Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню. 

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

Публикувано на 18.09.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна,
ОБЯВЯВА: инициатива на "Винокуров" ООД за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение от ТК "Винокуров - Кошарица"

Публикувано на 18.09.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6444/17.09.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №253 от 02.08.2012 год. и заповед №286 от 28.08.2012 год. е одобрен ПУП-ПЗ за УПИ ХІV-528, кв.33 /61056.501.419/ по плана на с.Равда. .
Проектът касае запазване границите на имота като се променя номера на УПИ ХІV-528 на УПИ ХІV-419 /въвежда се номера на имота по КК/ и промяна устройствената зона от „Жм” на „Жс, характера на застрояване от „ниско” с максимална височина на застрояване Н=10,00м на „средно” с максимална височина Н=12,00м и установяване на устройствени показатели както следва: Кпл.= 50%, Кинт. =1,75, максимална височина на застрояване Н=10200м и минимално озеленена площ 30%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 18.09.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5986/25.08.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ /61056.502.144/, ІV /61056.502.145/ и V /61056.502.146 в кв.33 /61056.501.423/ по плана на с.Равда .
Проектът касае обединяване на УПИ ІІІ /61056.502.144/ на площ от 750 кв.м, УПИ ІV /61056.502.145/ на площ от 580 кв.м и УПИ V /61056.502.146/ на площ от 507 кв.м в кв.50 в новообразуван УПШ ІІІ с площ 1837 кв.м. Новообразуваният УПИ се отрежда „За жилищно строителство”-устройствена зона „Жс” и се установяват устройствени показатели: Кпл=50%, Кинт=1,80, максималната височина на застрояване Н<13,00м и минимално озеленена площ от 30%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 17.09.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6416/17.09.2014 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІІІ-483 /61056.50.648/в кв.60 по плана на с.Равда .
Проектът касае промяна устройствената зона на УПИ VІІІ-483 /61056.50.648/в кв.60 по плана на с.Равда от „Жм” на „Жс” и установяване на устройствени показатели, както следва: Кпл от 40% на 55%, Кинт от 1,40 на 1,80, максималната височина на застрояване Н корниз =10,00м на Н корниз =12,00м и минимално озеленена площ от 50% на 45%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 17.09.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е
По реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ


С решение № 913 от протокол № 25/01.09.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за обект „Външни ВиК връзки” за поземлен имот с идентификатор №51500.77.28 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.Решението, съгласно чл.124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

..............................................продължава


Публикувано на 17.09.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6200/08.09.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №281 от 03.09.2014 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот 73571.27.171, м.”Боруна”, землище с.Тънково . Проектът касае промяна устройствената зона на имот с идентификатор 73571.27.171, м.”Боруна”, землище с.Тънково с трайно предназначение на територията „Урбанизирана” от предимно производствена зона /Пп/ в жилищна с малка висомчина на застрояване /Жм/, промяна отреждането му от „За складова база за промишлени стоки” на „За жилищно строителство”, както и промяна в устройствените показатели както следва: Кпл. от 80% на 60%, Кинт. от 2.50 на 1,20, максимална височина Н≤10.00 м и минимално озеленена площ от 20% на 40%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта. Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ. Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и. Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 11.09.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6201/08.09.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че че със заповед №277 от 22.08.2014 год. е одобрен ПУП-ПР за УПИ ХІІІ /53822.501.493/ в кв.22 по плана на с.Оризаре.
Подробният устройствен план касае промяна вътрешните регулационни линии на УПИ ХІІІ в кв.22 по план на с.Оризаре с площ 612 кв.м по имотни граници на имот по одобрена КК с идентификатор 53822.501.493. Уличната регулационна линия се запазва непроменена. След промяната УПИ ХІІІ се урегулира на площ от 633 кв.м. Такава е и площта по документ за собственост. В обхвата на изменението на ПУП-ПР попадат и имоти с идентификатори по КК 53822.501.492, 53822.501.258 и 53822.501.262, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта. Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и. Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 11.09.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността
Главен вътрешен одитор в Звено „Вътрешен одит” при Община Несебър


Kонкурсната комисия, определена със заповед на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Светла Владкова Живанкина-Георгиева


Публикувано на 09.09.2014 от Пресцентър Община Несебър


 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция "Земеделие" - гр.Бургас
ЗАПОВЕД № РД 11-117/28.08.2014 Бургас
Поради невъзможност за участие и подадена декларация вх.№ 6/31.07.2014 по чл.69 ППЗСПЗЗ и чл.70 ППЗСПЗЗ от г-н Христо Николов Николов - кмет на с. Тънково, ...

Публикувано на 08.09.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews