Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

O Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за длъжността  “Главен вътрешен одитор”в община Несебър
на осн. чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители


Кметът на община Несебър, гр.Несебър, ул..”Еделвайс”10, тел. за справки 0554/29 397, на основание чл.10а от Закона за държавния служител във връзка с чл.13 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  № 2013/14.08.2014 год.


ОБЯВЯВА КОНКУРС

І. За длъжността -  „Главен вътрешен одитор” в Звено „Вътрешен одит” при община Несебър.
ІІ. Минималните специфични изисквания за заемане на длъжността са:    • Образователна степен: бакалавър

    • Професионална област: икономика, право

    • Професионален опит - 2 години стаж в областта  вътрешния или външен одит, финансовия контрол

    • Специфични изисквания за заемане на длъжността: да притежава сертификат издаден от Министъра на финансите за успешно положен изпит по чл.53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

    • Допълнителна квалификация:  познания в областта на местното самоуправление и местната администрация; познаване на нормативната уредба, касаеща дейността;  компютърна компетентност; компетентност за работа с потребители.

    • Специални знания и умения: способност да работи в екип; да планира, организира и контролира изпълнението на поставените му задачи; да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите с предложения и становища; обективност на преценката; способност да предлага решения на проблемите в рамките на съществуващите указания и процедури; способност да работи добре под напрежение; оперативност, комуникативност, отговорност, етичност, лоялност.


ІІІ. Начинът на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю с кандидата.
ІV. Необходимите документи, които кандидатът следва да представи за участие в конкурса:
 • Заявление по образец;

 • Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.1 т.1-5 от ЗДСл.

 • Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.2 т.1-6 от ЗДСл.

 • Копие от документи за придобитата образователна и квалификационна степен, допълнителна квалификация и копие на Сертификата издаден от МФ съгл. чл.53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.    6. Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или упълномощено от него лице в центъра за административно обслужване на граждани при община Несебър, ул.”Еделвайс”10, на гише № 1 в срок от 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението в местен ежедневник.

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез залепването им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър , ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com., съгласно нормативно определените срокове.

8. Кратко описание на длъжността: проучване, планиране, извършване на фактически проверки и докладване за изпълнение на конкретен одитен ангажимент, като и последващи действия за проследяване изпълнението на дадени препоръки. Да осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Община Несебър, както и в търговските дружества с над 50% общинско участие.

9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: - 780 лв.


                КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: 
 / Н.Димитров/


Публикувано на 19.08.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews