Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6010-001 от 28.08.2014год.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ І- общ., кв.2а по плана на ж.к. „Черно море”, гр.Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.61.
Проекта за ЧИ на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Проекта може да се обжалва пред Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 28.08.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-6029-001 от 28.08.2014год.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ VІІІ, кв.28 по плана на ж.к. „Черно море”, гр.Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.319.
Проекта за ЧИ на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Проекта може да се обжалва пред Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение. тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 28.08.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5996 от 26.08.2014г.
Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 51500.85.4 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.85.4 на площ от 1101кв.м. в устройствена зона „Ок”, при устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, Нmax=15,00м. и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 26.08.2014 от Пресцентър Община Несебър


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

За инвестиционно намерение от Юсеин Хасан Реджеп в качеството му на пълномощник на Величка Петрова Ламбова...

Публикувано на 25.08.2014 от Пресцентър Община Несебър
До Заинтерисованите лица
На Община Несебър
„ЮПИТЕР 2007" ЕООД
ЕИК 147154839
Адрес на корепосденция : гр. Бургас, ж.к. „Възраждане", бл.39, вх.Б, ет.6
Управител: Светлана Валентинова Буркова
ОБЯВА
„ЮПИТЕР 2007" ЕООД, Ви уведомява за инвестиционно
предложение: „Изграждане на тръбен кладенец върху поземлен имот с
идентификатор 39164.22.157, м."Кабаджевиз",с. Кошарица, общ. Несебър, обл. БургасПубликувано на 22.08.2014 от Пресцентър Община Несебър
До Заинтерисованите лица
На Община Несебър
„А и Е БЪЛГАРИЯ" ЕООД
ЕИК 201688822 Адрес на корепосденция гр. Бургас, ул."Васил Априлов"18, ет.5 Телефон:0888212721
Управител: Алексей Красников
Лице за контакт: Душко Опърлаков-пълномощник

ОБЯВА
„А и Е БЪЛГАРИЯ" ЕООД, Ви уведомява за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец върху поземлен имот с идентификатор 39164.15.92, м."Йовче дере", с. Кошарица, общ. Несебър, обл. Бургас


Публикувано на 22.08.2014 от Пресцентър Община Несебър
До Заинтерисованите лица
На Община Несебър
„ЕХИТОС БГ" ЕООД
ЕИК 160111807
Адрес на корепосденция : гр. Св.Влас,общ. Несебър обл. Бургас, ул. „Зора"!
Управител: Георгий Анатольевич Григориев
Лице за контакт: Величко Миндов Бошев-пълномощник

ОБЯВА
„ЕХИТОС БГ" ЕООД, Ви уведомява за инвестиционно
предложение: „Изграждане на тръбен кладенец върху поземлен имот с
идентификатор 39164.15.415, м."Сулуджана", гр. Несебър, общ. Несебър,
обл. БургасПубликувано на 22.08.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5793/19.08.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор по КК 61056.501.609 в кв.33 по плана на с.Равда .
Проектът касае отреждане от имот с идентификатор по КК 61056.501.609 с площ 1375 кв.м на УПИ ХLІІІ-609 в кв.33 по плана на с.Равда при запазване на площта и границите на поземления имот по кадастрална карта. З новообразувания УПИ се установява устройствена зона „Жс” и устройствените показатели, както следва: Кпл. = 45%, Кинт. =1,80, максимална височина на застрояване от Нкорниз=12,00м и минимално озеленена площ от 40%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 19.08.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1790/14.03.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІІІ-531 в кв.33 /61056.501.423/ по плана на с.Равда .
Проектът касае промяна устройствената зона на УПИ VІІІ-531 в кв.33 /61056.501.423/ от „Жм” на „Жс”, както и промяна устройствените показатели, както следва: Кпл. от 40% на 45%, Кинт. от 1.20 на 1,80, максимална височина на застрояване от Нкорниз=10,00м на Нкорниз=12,00м при запазване на минимално озеленена площ от 40%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 19.08.2014 от Пресцентър Община Несебър

O Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за длъжността  “Главен вътрешен одитор”
в община Несебър
на осн. чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители


Кметът на община Несебър, гр.Несебър, ул..”Еделвайс”10, тел. за справки 0554/29 397, на основание чл.10а от Закона за държавния служител във връзка с чл.13 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  № 2013/14.08.2014 год.
                       ОБЯВЯВА КОНКУРС


Публикувано на 19.08.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews