Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 Всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин.

Граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които отговарят на условията и желаят да бъдат вписани в избирателен списък част II за избори за общински съветници и кметове, представят Декларация /по образец/ в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден / до 14.09.2015 г. включително/.

* Граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които веднъж са подали декларация и са били включени в избирателния списък част II на предходни избори и нямат промяна на някое от декларираните обстоятелства не е нужно да подават нова Декларация.

Граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които са вписани в избирателен списък, могат да бъдат заличени по тяхно писмено Заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник до 17.10.2015 г. включително.

До 22.10.2015 г. включително граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които са пропуснати в избирателния списък, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат писмено Заявление /по образец/ за вписване  избирателния списък част II за избори за общински съветници и кметове.

Гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз могат да подават горепосочените декларация и заявления:  • В общинска администрация – Несебър, ул.”Еделвайс” №10, ст.13 – за гр.Несебър, за останалите населени места в съответното кметство или кметско наместничество:


-   всеки работен ден от 08.30  до 16.30 часа;

-   за почивните дни: 13.09., 03.10., 04.10, 10.10, 17.10 и 18.10.2015 г.:  от 09.00 до 16.00 часа.

Публикувано на 10.09.2015 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews