Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Несебър   приема  предложения и становища относно  проект на Наредба за  изменение и допълнение на  Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър. Становища могат да бъдат  направени на интернет страницата на общината или в Центъра за административно обслужване на Община Несебър  на адрес: гр. Несебър ул. Еделвайс №10 

           Проект на Наредба за  изменение и допълнение на  Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър

§ 1. Създава  се   нов раздел ІХ  с наименование „Такси за гробни места“ и  следните членове:

Чл. 103и, ал. 1 За ползване на гробни места след 8-мата година, за срок от 15 години, се заплащат такси, както следва:

- За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 150,00 лв;

- За останалите населени места на територията на Община Несебър – 80,00 лв;

Ал. 2 За ползване на гробни места след 8-мата година за вечни времена се заплащат еднократно такси, както следва:

Т. 1 За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 600,00 лв;

Т. 2 За останалите населени места на територията на Община Несебър – 300,00 лв;

Чл. 103й

ал. 1 За ползване на урнов гроб след 8-мата година, за срок от 15 години, се заплащат такси, както следва:

т. 1 За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 75,00 лв;

т. 2 За останалите населени места на територията на Община Несебър – 40,00 лв;

Ал. 2 За ползване на урнов гроб след 8-мата година за вечни времена се заплащат еднократно такси, както следва:

Т. 1 За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 300,00 лв;

Т. 2 За останалите населени места на територията на Община Несебър – 150,00 лв;

Чл. 103к За ползване  на   семейни  гробни  места   за вечни времена се заплащат еднократно такси, както следва:

Т. 1 За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 1 500,00 лв;

Т. 2 За останалите населени места на територията на Община Несебър – 600,00 лв.

Чл. 103 л За ползване на урнова ниша за вечни времена се заплаща еднократно такса в размер на 400,00лв.

§ 2 Чл. 164  придобива следната редакция:

Ал. 1 За ползване на услуги по погребения:

1. цена на ковчег – до 60,00 лева;

2. надгробен кръст – до 5,00 лева;

3. отваряне на стар гроб – 100,00 лева;

4. изкопаване на нов гроб – 50,00 лева;

5. ползване на катафалка – 25,00 лева.

Ал. 2 Безплатни погребални услуги се предоставят на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

Ал. 3 Жителите на Община Несебър с постоянна адресна регистрация на територията на общината  ползват безплатни услуги по погребения по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5.


             Мотиви към предложението  за изменение и допълнение на Наредба за  изменение и допълнение на  Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.І. Причини, които налагат промените:


1. Община Несебър е собственик и стопанисва гробищни паркове на територията на Община Несебър. Предстои приемането на второ четене на проект на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Несебър, поради което  следва да бъдат приети и таксите които ще  се  заплащат за ползването на гробищните места и за съответните услуги които се предоставят от общината по организирането на поргребенията.  

Общината ежегодно планира и извършва разходи във връзка с разширяването, поддържането, охраната и почистването на тези паркове, като до момента всички разходи са били за сметка на общинския бюджет  и  не е въвеждала такси. Съгласно  120 и чл. 121 от ЗМДТ, за ползване на гробни места и урнови гробове се заплащат такси, които се събират от съответните служби на общината, стопанисваща гробищните паркове. В тази връзка е необходимо да се определят от ОбС Несебър размер на такси, които като цяло няма да покриват разходите от общината за този вид дейност , а ще покриват частично тези разходи, но това  допустимо съгласно  ЗМДТ.

ІІ. Целите, които се поставят: Привеждане и актуализиране на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт към действащата нормативна уредба.ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба: нямаІV.Очаквани резултати от прилагането:

1. Възстановяване частично на разходите на Община Несебър за поддържане на гробищните паркове на територията на община Несебър;V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

Предлаганите промени кореспондират с правото на ЕС.


Приемане на нов Чл.170ж в раздел ІV „ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР“

Ал.1.За създаването, разпространението и използването с търговска цел на предмет, представляващ или съдържащ изображение на културна ценност, публична общинска собственост или на елементи от нея се сключва договор със собственика на културната ценност- Община Несебър или с директора на музея, в чиито фондове е инвентирана тя като се заплаща цена в размер на 0.20ст. за 1 /един/брой предмет*.
Ал.2. Договорите с Община Несебър се сключват по заявление от лицата извършващи съответната дейност и възнагражденията по тях се събират от отдел „Търговия“. В договора задължително се вписва периода на извършване на дейност и бройката на предметите, които ще се създават, разпространяват или използват с търговска цел. Договорите се завеждат в нарочен за целта регистър.
Ал.3 Върху всеки от заявените в договора бройки от предмети с търговска цел, представляващи или съдържащи изображение на културна ценност, публична общинска собственост или на елементи от нея търговецът поставя холограмен стикер с логото на Община Несебър. Холограмните стикери се получават на място при подписване на договора.
Ал.4. При неспазване на горепосочените разпоредби длъжностните лица от отдел „Контролен блок“ при Община Несебър съставят протокол и сигнализират компетентните органи при Министерство на културата за образуване на административно наказателно производство с налагане на санкция по реда на чл.226, респективно чл.226а от Закона за културното наследство.

*търговски артикул, вкл. сувенири, картички, хранителни продукти, напитки, изделия и др.


На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните Мотиви за приемане „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър”, както следва:


І.Причини, които налагат приемането:

Културните ценности, археологически обекти по смисъла на чл. 146, ал. 1, произхождащи от територията и акваторията на Република България, са публична държавна собственост.Културните ценности, правото на собственост върху които е придобито по реда на Закона за общинската собственост, са общинска собственост.“
В чл.179, ал.1 от същия нормативен акт е разписано,че създаването, разпространението и използването на изображение на културна ценност или на елементи от нея във фотографско, компютърно, видео- и друго изображение с търговска цел, включително използването на изображението или на части от него при производство на стоки, етикети и дизайнерски решения или за реклама, се извършват при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 178 въз основа на договор, сключен със собственика на културната ценност, а за музейните културни ценности - с директора на съответния музей. Приложимият в настоящия случай подзаконов нормативен акт е именно издадената от Министъра на културата НАРЕДБА № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение.В Глава ІІІ от наредбата се указва, че за създаването на предмет с търговско предназначение възпроизвеждащ културна ценност или отделни елементи от нея както и при създаването, разпространението и използването с търговска цел на фотографско, компютърно, видео- и друго изображение на културна ценност или на елементи от нея, включително при производство на стоки, етикети и дизайнерски решения или за реклама се сключва собственика на културната ценност сключва възмезден договор с лицето, което създава предмет или създава, разпространява и използва изображение на същата тази културна ценност.
В обнародвания в ДВ бр.41/1964г. Списък на паметниците на културата присъстват културни ценности, актувани като публична общинска собственост по предвидения ред.ІІ. Целите, които се поставят:

Съгласно гореизложеното и предвидената в българското законодателство възможност възпроизвеждането на тези културни ценности да бъде уредено с договор, на основание, на който ползващото се от съответното право лице да заплати определено възнаграждение следва да бъде действително приложено на местно ниво, като се въведе по нормативен ред размер на сумата за това възнаграждение
Определеният размер на цена на услуга в предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата покрива разходите по изработка на холограмни стикери, администрирането на услугата и възнаграждението на служителите, ангажирани с предоставянето й и контрола по спазване на приетите разпоредби.


ІІІ.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба :
Няма

ІV.Очаквани резултати от прилагането:

Средствата постъпили от суми по повод подписани договори по реда на чл.20-23 от НАРЕДБА № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение се разходват за опазване на културно историческото наследство и свързаните с това мероприятия.


V.Анализ за съответствието с правото на европейския съюз:

Предлаганият проект за приемане на нова Наредба №11 е подзаконов нормативен акт в съответствие със Закона за културното наследство и издадената в негово приложение НАРЕДБА № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение. И двата са нормативни акта кореспондиращи с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


ВНОСИТЕЛ:
Н. ДимитровПубликувано на 02.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews