Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

РОСИЕК & РОСИЕК ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО ЯН, КШИШТОФ, А” ООД
РОМАНО ВИЛАС БГ“ ООД

Публикувано на 11.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 3285/11.04.2017г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 440/07.04.2017г. на кмета на общината е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план - план за застрояване на УПИ ІV-7041 с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.118 в кв. 12 по плана на гр.Свети Влас-ЮГ, с който проект се променя номера на имота от УПИ ІV-7041 на УПИ ІV-118, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, променя се устройствената зона от „Жм” на „ЖС” и установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване - 70%, Кинт – 2.00, Нкорниз – 15м/5 етажа/, минимално озеленена площ - 30% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Проектът се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт 0554/29331

Публикувано на 11.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ ЗА УПИ ІІ-517
В КВ.57б
/61056.501.366/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 10.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 3174/07.03.2017г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ І с идентификатор по кадастрална карта 11538.501.328 в кв.24 по плана на гр.Свети Влас. Община Несебър е собственик на УПИ І в кв.24 по плана на гр.Свети Влас с площ 530 кв.м., съгласно Акт №862/28.11.2000г. за частна Общинска собственост, вписан в РС-Несебър под №114, том ХІІ, вх.рег.№333 от 13.06.2006г. С Решение №456 Общински съвет- Несебър е давал съгласие, в качеството му на заинтересувано лице по смисъла на чл.131 ЗУТ за изработване и процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за горецитирания имот. По предвижданията на ЗРП на гр.Свети Влас УПИ І в кв.24 е с площ 536 кв.м.
Видно от представената скица на АГКК,СГКК-Бургас №15-24374-20.01.2016г. имот с идентификатор 11538.501.328 е с площ 537кв.м.
С проекта се предвижда провеждане на регулационните линии на УПИ І в кв.24 по плана на гр.Свети Влас по съществуващите имотни граници на имот с идентификатор по кадастрална карта 11538.501.328, с което площта на новообразувания УПИ І се променя от 536кв.м. на 537 кв.м. Запазва се отреждането му „за жилищно строителство“ и начина на застрояване-свързано в два имота Променя се характера на застрояване от застрояване с малка височина /Н<10,00/ на застрояване със средна височина /Н<15,00/. Завишават се плътността на застрояване на 70%, коефициента на интензивност на застрояване на 2,00, минимално озеленена площ 30%.
По преписката е представено писмо изх.№ПД-2784 –(3)/09.12.2016г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331


Публикувано на 07.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-3078/03.04.2017г. от "М-
Груп" ООД

, представлявано от Тихомир Монев Колев, съгласно
изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Частично изменение на
ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ11 и УПИ ХІ-321, кв.4001 по плана на к.к."Слънчев
бряг-запад", гр.Несебър, общ.Бургас, като се предвижда премахване на
вътрешната регулационна граница между УПИ Х-11 и УПИ ХІ-321 с цел
обособяване на нов УПИ с променена площ и конфигурация и промяна номера му
във връзка с идентификатора му по КК. Новообразувания УПИ Х-11,12 с площ
от 3242 кв.м. Запазва се начинът на застрояване- свободно и устройствена
зона "Ок". Променят се отреждането "за курортно и жилищно строителс?
?во" и градоустройствени показатели, както следва: Кпл.=30%, Кинт.=1.50,
максимална етажност Нк=15.00м. и минимално озеленена площ от 50%."
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 07.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС" В ПИ
61056.56.133, М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 07.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
УВАЖАЕМИ ТЪРГОВЦИ,

Във връзка с предстоящия летен сезон Общинска администрация- Несебър  уведомява, че за извършването на търговска дейност на територията на Община Несебър е необходимо да се снабдите със съответните разрешителни документи като спазвате предвидените за това процедури и нормативи.
Всички лица, желаещи да извършват търговия на открито следва да подадат заявление по образец до кмета на общината или кмета на населеното място, като към заявлението се прилагат необходимите документи по Наредба №2 на Общински съвет-Несебър. В предвидения по закон срок кмета на общината или упълномощено от него лице издава разрешение за ползване на заявилото лице, ако то отговаря на изискванията по закон.
Във връзка с предстоящия летен сезон Общинска администрация- Несебър  уведомява, че за извършването на търговска дейност на територията на Община Несебър е необходимо да се снабдите със съответните разрешителни документи като спазвате предвидените за това процедури и нормативи.

Всички лица, желаещи да извършват търговия на открито следва да подадат заявление по образец до кмета на общината или кмета на населеното място, като към заявлението се прилагат необходимите документи по Наредба №2 на Общински съвет-Несебър. В предвидения по закон срок кмета на общината или упълномощено от него лице издава разрешение за ползване на заявилото лице, ако то отговаря на изискванията по закон.
Въпросният подзаконов акт касае реда и условията за извършване на търговска дейност на открито, където са инкорпорирани и текстове с въведени ограничения при извършването на търговска дейност, с които ви запознаваме.
Съгласно чл.4 от Наредба №2  на територията на Община Несебър се забранява:


Публикувано на 07.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

На основание чл.26, ал.3 и ал.4, предложение второ от Закона за нормативните актове  и предвид обстоятелството,че част  от  предлаганите изменения целят създаване на облекчен ред при издаването на данъчни оценки и удостоверения за липса на задължения както и намаляване на размера на цени на услуги, което е в улеснение на гражданите и търговците, извършващи сезонна дейност, а останалите предложения са свързани с изменения в наредбата поради причини от техническо естество в  14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.


Публикувано на 07.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър уведомява всички желаещи да извършват търговия на открито на територията на Община Несебър, върху терени общинска собственост, на основание Решение № 509, Протокол № 15/15.03.2017г. на Общински съвет Несебър, че могат да подават заявления за извършване на търговска дейност в Центъра за административно обслужване на Община Несебър - Офис №2 , Гише 5 .

Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Удостоверение за актуално състояние на търговеца / с валидност 6 месеца от датата на издаването му/
3. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър / подава се искане за наличие или липса на задължение в Административен център за обслужване № 1, гишета 2,3,4,5,6/

Срок за подаване на Заявления - от 05.04.2017г. до 05.05.2017г.


Публикувано на 05.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№Н2-УТ-3071/05.04.2017г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор №51500.86.8 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу” ”. Трасето на кабела 20 кV започва от съществуващ БКТП „Елир“ изграден в ПИ 51500.86.6, преминава през ПИ 51500.86.21 и достига до нов кабелен разпределителен шкаф и ел. табло в ПИ 51500.86.8 за захранване на сградата в него. Дължината на трасето е 51м., определен е сервитут от 0,6 м. от едната страна и 1,5м. от другата страна спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е 116кв.м.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 05.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews