Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 61, ал. 3, във вр. с ал.1 от АПК, съобщаваме на всички заинтересовани физически и юридически лица Заповед № 133/ 15.04.2015г. на Кмета на Община Несебър, издадена в хода на административно производство по реда на чл. 65 от ЗОС

относно: Принудително изземване на идеална част от поземлен имот с идентификатор 51500.506.307 по КККР на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас (УПИ VІ-общ., кв. 5501 по регулационния план на к.к. „Слънчев бряг”) собственост на Община Несебър, видно от АЧОС № 1896/ 15.03.2004г., държана без правно основание от неизвестно лице, върху която същото е поставило два броя хладилни фургони, с приблизителни размери 3,00/ 6,00м, отстоящи на 3,00м от съществуващата в имота сграда с идентификатор 51500.506.307.1, а пред тях, по цялата им дължина и до уличната регулация е поставило слънцезащитно съоръжение от дървена конструкция, с приблизителни размери 2,50/ 12,00м, с дървена покривна конструкция покрита с етернитови плоскости.

Принудителното изземване ще се извърши на 12.05.2015г. от 10.00 часа, посредством освобождаване на терена от разположените в имота и подробно описани в заповедта обекти и извозването им до общинска складова база за съхранение съгласно разпоредбите на чл. 88-89 от ЗС.

На основание чл.65, ал.4 от ЗОС, заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Бургас, чрез Кмета на Община Несебър. Обжалването не спира изпълнението й, освен ако съдът не разпореди друго.

Приложение: Заповед № 133/ 15.04.2015г. на Кмета на Община Несебър.
Публикувано на 15.04.2015 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews