Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Кабели НН ” за външно ел. захранване на апартамент №10 от жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273, кв.40 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.301 по КК на гр.Свети Влас с, преминаващи през имот ПИ 11538.504.589 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас” , Трасето за полагане на кабели НН се прокарва през имот публична общинска собственост, представляващ имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.504.589 с трайно предназначение на територията:

Публикувано на 06.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Кабели НН ” за външно ел. захранване на пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ Х-86, кв.15 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.92 по КК на гр.Свети Влас , преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас , трасето за полагане на кабели НН се прокарва през имот публична общинска собственост, представляващ имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.504.585 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица. Трасето започва от съществуващ ШКД6 пред ПИ 11538.504.77, преминават през второстепенна улица с идентификатор 11538.504.585 и достигат до ново ТЕПО пред УПИ Х-86, кв.15 с идентификатор 11538.504.92 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Проектната дължината на трасето е около 12м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата сграна на трасето с обща площ от 24 кв.м..Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет.3, тел. 2-93-35. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 06.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Кабели НН ” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-354, кв.23 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.862 по КК на гр.Свети Влас , преминаващи през имот ПИ 11538.504.449 и 11538.504.587 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”. Трасето за полагане на кабели НН се прокарва през имоти публична общинска собственост, представляващ имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.504.587 с трайно предназначение на територията:


Публикувано на 06.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Кабели 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0.4кV ” за външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214 / бивш 11538.15.196/ по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас , преминаващи през имоти ПИ 11538.504.125, 11538.504.585, 11538.504.593 и 11538.15.214 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” и м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас”. Трасето за полагане на кабели 20 кV се прокарва през имоти общинска собственост, представляващи имоти с идентификатори по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.504.585 с трайно предназначение на територията:

Публикувано на 06.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-002/05.01.2015 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-145 с идентификатори по КК 61056.502.285 и УПИ ХІV-145 с идентификатор по КК 61056.502.273, в кв.26 по плана на с.Равда.
В частта план за регулациясе предвижда изместване на регулационните линии на УПИ ІІ-145 и УПИ ХІV-145 по съществуващи имотни граници на имоти с идентификатори 61056.502.285 и 61056.502.273 по одобрена КК , като се променят номерата им на УПИ ІІ-285 и ХІV-273 в съответствие с идентификаторите им по КК. Новообразувания УПИ ІІ-285 е с площ 503 кв.м, а УПИ ХІV-273-497 кв.м. В частта план за застрояване новообразуваните УПИ се отреждат за „Курортно, жилищно и КОО“- устройствена зона „Жс” и се установяват устройствени показатели : Кпл.=70%, Кинт.=1,80, Н<12м и минимално озеленена площ от 30%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 05.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е
По  реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ

С решение № 1025 от протокол № 28/19.12.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за обект: „Пътни връзки към път 1-9 Слънчев бряг- Бургас за ПИ 61056.38.11, м."Хендек тарла", землище с.Равда ", през имот 61056.35.102 общинска собственост и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОСС.

Решението, съгласно чл.124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 05.01.2015 г.
Публикувано на 05.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изработване на ПУП-ПП за новопроектиран водопровод” за снабдяване на имот с идентификатор 51500.81.11 м.„Кокалу”, землище на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУКПубликувано на 23.12.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изработване на ПУП-ПП за новопроектиран водопровод” за снабдяване на имот с идентификатор 51500.20.5 м.„Бостанлъка”, землище на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
Публикувано на 23.12.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда ” в УПИ VІ-6 кв.1 по плана на гр.Несебър, м.„Кокалу”, община Несебър, област Бургас”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
Публикувано на 23.12.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър съобщение, относно инициатива на „Неостар”ЕООД-гр.Айтос за „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение от Сондаж ТК”Неостар - Несебър” ”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУКПубликувано на 23.12.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews