Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-8742/18.12.2014г.
До Димо Георгиев Адамов
с.Гюльовца, ул. „Яне Сандански ” №9
копие:Злати Димов Адамов гр.Бургас, к-с „Лазур”,ул.”Абоба”№14
копие: Дочка Димова Христова гр.Бургас,к-с”Меден Рудник”,бл.406,вх.Ж,ет.8,ап.22,
С настоящето Община Несебър съобщава, че на основание чл.148, ал.1, ал.2, ал.4 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж №513/10.12.2014г. за „Преустройство и пристройка на част от жилищна сграда с идентификатор 18469.501.104.1” находяща се в недвижим имот с идентификатор 18469.501.104 по кк на с.Гюльовца.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” при община Несебър, ул.”Еделвайс”10, ет.3, стая 37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
От общината

Публикувано на 18.12.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ


От 05.01.2015г. до 31.03.2015г. дирекция „Транспорт“ започва да приема заявления за паркиране в зоните с платен абонамент, град Несебър – нова част.

Публикувано на 15.12.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води, предназначено за водовземане” ” в имот с идентификатор 51500.18.16 м.„Бостанлъка”, землище на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК

Публикувано на 13.12.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Уличен канал за поземлени имоти с идентификатори 51500.85.7 и 51500.85.9 м.„Кокалу”, землище на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
Публикувано на 13.12.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление с вх.№Н2-УТ-8436/09.12.2014г., относно инвестиционно предложение „Преустройство на етаж и надстройка с един етаж на съществуваща сграда за семеен хотел с ресторант – център за профилактика и рехабилитация” в поземлен имот с идентификатор 51500.84.29 в местност „Кокалу”, землище на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК


Публикувано на 13.12.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-8 610/13.12.2014г.

С настоящето на основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл. 131, ал. 2 т. 4 от ЗУТ, община Несебър съобщава, че със заповед № 437 от 12.12.2014г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план, в часта му план за регулация за УПИ VІІІ-7062 с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.333, УПИ ІХ-7062 с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.331 и имот с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.332 в кв.34 по плана на Свети Влас-юг, който план касае обединяване на УПИ VІІІ-7062 с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.333 на площ 501кв.м., УПИ ІХ с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.331 на площ 606кв.м. и имот с идентификатор 11538.502.332 с площ 109кв.м -отреден за второстепенна улица частна собственост в новообразуван УПИ Х-331,332,333 с площ 1216кв.м. в кв.34 по плана на гр.Свети Влас-юг, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 ет. 3 стая № 36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до община-Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 13.12.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АЛЕКСАНДРА БОРИСЛАВОВА ПЕТРУШЕВА
АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНИЕВА ПЕЕВА

..............................................

..............................................

ТОДОР КРЪСТЕВ ПОЛОГОВ
ТОДОР ТИХОМИРОВ ЗАХАРИЕВ


Публикувано на 08.12.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

От 24.11.2014 г. започва да тече едномесечен срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи"

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 03.12.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6824-6825/02.12.2014г

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър с вх.№Н2-УТ-6824/06.10.2014г.:
Относно: инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: за изработване на проект ПУП-ПЗ на имот 39164.24.61 в землището на с.Кошарица, местност „Под село” с цел изграждане на две еднофамилни жилищни сгради.
Относно: инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: за изработване на проект ПУП-ПП за обособяване на трасе за достъп до ПИ 39164.24.61 в землището на с.Кошарица, местност „Под село”, от общински полски пътища с № 39164.24.48; 39164.24.47 и части от имоти 39164.24.12/61 и 39164.501.463. От общината.


Публикувано на 02.12.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-8097/02.12.2014г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър с вх.№Н?-УТ-8097/26.11.2014г.:
Относно: инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: Задание за изработване на проект ПУП-ПРЗ за разделяне на имот 39164.13.191 в землището на с.Кошарица, местност „Кору дере” на 14 бр. новообразувани имота за изграждане на 14 бр. Едноетажни жилищни сгради за сезонно ползване всяка с приблизителна площ между 80-100кв.м.,с общ капацитет до 60 обитатели и 14 бр. паркоместа. При устройствени показатели: К плътност до 40%, К интензивност до 0.80,Н корниз до 7.00м. и мин. озеленена площ над 50% за всеки от имотите. От общината.


Публикувано на 02.12.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews