Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-7889/18.11.2014г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Трасе на кабели 20 кV до БКТП – нов” в поземлен имот с идентификатор 51500.16.114 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”. Трасето на кабела преминава през полски път общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.16.20 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.”Бостанлъка”. Дължината на трасето е 62,24м.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 18.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-7888/18.11.2014г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно кабелно ел. захранване от ТНН-1 на БКТП „Бостанлъка-2” изграден в ПИ 51500.17.29 до КРШ, комбиниран с ел. табло в ПИ 51500.14.5” по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”. Трасето на кабела преминава през полски пътища общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатор 51500.21.39 и идентификатор 51500.16.20 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.”Бостанлъка”. Дължината на кабелното трасе е 270м.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 18.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД НЕСЕБЪР

ОБЯВА


В изпълнение на РЕШЕНИЕ № 875 по Протокол № 24/2014г., взето на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 36 от Наредба №7 на Общински съвет Несебър, Общински съвет – Несебър насрочва конкурс за избор на управител на Медицински център „Д-р Димитър Пеев” по реда на Наредба №7 за срок от пет години.
I. Определя следните изисквания към кандидатите -
1. Да притежават образователно – квалификационна степен “магистър” по
медицина и призната специалност.
2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар.
1. Да не извършват от свое или чуждо име търговски сделки или имат
регистрация като еднолични търговци....

Публикувано на 17.11.2014 от Пресцентър Община НесебърСЪОБЩЕНИЯ

"Бургасцвет-90-Танев" ЕООД уведомява всички заинтересовани лица, че има инвестиционно намерение за "Изграждане на сгради за отдих и курорт с местоположение: гр. Свети Влас, ПИ №11538.3.25 и ПИ №11538.3.116 находящи се в местност "Юрта-под пътя" община Несебър".
За информация 056/844743

Публикувано на 17.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІV /ПИ 51500.502.494/ в кв.98 по плана на гр. Несебър, касаещ промяна на номера на имота от УПИ ІV на УПИ ІV-494 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, като се запазва отреждането му „За жилищно строителство” и начинът на застрояване – свободно основно застрояване. Предлага се промяна в устройствената зона пт „Жм” на „Жс”, промяна на характера на застрояването от ниско /Н<8м./ на средно /Н<12м./ и промяна усторйствените показатели, както следва: Плътност на застрояване - 70%, Кинт – 2,0, Нкорниз – 12,0м. и минимално озеленена площ от 30%.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър. Tел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 17.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-7836 от 17.11.2014г.
Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІV /ПИ 51500.502.494/ в кв.98 по плана на гр. Несебър, касаещ промяна на номера на имота от УПИ ІV на УПИ ІV-494 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, като се запазва отреждането му „За жилищно строителство” и начинът на застрояване – свободно основно застрояване. Предлага се промяна в устройствената зона от „Жм” на „Жс”, промяна на характера на застрояването от ниско /Н<8м./ на средно /Н<12м./ и промяна усторйствените показатели, както следва: Плътност на застрояване - 70%, Кинт – 2,0, Нкорниз – 12,0м. и минимално озеленена площ от 30%.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър. Tел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 17.11.2014 от Пресцентър Община НесебърРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за "Черноморски район" - Варна
СЪОБЩЕНИЕ:

Публикувано на 14.11.2014 от Пресцентър Община НесебърРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за "Черноморски район" - Варна
СЪОБЩЕНИЕ:

Публикувано на 14.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 2 792 /12.11.2014г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 261/20.08.2014г. на кмета на общината е изработен и представен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІІ-7062 с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.333 и УПИ ІХ-7062 с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.331 и имот с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.332 в кв.34 по плана на Свети Влас-ЮГ.
Констатации : Проектът касае обединяване на УПИ VІІІ-7062 с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.333 на площ 501кв.м., УПИ ІХ с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.331 на площ 606кв.м. и имот отреден за второстепенна улица частна собственост с идентификатор 11538.502.332 с площ 109кв.м. в новообразуван УПИ Х-331,332,333 с площ 1216кв.м. в кв.34 по плана на гр.Свети Влас-ЮГ.
Проектът се намира в отдел “УТ” – община Несебър ,ул.”Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт 0554/29331


Публикувано на 12.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЯВЛЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани лица за постъпило обявление в общинска администрация относно започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция на път І-9 ”Слънчев бряг – Бургас”, участък п.к.Несебър – п.к. Равда от км 205+300 до км 207+726.37 с изграждане на второ пътно платно” на територията на област Бургас.
За повече информация тук!
Публикувано на 10.11.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews