Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.
до Община Несебър


ПИСМЕНО УВЕДОМЯВАНЕ
oт Aтaнac Вангелов Павлов

Публикувано на 22.10.2014 от Пресцентър Община НесебърО Б Я В А
До заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

Публикувано на 20.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5552-001 от 16.10.2014г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №412 от 23.09.2014г. на Михаил Николаевич Шихов за „Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на магазин №3, разположен в жилищна сграда сектор „А” в „банков офис” ” в УПИ ІІ кв.95”А” по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.800 по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за обекта 51500.502.800.1.27 по КК.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 16.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-6680-1 от 16.10.2014г.


Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадена Заповед №184/24.09.2014г. на главния архитект на Община Несебър за поправка на явна фактическа грешка в разрешение за строеж №102 от 27.02.2014г.. Съгласно същата в частта касаеща наименованието на строежа вместо „Частично покриване със скатен покрив на жилищен блок тип „Делфин” №6 със сладкарница” ”, следва да се чете „Частично покриване със скатен покрив на жилищен блок тип „Делфин” №5 със сладкарница” ”.
Заповед №184/24.09.2014г. е неразделна част от разрешение за строеж №102 от 27.02.2014г. и подлежи на оспорване чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок от от настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29332 М. Караджова

Публикувано на 16.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
Изплащане на рента за земеделски земи по чл. 37в от ЗСПЗЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД N РД 11 - 210

ЗАПОВЕД N РД 11 - 209Публикувано на 15.10.2014 от Пресцентър Община НесебърРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за "Черноморски район" - Варна
СЪОБЩЕНИЕ:

Публикувано на 09.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е
По реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ

С решение № 947 от протокол № 26/06.10.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за обект „Външна канализация от с. Гюльовца до с. Оризаре” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението, съгласно чл.124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 08.10.2014 г.

С решение № 948 от протокол № 26/06.10.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването ПУП-ПЗ за ....

Публикувано на 08.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6505/19.09.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е постъпило задание за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-145 /61056.502.285/ в кв.26 по плана на с.Равда.
Със заданието в частта план за регулация се предвижда изместване на регулационните линии на УПИ ІІ-145 и УПИ ХІV-145 по съществуващи имотни граници, като се променят номерата им на УПИ ІІ-285 и ХІV-273 в съответствие с идентификаторите им по КК. Новообразуваният УПИ ІІ-285 е на площ 503 кв.м, а УПИ ХІV-273-497 кв.м. Новообразуваните УПИ се отреждат за „Курортно, жилищно и КОО”-устройствена зона „Жс” и се установяват устройствени показатели: Кпл.=70%, Кинт.=1,80, максимална височина Н<12м и минимално озеленена площ 30%.
В обхвата на изменението на ПУП-ПРЗ попадат и имоти с идентификатори по КК 61056.502.287, 61056.502.560 и 61056.502.284.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 24.09.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6488/18.09.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-271 /61056.501.52/в кв.3 по плана на с.Равда .
Планът за регулация касае изместване на страничините регулационни линии на УПИ ХХІ271 с площ 456 кв.м по съществуващите имотни граници, като се променя номера на имота от УПИ ХХ-271 на УПИ ХХ-52 в съответствие с идентификатора му по КК и същият се отрежда „За сграда на здравеопазването”. След промяна на регулацията УПИ ХХ-52 се урегулира на площ от 416 кв.м.
С плана за застрояване за имота се установява свободно основно застрояване, устройствена зона „Жс” и устройствени показатели, както следва: Кпл =70%, Кинт = 1,80, максималната височина Н корниз =12,00м и минимално озеленена площ от 30%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 24.09.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх. №Н2-УТ-6530/23.09.2014г.


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Кабели 20 кV за захранване на нова ВС 20/20кV” за външно ел. захранване на курортен комплекс „Свети Влас”, подобект –Клуб хотел” в УПИ І-202,223, кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум- СВети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър през имоти с идентификатори по одобрена кадастрална карта:

Публикувано на 23.09.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews