Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ С ПРИСВОЕН ISIN КОД BG2100012124 И ЕМИТЕНТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Тексим Банк АД, в качеството на банка довереник на облигационерите на емисия облигации с емитент Община Несебър с присвоен ISIN код BG2100012124, в съответствие с Предложение за записване на Общински Облигации при условията на първично частно предлагане от 09.07.2012г., и при съответно прилагане на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон, свиква общо събрание на облигационерите от посочената емисия облигации на 28.12.2015г. в 10,30 часа на адрес в гр. София, бул. “Т. Александров” № 141 , при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за Учредява в полза на КРЕДИТОРА по реда на Закона за особените залози особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Несебър по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на общината по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси постъпващи по посочената по-долу банкова сметка:
IBAN: BG51UNCR76303100111174, BIC UNCRBGSF при „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД.
Залогът ще се учреди в полза на Фонд ФЛАГ ЕАД, по силата на предстоящ за сключване договор за кредит, за финансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на проект DIR-51011116-68-152 „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър- Слънчев бряг – Равда“ по ОП Околна среда 2007-2013“, финансиран с Договор № DIR-51011116-С-033 за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1: „Води“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013г., а именно: разплащане по Договор № 161/29.04.2014г и Анекс към него № 239/01.07.2014г между Община Несебър с изпълнителя - „РАВДА 2013“ ООД за изпълнение на обект „Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ Равда“ в размер на 2 532 672.38 лв.
2. Разни

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адреса на емитента в гр. Несебър, 8230, ул. „Еделвайс” №10, както и на адреса на банката довереник в гр.София бул. “Т. Александров” № 141 всеки работен ден между 09:00 и 16:00ч. Регистрацията на облигационерите започва в 10:00 часа и приключва в 10:15 часа на 28.12.2015г. на мястото на провеждане на Общото събрание на облигационерите. На основание чл. 100а, ал. 7, изр. трето от ЗППЦК, канят се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията облигации, издадени от Община Несебър с присвоен ISIN код BG2100012124, вписани в регистрите на Централен депозитар като такива 5 /пет/ дни преди датата на общото събрание или до 23.12.2015г., да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители. Облигационерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от Агенция по вписванията и документ за самоличност. Чуждестранните юридически лица, от своя страна, трябва да представят в оригинал удостоверние за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 /три/ месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано, съгласно българското законодателство. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и Удостоверение от Агенцията по вписванията съответно удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 /три/ месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство и документ за самоличност на упълномощения. Облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред. При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.01.2016г. от 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ЗА ТЕКСИМ БАНК АД:
Подпис/не се четеПубликувано на 18.12.2015 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews