Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Наредба N 11

 На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Несебър приема  предложения и становища относно  проект на Наредба за  изменение и допълнение на  Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър. Становища могат да бъдат  направени на интернет страницата на общината или в Центъра за административно обслужване на Община Несебър  на адрес: гр. Несебър ул. Еделвайс №10            Проект на Наредба за  изменение и допълнение на  Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър


§ 1. Създава нов раздел ІХ с наименование „Такси за гробни места“ и следните членове:

Чл. 103 и, ал. 1  За ползване на гробни места след 8-мата година, за срок до 15 години, се заплащат еднократно такси, както следва:

Т. 1    За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 150,00 лв;

Т. 2  За останалите населени места на територията на Община Несебър - 80,00 лв;

Ал. 2  За ползване на гробни места след 8-мата година за вечни времена се заплащат еднократно такси, както следва:

Т. 1   За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 600,00 лв;

Т. 2    За останалите населени места на територията на Община Несебър – 300,00 лв;

Чл. 103 й, ал. 1     За ползване на урнов гроб след 8-мата година,  за срок до 15 години, се заплащат такси, както следва:

т. 1 За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 75,00 лв;

т. 2 За останалите населени места на територията на Община Несебър – 40,00 лв;

Ал. 2  За ползване на урнов гроб след 8-мата година за вечни времена се заплащат еднократно такси, както следва:

Т. 1   За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 300,00 лв;

Т. 2   За останалите населени места на територията на Община Несебър – 150,00 лв;

Чл. 103 к   За ползване на двойни гробни места /фамилни гробници/ за вечни времена се заплащат еднократно такси, както следва:

Т. 1   За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 1 500,00 лв;

Т. 2  За останалите населени места на територията на Община Несебър – 600,00 лв.

Чл. 103 л  За ползване на урнова ниша за вечни времена се заплаща еднократно такса в размер на 400,00лв.


§ 2    Чл. 164 придобива следната редакция:

Ал. 1   За ползване на услуги по погребения:

1. цена на ковчег – до 60,00 лева;

2. надгробен кръст – до 5,00 лева;

3. отваряне на стар гроб – 100,00 лева;

4. изкопаване на нов гроб – 50,00 лева;

5. ползване на катафалка – 25,00 лева.

Ал. 2   Безплатни погребални услуги се предоставят на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

Ал. 3  Жителите на Община Несебър ползват безплатни услуги по погребения по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5.


§ 3 Създава нов чл. 149 а, със следните алинеи:

Ал. 1  За популизиране/реклама на обекти и услуги в онлайн рекламен каталог в официален туристически сайт www.visitnessebar.org, лицата извършващи дейността, заплащат еднократна годишна цена в размер на 50.00лв без ДДС.

Ал. 2 Лицата, имащи право да ползват услугата по ал. 1, следва да отговарят на изискванията за регистриране на туристически обект/дейност по Закона за туризма и съпътстващото го законодателство.

Ал. 3 Заявленията за ползване на услугата по ал. 1 се разглеждат от служители от отдел „Туризъм и туристическа реклама” и се одобряват от заместник кмета по туризъм в Община Несебър.

Ал. 4 При рекламиране на туристически продукт не се допускат рекламни материали, които не са актуални, не са съобразени с добрите нрави или действащото законодателство на Република България, както и такива, чието съдържание уронва престижа на Община Несебър и страната ни като туристическа дестинация.


§ 4 Допълва чл. 151, ал. 1, т. 1 със следния текст „до 1 час – 25,00 лева”


§ 5 Създава нов чл. 170 з, със следния текст:

Определят се следните цени за услуги, свързани с ползване на общинско имущество- тенис кортове на територията на Община Несебър, както следва:

Т. 1 – за еднократно посещение до 1 час - 25,00лв.;

Т. 2 – месечна абонаментна карта – 100,00лв;

Т. 3 – шестмесечна абонаментна карта – 200,00лв;

Т. 4- годишна абонаментна карта – 300,00лв.


§ 6. Измененията и допълненията на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър влизат в сила в 3-дневен срок след публикуването им във в-к „Слънчев Бряг”.


Мотиви към предложението  за изменение и допълнение на Наредба за  изменение и допълнение на  Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.І. Причини, които налагат промените:


1. Община Несебър е собственик и стопанисва гробищни паркове на територията на Община Несебър. Предстои приемането на второ четене на проект на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Несебър, поради което  следва да бъдат приети и таксите които ще  се  заплащат за ползването на гробищните места и за съответните услуги които се предоставят от общината по организирането на погребенията.  

Общината ежегодно планира и извършва разходи във връзка с разширяването, поддържането, охраната и почистването на тези паркове, като до момента всички разходи са били за сметка на общинския бюджет  и  не е въвеждала такси. Съгласно  120 и чл. 121 от ЗМДТ, за ползване на гробни места и урнови гробове се заплащат такси, които се събират от съответните служби на общината, стопанисваща гробищните паркове. В тази връзка е необходимо да се определят от ОбС Несебър размер на такси, които като цяло няма да покриват разходите от общината за този вид дейност , а ще покриват частично тези разходи, но това  допустимо съгласно  ЗМДТ.

2. През 2015г изцяло е преработен и обновен уебсайт за visitnessebar.org, с функционалност за въвеждане на четири езика /български, английски, немски и руски език/ със специално разработен модул за управление на информацията на сайта. Уебсайтът включва функционалности за 5 бр. модула: „Каталог”, „Хотели”, „Заведения”, „Ресторанти”, „Забавления” и „Новини”. Целта на създаването и функционирането на този сайт е основно свързан с рекламата на Община Несебър, съставните селища към общината и туризма в района. Община Несебър рекламира сайта както в България, така и участвайки на щандове и международни туристически изложения и на индивидуални туристически представяния. Прогнозната стойност за едногодишна поддръжка на сайта след едногодишния период от създаването му е около 2 000лв. Освен това, сайта участва и в други печатни рекламни издания, които се разпространяват в страната и в чужбина, както и други рекламни онлайн сайтове, включвайки се в онлайн реклами. Общинската администрация счита, че предоставящите туристически услуги на територията на Община Несебър, регистрирани в съответните модули на общинския сайт visitnessebar.org на практика ще се възползват от многостранното рекламиране на предоставяните от тях услуги, тъй като 80 % от съдържанието на сайта е именно реклама и за което би следвало да заплащат минимална цена за тази услуга. Прогнозно считаме, че желаещите лица, предоставящи туристически услуги на територията на Община Несебър да се рекламират по този начин ще са около 50 бр. годишно, с което ще се възстановят единствено разходите на общината за годишната поддръжка на сайта.

3. Постъпила е докладна записка от Кмета на кметство Обзор, с желание за промяна на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър в частта на чл. 151 от същата, с който са утвърдени цени за право на провеждане на мероприятия на терени- публична общинска собственост до 4 часа – 100лв. На територията на гр. Обзор – кв. 6,  УПИ ІІІ е актуван с АПОС № 1480/28.11.2002г, върху който ОбС Несебър е предоставил безвъзмездно право за управление на Кмета на кметство Обзор. Към момента, няма възможност по Наредба № 11 на ОбС Несебър, тези терени да се предоставят за ползване на желаещи лица за по-малко от 100лв, което е непосилно за ползване при индивидуални посещения от желаещи лица, поради което се предлага да се утвърди цена за ползване до 1 час в размер на 25.00 лв, както и въвеждане на абонаментни такси за 1 месец, 6 месеца и 1 година. Приложена е и изготвена План-сметка за очакваните приходи и разходи от работата на тенис-корта в гр. Обзор, от където е видно, че очакваните приходи при приемане на цени и до 1 час и абонаментни карти са в размер на 9000лв годишно при 8620,00лв разходи за работна заплата и осигуровки на едно лице, ел. енергия и вода.


ІІ. Целите, които се поставят: Привеждане и актуализиране на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт към действащата нормативна уредба.


ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба: нямаІV. Очаквани резултати от прилагането:

1. Възстановяване частично на разходите на Община Несебър за поддържане на гробищните паркове на територията на община Несебър; за поддръжка на общински уебсайт - visitnessebar.org и  ефективно ползване на терени – общинска собственост.


V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

Предлаганите промени кореспондират с правото на ЕС.

ВНОСИТЕЛ: Н. Димитров


Публикувано на 11.07.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews