИ ВЛАС, УЛ. „СВЕТИ ВЛАСИЙ”, К-С „КАСА ДЕЛ МАР” 82, ЕТ. 2, АП. А-26
Адрес по чл. 8 от ДОПК ГР. СВЕТИ ВЛАС, УЛ. „СВЕТИ ВЛАСИЙ”, К-С „КАСА ДЕЛ МАР” 82, ЕТ. 2, АП. А-26
Представлявано от АНАТОЛИЙ ВАСИЛИЕВИЧ АКИМОВ
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК

Публикувано на 06.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-005 от 05.01.2015год.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ ХV, кв.26 по плана на ж.к. „Черно море”, гр.Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.300, касаещ завишаване на устройствените показатели, а именно: Кп.=60%, Кинт.=2.00, Нкорниз=12.00м и минимално озеленена площ от 40%.
Проекта за ЧИ на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица. Проекта може да се обжалва пред Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение. тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Публикувано на 06.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Кабели НН ” за външно ел. захранване на двуфамилна жилищна сграда в УПИ VІІ-319, кв.37 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.411 по КК на гр.Свети Влас , преминаващи през имот ПИ 11538.504.591 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.
Трасето за полагане на кабели НН се прокарва през имот публична общинска собственост, представляващ имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта:Публикувано на 06.01.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews