Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

        На основание чл.26, ал.3 и ал.4, предложение второ от Закона за нормативните актове  и предвид обстоятелството,че част  от  предлаганите изменения целят създаване на облекчен ред при издаването на данъчни оценки и удостоверения за липса на задължения както и намаляване на размера на цени на услуги, което е в улеснение на гражданите и търговците, извършващи сезонна дейност, а останалите предложения са свързани с изменения в наредбата поради причини от техническо естество в  14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.


ПРОЕКТ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


§ 1. Текстът на чл.  98 се изменя и   придобива следната редакция: 

Чл.98   За издаване на удостоверение за данъчна оценка за обособен обект се заплаща такса както следва :

Т.1  При  изготвяне в рамките на 5  работни дни – 10 лв.

Т.2   При изготвяне  в рамките на 24 часа / при предварително съгласуване за техническа възможност/ след подаване на  искане / – 50 лв.


§ 2. В чл. 102а се правят следните изменения:

-           израза „в рамките на 14 работни дни”  става „в рамките на 7 дни”


§ 3. Създава чл. 47 със следния текст:

„ Не  могат да участват в процедура  по    издаване   разрешение  за  ползване на   пазари тържища , панаири , тротоари , площади , улични платна и терени за ползване на  Физически и юридически лица  които  имат  задължения  към община Несебър.


 


§ 4. чл.138, ал.1 се изменя и същият придобива следната редакция:

„За издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз се заплаща сума в размер на 300.00лв.“


§ 5.Отменя се т.4 на чл.138 ;


§6. Създава се нова ал.4 на чл.150 със следното съдържание:


„Определят се следните цени за услуги, свързани с ползване на общинско имущество- фитнес зала в многофункционална зала в гр. Обзор, както следва:


т. 1 – за еднократно посещение – 3,00лв.;


т. 2 – месечна абонаментна карта – 30,00лв;


т. 3 – шестмесечна абонаментна карта – 120,00лв;


т. 4- годишна абонаментна карта – 200,00лв.“


§7.В чл.170в се правят следните изменения:

В Точка 1   сумата «1 лв».  става  „ 0.50лв“;

В Точка  2  сумата  „1,50 лв“  става   0.50лв.“

В  точка  3  сумата  „2,00 лв”   става   „0.60лв.“


§8.Отменя се чл.100;


§9 В Преходните и заключителни разпоредби се създава нова точка 17 със следният текст  „Наредбата за измененията и допълненията на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър приета с решение № ................ влизат в сила в 3-дневен срок след публикуването им във в-к „Слънчев Бряг


 


 


На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните:


      Мотиви за приемане „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър”


І. Причини, които налагат промените:


Във връзка с §1 и §2 от проекта:

С приемането  на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, публикуван в ДВ бр.97 от 06.12.2016 г. се намалява срока за определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти от служителите на общинската администрация.

Мотивите за съкращаване на този срок са, че голямата част от недвижимите имоти са вече декларирани и общините притежават техническа възможност за бързото издаване на удостоверението за данъчна оценка. Друга цел е по-бързото обслужване на данъкоплатците, спомагайки им да съберат в по-кратък срок необходимия пакет документи за различните операции с недвижимите имоти.

В случай, че за даден недвижим имот има неплатени задължения, те се посочват в удостоверението за данъчна оценка и много граждани предпочитат да платят задълженията си и да получат „чисто” удостоверение. В този случай съкращаването на срока за издаване на удостоверението за данъчна оценка ще доведе до по-скорошно погасяване на задълженията за конкретния имот и обезпечаването на общинския бюджет със средства.

С цел синхронизиране на местното законодателство с националното общинската администрация предлага да бъде съкратен и срока за издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения към Община Несебър. Съгласно чл.87, ал.6 от ДОПК  органът по приходите издава удостоверението за наличието или липсата на задължения по искане на задълженото лице или въз основа на акт на съда в 7-дневен срок от постъпване на искането.

Във връзка с §3 от проекта:

Предлаганият нов текст на чл.47 е  с оглед  защита  на  публичната общинска собственост  и  е в  съответствие с общият принцип на  чл. 11 от ЗОС, според който  имотите и вещите  общинска собственост  се управляват  в интерес на населението на общината  и  с грижата на  добър стопанин. Считаме че този интерес, общината би могла да защити, като ограничи  издаването на  разрешения за   ползване на   пазари тържища , панаири , тротоари , площади , улични платна и терени ( всички  посочени са от категорията на публична общинска собственост )  на  лица които имат задължения към общината. Считаме, че с това не се ограничава свободната стопанска дейност на физическите и юридическите лица, тъй като те могат да  осъществяват тази дейност, но не и на територия която по смисъла на закона  е публична общинска  собственост .

Във връзка с §4 от проекта:

Съгласно изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози и по конкретно на чл.24 (3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.), който гласи, че „Разрешението се издава за срока, посочен от превозвача в заявлението по ал. 2, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска разрешението“, което съответно налага промяна в текста на подзаконовия нормативен акт, като отпадне предвидената цена на услуга при издаване на разрешение за таксиметров превоз за  три години и се въведе годишна такава.

Във връзка с §5 и §6 от проекта:

Отпадането на т.4 на чл.138 от Наредба №11 се налага поради неправилно техническо ситуиране на текста предвиден като чл.170, който понастоящем е поместен между чл.138 и чл.139 на нормативния акт. Текстът на разпоредбата се приема отново със същото съдържание чрез създаването на нова алинея, а именно: ал.4 на чл.150 от Наредба №11.

Във връзка с §7 от проекта:

Корекцията на част от  цените на услуги в чл. 170в се налага, тъй като е необходимо същите да се приравнят и кореспондират с приетите такива със Заповед № ЗМФ -1472/29.11.2011г. за определяне на нормативи за разходите при представяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя, издадена от Министъра на финансите, обн. в ДВ, бр98 /13.13.2011г, в сила от 01.01.2012г.

Във връзка с §8 от проекта:

Отмяната на чл.100 се налага поради препокриване на смисловото съдържание на разпоредбата с предвиденото в други две действащи разпоредби на чл.167 и чл.169 от Наредба №11.


ІІ. Целите, които се поставят:

Привеждане и актуализиране на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт към действащата нормативна уредба.


 


ІІІ.Финансови  и други средства, необходими за прилагане на новата уредба :

Няма


ІV.Очаквани резултати от прилагането:

Извършване на административни услуги в определените от ЗМДТ срокове намаляване на размера на приети цени на услуги в съответствие приети изменения в по-горестоящи нормативни актове.


V.Анализ за съответствието с правото на европейския съюз:

Предлаганият проект  на Наредба за  изменение на Наредба №11 е  подзаконов нормативен акт в съответствие със Закона за местните данъци и такси, Закона за автомобилните превози и Закона за достъп да обществена информация и Закона за нормативните актове.

Цитираните нормативни актове кореспондират с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


Предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Несебър е публикуван на сайта на Община Несебър и на Портала за обществени консултации  на ……….2017г.


 


ВНОСИТЕЛ:   

ЗАМ. -КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Иван Гургов


Публикувано на 07.04.2017 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews