Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –205/29.09.2014г. гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 1506/18.09.2014.г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ с вх.№ 2/29.08.2014г. в ОСЗ – Бургас, като констатирах, че е изпълнено условието на чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ,
О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с. Приселци, ЕКАТТЕ 58431, общ.Несебър, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2014/2015г., както следва:Повече информация тук!

Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –237/01.10.2014г. гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.3, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 1512/18.09.2014.г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас Бургас и изготвено служебно разпределение реда на чл.72 в, ал.3 от ППЗСПЗЗ, като констатирах, че е изпълнено условието на чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ,
О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с. Оризаре, ЕКАТТЕ 53822, общ.Несебър, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2014/2015г., както следва:Повече информация тук!

Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –204/29.09.2014г. гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 1504/18.09.2014.г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ с вх.№ 3/29.08.2014г. в ОСЗ – Бургас, като констатирах, че е изпълнено условието на чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ,
О П Р Е Д Е Л Я М:
І. Масивите за ползване за землището на гр. Обзор, ЕКАТТЕ 53045, общ.Несебър, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2014/2015г., както следва:Повече информация тук!

Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –312/10.10.2014г.гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад на комисията, назначена със заповед № РД 11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено служебно разпределение реда на чл.72 в, ал.3 от ППЗСПЗЗ, като констатирах, че е изпълнено условието на чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ ,
О П Р Е Д Е Л Я М:
І. Масивите за ползване за землището на с. Козница, ЕКАТТЕ 37825, общ.Несебър, съгласно извършено служебно разпределение за стопанската 2014/2015г., както следва:Повече информация тук!

Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –313/10.10.2014г. гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад на комисията, назначена със заповед № РД 11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено служебно разпределение по реда на чл.72 в, ал.3 от ППЗСПЗЗ, след като констатирах, че е изпълнено изискването на чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ,
О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Гюльовца, ЕКАТТЕ 18469, общ.Несебър, съгласно изготвено служебно разпределение за стопанската 2014/2015г., както следва:Повече информация тук!

Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –329/16.10.2014г. гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад на комисията, с вх.№ 1813/16.10.2014г. назначена със заповед №РД11-100/05.08.2014г. и заповед №РД11-117/28.08.2014г. на Директора на ОД„Земеделие” -Бургас и изготвено служебно разпределение реда на чл.72 в, ал.3 от ППЗСПЗЗ, като констатирах, че е изпълнено условието на чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ ,
О П Р Е Д Е Л Я М:
І. Масивите за ползване за землището на с. Тънково, ЕКАТТЕ 73571, общ.Несебър, съгласно извършено служебно разпределение за стопанската 2014/2015г., както следва:Повече информация тук!

Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –330/16.10.2014г.гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл.72в, ал. 3 Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 1813/16.10.2014.г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено служебно разпределение по реда на чл.72в, ал.3 от ППЗСПЗЗ,
О П Р Е Д Е Л Я М:
І. Масивите за ползване за землището на с.Кошарица, ЕКАТТЕ 39164, общ.Несебър, съгласно изготвено служебно разпределение за стопанската 2014/2015г., както следва: Повече информация тук!

Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-7240/22.10.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №330 от 22.10.2014 год. е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ, кв.50 по плана на с.Равда.
Подробният устройствен план касае обединяване на УПИ ІІІ /61056.502.144/ на площ от 750 кв.м, УПИ ІV /61056.502.145/ на площ от 580 кв.м и УПИ V /61056.502.146/ на площ от 507 кв.м чрез премахване на общите им вътрешно регулационни граници в новообразуван УПИ ІІІ с площ 1837 кв.м в кв.50 по плана на с.Равда. С плана за застрояване новообразувания УПИ ІІІ се отрежда „За жилищна строителство”- устройствената зона „Жс” и се установяват устройствени показатели, както следва: Кпл.=50%, Кинт.=1,80, максимална височина на застрояване Н=13,00м и минимално озеленяване 30%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и. Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-7241/22.10.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №329 от 22.10.2014 год. е одобрен ПУП-ПЗ за УПИ VІІІ-531, кв.33/61056.501.423/ по плана на с.Равда.
Подробният устройствен план касае промяна устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“ се отрежда „За жилищна строителство”- устройствената зона „Жс” и установяване устройствени показатели, както следва: Кпл.=45%, Кинт.=1,80, максимална височина на застрояване Н=12,00м и минимално озеленяване 40%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община НесебърРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Заместник-министър на Регионалното развитие

Стр. 1
Стр. 2
Стр. 3
РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ стр.2
Приложение 1

Публикувано на 22.10.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews