Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

O Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за длъжността “Началник”
отдел “Поддръжка общински сграден фонд” в община Несебър


Кметът на община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, тел. за справки 0554/2 93 97, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1817 /02.10.2015 год.


ОБЯВЯВА КОНКУРС
1. За длъжността – Началник отдел „Поддръжка общински сграден фонд”
2. Минималните специфични изисквания за заемане на длъжността са:
• Образование: висше;
• Образователна степен : бакалавър;
• Предпочитани специалности, по които е придобито образованието: икономика, управление;
• Минимален ранг – III младши;
• Професионален опит: най-малко 4 /четири/ години в областта на административната, деловодната и управленска дейности;
• Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите: компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, програми за документооборот и архивиране, владеене на английски език е предимство;
• Специални умения: лидерски умения; способност да мотивира, организира и ръководи екип; компетентност свързана с познаване на нормативните актове; способност да взема решения, съобразно политиката на общината; етичност, лоялност, комуникативност, отговорност, коректност.

3. Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю с кандидата.

4. Необходимите документи, които кандидатът следва да представи за участие в конкурса:
1) Заявление по образец;
2) Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.1 и 2 от ЗДСл;
3) Копие от документи за придобитата образователна и квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ако има такава;
4) Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в центъра за административно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, на гише № 1 в срок от 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението в местен ежедневник.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез изнасянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com, съгласно нормативно определените срокове.

7. Длъжността началник отдел “Поддръжка общински сграден фонд” осъществява дейност свързана с организирането и контрола върху дейността на отдела. Организира планирането, изпълнението и отчетността на работата в отдела. Осъществява организационни връзки и взаимоотношения с ръководството на общинска администрация, с ръководителите на структурни звена и с преките изпълнители.
Подпомага своя ръководител в управлението на сградата и помещенията на административната част от сградния фонд, отговаря за строителството, текущи ремонтни дейности, използването и стопанисването на сградата, помещенията, пристройките и други съоръжения на общината. Има задължение да изготвя справки, отчети и анализи свързани с необходимостта от извършване на разходи по текущи и основни ремонти, като ги съгласува с кмет, секретар и главен счетоводител.

8. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: - 680 лв.

Вр.и.д.КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР : /П/
/ В.Борисов/


Публикувано на 05.10.2015 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews