Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-7591/06.11.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №357 от 04.11.2014 год. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 61056.501.609 в кв.33 по плана на с.Равда . С подробно устройственият план от имот с идентификатор по КК 61056.501.609 в кв.33 се отрежда УПИ ХLІІІ-609 в кв.33 с площ 1375 кв.м при което регулационните граници се провеждат по имотните граници на имот с идентификатор по КК 61056.501.609. С плана за застрояване за новообразувания УПИ ХLІІІ-609 се установява устройствена зона „Жс“ и устройствени показатели както следва: Кпл=45%, Кин=1,80, Нкорниз =12,00м и мин.озеленяване -30%., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта. Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ. Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 07.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-7592/06.11.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №355 от 04.11.2014 год. е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-271 в кв.3 /61056.501.52/ по плана на с.Равда .
Подробният устройствен план касае изместване на страничните регулационни линии на УПИ ХХ-271 с площ 456 кв.м по съществуващи имотни граници, като от УПИ ХХ-271 се придават 26 кв.м към УПИ ХІІ-271 и 14 кв.м към УПИ ХІІІ-272. Променя се номера на имота от УПИ ХХ-271 на УПИ ХХ-52 в съответствие с идентификатора му по КК и същият се отрежда „За сграда на здравеопазването“. След промяна на регулацията УПИ ХХ-52 се урегулира на площ от 416 кв.м. С плана за застрояване за имота се установява свободно основно застрояване, устройствена зона „Жс“ и устройствени показатели както следва: Кпл=70%, Кин=1,80, Нкорниз =12,00м и мин.озеленяване -30%., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта. Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и. Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 07.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д
№ 2189 / 31.10.2014 год.


На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и Писмо изх.№ 08-00-345 /31.10.2014 год. на Кметство Равда, Писмо изх.№ 2007 /30.10.2014 г. на Кметство гр.Обзор, Писмо изх.№ 08-00-185 /31.10.2014 г. на Кметство гр. Свети Влас и писмо изх.№ 135 / 30.10.2014 г. на Управление „БКС” - Несебър.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК

ПРИЛОЖЕНИЕ

Публикувано на 31.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. №Н2-УТ-7351/27.10.2014г.
На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Трасе на улица, представляваща поземлен имот с идентификатор 11538.5.46 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас до „Гробищен парк” по КК на гр.Свети Влас” като изменение на елемент на техническата инфраструктура. през имот общинска собственост представляващ имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.5.46 с трайно предназначение на територията- територия на транспорта и начин на трайно ползване- за местен път. Дължината на трасето е 229м. Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет.3, тел. 2-93-35. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 27.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. №Н2-УТ-7350/27.10.2014г.
На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Външен канал” за УПИ ХІV-579, кв.52 по плана С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор по одобрена КК 11538.504.338, имоти общинска собственост, представляващи имоти с идентификатори по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.504.589 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и ПИ 11538.504.590 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица . Трасето започва от съществуваща ревизионна шахта в ПИ 11538.504.589 и пременава на север до УПИ ХІV-338, кв.52, като се предвижда изграждане на 5 броя нови ревизионни шахти по дължината на трасето в гореописания имот по плана С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Дължината на трасето ще бъде 293.37м. и сервитути с ширина 3.00м. по 1.50м. отляво и от дясно на оста на трасето.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет.3, тел. 2-93-35.

Публикувано на 27.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. № Н2-УТ-7349/27.10.2014г.
На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: : „Уличен водопровод ф125- ПЕВП по улица „Пета” от съществуващ водопровод ф160-ПЕВП” за захранване на курортен комплекс „Свети Влас” в УПИ І-202,223, кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум- СВети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър през имоти с идентификатори по одобрена кадастрална карта: ПИ 51500.505.295 записан в КР на АК на „Слънчев бряг” АД с трайно предназначение на територията- урбанизирана и начин на трайно ползване- за второстепенна улица, и през имоти публична общинска собственост ПИ 51500.31.43 и 51500.31.32 с трайно предназначение на територията: за територия на транспорта и начин на трайно ползване – за местен път. Дължината на трасето на линейните план схеми е 928м. и се създава сервитут с обща площ от 1856 кв.м. Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет.3, тел. 2-93-35. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 27.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. №Н2-УТ-7348/27.10.2014г.
На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Уличен канал ф500-ПП по улица „Пета” от РШ1 до същ РШ5” за захранване на курортен комплекс „Свети Влас” в УПИ І-202,223, кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум- СВети Влас, Слънчев бряг” , м-т „Скеля”, м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър, преминаващи през имоти ПИ 51500.31.43 и 51500.31.32 по кадастралната карта на гр.Несебър. Трасето започва от РШ5 от съществуващата канализация на улица „Пета” и завършва до РШ1.Битовата канализация се включва в РШ4. Трасето се прокарва през имоти публична общинска собственост ПИ 51500.31.43 и 51500.31.32 с трайно предназначение на територията: за територия на транспорта и начин на трайно ползване – за местен път. Дължината на трасето на линейните план схеми е 138м. и се създава сервитут с обща площ от 276 кв.м.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет.3, тел. 2-93-35.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 27.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-7252/23.10.2014г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че на основание чл.150 ал.1 от ЗУТ е издадено Разрешение №338/22.10.2014г. на кмета на община Несебър, за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж на “Вилни сгради” в ПИ с идентификатори по кадастрална карта 39164.13.344, ПИ 39164.13.345 и ПИ 39164.13.346 находящи се в землището на с.Кошарица, месност ”Кору дере” общ.Несебър.
Проектът да бъде изработен в следния обхват:
-проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с отреждане за свободно, ниско етажно застрояване в ПИ 39164.13.339, ПИ 39164.13.340, ПИ 39164.13.344, 39164.13.345, ПИ 39164.13.346 и ПИ 39164.13.347, в устройствената зона „Ов” и устройствени показатели: Кплътност=40%, Кинт.=0.80, максимална височина Н=7.00м. и мин. озеленена площ 50%.


Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –328/16.10.2014г. гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.3, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 1810/16.10.2014.г. на комисията, назначена със заповед №РД11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас Бургас и изготвено служебно разпределение реда на чл.72 в, ал.3 от ППЗСПЗЗ, като констатирах, че е изпълнено условието на чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ,
О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Равда, ЕКАТТЕ 61056, общ.Несебър, съгласно извършено служебно разпределение за стопанската 2014/2015г., както следва:Повече информация тук!

Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –206/29.09.2014г. гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 1505/18.09.2014.г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ с вх.№ 1/29.08.2014г. в ОСЗ – Бургас, като констатирах, че е изпълнено условието на чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ,
О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с. Раковсково, ЕКАТТЕ 62102, общ.Несебър, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2014/2015г., както следва:Повече информация тук!

Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews