Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани.


НАРЕДБА_11Публикувано на 12.08.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ:
С настоящото, на основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Несебър. В 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на Интернет страницата на Община Несебър, заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и да изразят становища по него, които могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Несебър-гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 или изпратени на електронен адрес:mer@nesebar.bg

Приложение:
Мотиви към проект за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Несебър;

Проект за Наредба по чл. 225, ал. 3 от ЗУТ.


Публикувано на 11.08.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-5538 от 06.08.2014год.


С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 227/05.08.2014г. е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 11538.2.151 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас
Заповедта и проекта за ЧПУП-ПЗ се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 06.08.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
Гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, тел. 0554/ 29370
СЪОБЩЕНИЕ

На 05.08.2014 г. от 10.00ч. в сградата на Общинска администрация, гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ще се проведе заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения на участниците по открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областна и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”,

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Комисия за разглеждане, оценяванеи класиране на оферти за участие

Публикувано на 04.08.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-5394/29.07.2014г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външен водопровод и канализация за поземлен имот с идентификатор 51500.84.54 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу” ”. Трасето на новопроектираните съоръжения представлява продължение на съществуващи водопровод и каналиция, преминава през ПИ 51500.83.51 /полски път, собственост на Община Несебър/ и е с дължина 140м. Определен е сервитут по 3м. от оста на трасето на главния колектор /включва и трасето на водопровода/.
Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 29.07.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5398/29.07.2014г.


Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №199/03.07.2014г. на зам. кмета на Община Несебър е одобрен “Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 51500.84.54 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.84.54 на площ от 3107кв.м. в устройствена зона „Ок”, при устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, Нmax=15,00м. и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №199/03.07.2014г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 29.07.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews