Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№Н2-УТ-8162/28.11.2014г.
На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект за парцеларен план на обект „Външно ел. захранване на лятна къща” в УПИ ХХVІІІ-737, кв.55 по плана С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор по одобрена КК 11538.504.838, през имот ПИ 11538.1.98 по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Трасето за полагане на външното ел. захранване се прокарва през имот общинска собственост, представляващ имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.1.98 с трайно предназначение натериторията: земеделска и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и учредяване право на прокарване през общински имот с идентификатор ПИ 11538.1.98. Трасето започва от съществуваща мрежа ниско напрежение в полски път от „БКТП „кв.55” в ПИ 11538.1.3 и пременава на север до нов разпределителен шкаф и електромерно табло на границата на УПИ ХХVІІІ-737, кв.55 по плана С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Дължината на трасето ще бъде 9.00м. и вервитути от 0.60м. от двете страни.

Публикувано на 28.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с приемането на „Национална програма за намаляване на въздействието на радона в сградите 2013-2017 г. ”, с цел да се намали и предотврати риска за здравето на хората от високи концентрации на радон в сградите, община Несебър стартира кампания за набиране на доброволци, които да предоставят помещения в  жилищата си за измерване концентрацията на радон.

                                                            КРИТЕРИИ

                        За избор на жилища за извършване на измерванията:

Публикувано на 27.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е По реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ
1. С решение № 990 от протокол № 27/20.11.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал изработването на ПУП-ПП за обект „Външен питеен водопровод” за поземлен имот с идентификатор №51500.64.45 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението, съгласно чл.124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 26.11.2014 г.

С решение № 992 от протокол № 27/20.11.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал изработването на ПУП-ПП за обект: „Външни ВиК връзки за поземлен имот 73571.27.171,”, м.”Боруна”, землище с.Тънково”, през имоти 51500.57.52, 51500.57.56, 51500.64.15, 51500.64.35, 51500.51.74, 51500.52.55, 51500.54.56, 51500.59.12, 51500.60.9, 51500.61.3, 73571.27.144 и 73571.27.147 общинска собственост и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОСС.
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 26.11.2014 г.

Публикувано на 25.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение
Общински съвет Несебър открива процедура за избор на съдебни заседатели.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да са дееспособни български граждани, навършили 21 години, но не са навършили 70 години към момента на определянето им за такива.
2. Да се ползват с добро име в обществото
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.

Кандидатите подават следните документи:Публикувано на 25.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-7923/18.11.2014г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър:

Относно: инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: Задание за изработване на проект ПУП-ПРЗ за имот 39164.15.180 за изграждане на Еднофамилни двуетажни жилищни сгради-до 28 броя в ПИ 39164.15.180 в местността „Сулуджана ”, землище на с.Кошарица с вх.№Н2-УТ-7923/18.11.2014г.


Публикувано на 25.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
чрез
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”- ПОМОРИЕ


Кани всички работодатели от реалния сектор на на 28.11.2014 год. от 10:00ч. в дирекция „Бюро по труда” – Поморие, ул. „Солна „,№15, на презентация на схема „По – близо до работа” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

От 06.11.2014год. работодатели и работещи могат да подават документи за кандидатстване по схема „По близо до работа” в бюрата по труда.
Целта на схемата е насърчаване географската мобилност на работещите, като им се предоставят стимули за търсене на подходяща работа , далече от дома им.

Публикувано на 21.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА МЛАДЕЖИ
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
чрез
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”- ПОМОРИЕ

Кани всички младежи над 15 години, които не са регистрирани в ДБТ, не учат и не работят, на
ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА МЛАДЕЖИ
от 24 ноември до 28 ноември 2014година
10:00ч. до 16:00ч.


Публикувано на 21.11.2014 от Пресцентър Община Несебър

ДО СВЕТЛАНА ЕВГЕНИЕВА МИНЧЕВА-ПАСКАЛЕВА
УЛ. „АНЖЕЛО РОНКАЛИ“ №12, ЕТ. 2
ГРАД СОФИЯ ОБЩИНА СТОЛИЧНА ОБЛАСТ СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНЧЕВА-ПАСКАЛЕВА,

Уведомяваме Ви, че на 05.10.2014 г. лицето Здравка Тодорова Минчева е починала. Тя бе настанена със Заповед №1527/28.09.2012 г. на Кмета на община Несебър, в общинско жилище: стая №207 находяща се в общежитие към СОУ „Любен Каравелов“, гр. Несебър, с адрес: ул.“Любен Каравелов“ №3, гр. Несебър.Публикувано на 21.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК
№ 75/16.06.2014г.
„ЮНИ-ПЕТ” ООД
ЕИК по БУЛСТАТ 2 0 1 1 6 1 1 3 7
Адрес за кореспонденция КК.СЛЪНЧЕВ БРЯГ, общ.НЕСЕБЪР, АП. К-С „СОЛО” 4, АП.16
Представлявано от ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ БЛАГОВ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Радка Василева на длъжност младши експерт в офис №1 в ЦАИО от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Наказателно Постановление №75/16.06.2014г.

За повече информация тук!

Публикувано на 18.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК
№ 201/22.08.2014г.
„ЕСТРЕА” ООД
ЕИК по БУЛСТАТ 1 3 1 0 6 9 9 5 1
Адрес за кореспонденция ГР.СОФИЯ, ОБЩ.СТОЛИЧНА, Р-Н ТРИАДИЦА, ЖК.СТРЕЛБИЩЕ, УЛ. МАЙОР ПЪРВАН ТОШЕВ №15, АП.4
Представлявано от БОЙКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Радка Василева на длъжност младши експерт в офис №1 в ЦАИО от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Наказателно Постановление №201/22.08.2014г.

За повече информация тук!

Публикувано на 18.11.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews