Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
П О К А Н А
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


На 12 февруари /петък/2016 г. от 11.00 часа в залата на Демонстрационен център на занаятите -гр.Несебър ще се проведе обсъждане на проекта за поемане на общински дълг, по следния ред:

1. Дългосрочен кредит от банкова институция

Предназначение на дълга –Целта на проекта за поемане на общински дълг е да се финансира капиталовата програма по бюджета на община Несебър за 2016 г., както следва:
1. Изграждане на многофункционална сграда - културен център – гр.Несебър - 2 500 000лв.
2. Изграждане на обществена сграда.-к.к. Слънчев бряг - 560 000лв.
3. Изграждане на футболно игрище в спортно рекреационен парк в ПИ 11538.2.27, 11538.5.51 и ПИ11538.501.191- гр.Свети Влас – 500 000лв.
4. Изграждане на градски парк в кв. 23 гр.Обзор – 600 000лв.
5. Изграждане на дом за стари хора с.Кошарица- 500 000лв.
6. Изграждане на топла връзка между кухнята и основната сграда на детската градина,включваща физкултурен салон , медицински кабинет с изолатор и помещения за персонала с.Тънково – 340 000лв.
7. Изграждане на парково пространство в ПИ 51500.501.4-Несебър-стар град- 300 000лв.
8. Изграждане на площадно пространство около културен център гр.Несебър – 1 000 000лв.
9. Изграждане на зрителска трибуна и помещение за отбори на стадион гр. Несебър – 500 000лв.
10. Изграждане на осветление на вилна зона Зора- 250 000лв.
11. Изграждане на улици в Сл. Бряг- запад- 100 000лв.
12. Инженеринг на пътна връзка с велоалея от моста на р. Хаджийска до пътIII-9061 Оризаре Сл. Бряг- 300 000лв.
13. Изграждане на мост над река Бяла към гробищен парк 2 с.Гюльовца – 300 000лв.
14. Изграждане на пристройка към съществуващо ЦДГ- с. Оризаре-100 000лв-
15. Основен ремонт на покрив ОУ гр.Обзор- 250 000лв.
16. Рехабилитация на улична и общинска пътна мрежа – 700 000лв.
17. Програма за проектиране – 1 200 000лв.
С изпълнението на капиталовата програма в краткосрочен план ще бъде подобрено качеството и количеството на услугите, които общината предоставя на своите граждани, ще бъде подобрена инфраструктурата и облика на цялата община.
В дългосрочен план се очаква повишаване на жизнения стандарт на населението, качеството на живот и привлекателността на региона, подобряване на социалния и бизнес климат, подобряване на инвестиционния климат чрез задържане на настоящите инвеститори и привличането на нови местни и чуждестранни стопански субекти, както и на туристи. Значителна част от платените от тях данъци и такси постъпват в прихода на общинския бюджет. Това ще увеличи оперативната възможност общината да разполага с повече средства, които да използва за различни нужди и проекти.

Параметрите на облщинския дълг са както следва:

• Максимален размер на дълга- до 10 000 000лв./ десет милиона лева/
• Валута на дълга- лева.
• Вид на дълга- дългосрочен- поет с договор за общински заем
• Срок на погасяване – до 84 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
• Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средстваУсловия за погасяване - главница и лихва на равни месечни вноски.
• Максимален лихвен процент – 5%.
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика банката.
• Начин на обезпечение на кредита- учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Несебър, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Несебър ,по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

2.Дългосрочен кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България- ФЛАГ ЕАД“ за рефинансиране на съществуващ дълг.

• Максимален размер на дълга – до 10 000 000лв./дсет милиона лв.
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.328%
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита- учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Несебър, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Несебър ,по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси

Кметът на Община Несебър отправя покана за присъстие на обсъждането към представителите на общинска администрация, държавни и обществени организации, към обществеността и всички заинтерисовани физически и юридически лица.


Публикувано на 08.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews