Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  

УВАЖАЕМИ ТЪРГОВЦИ,

   Във връзка с предстоящия летен сезон Общинска администрация- Несебър  уведомява, че за извършването на търговска дейност на територията на Община Несебър е необходимо да се снабдите със съответните разрешителни документи като спазвате предвидените за това процедури и нормативи.

Всички лица, желаещи да извършват търговия на открито следва да подадат заявление по образец до кмета на общината или кмета на населеното място, като към заявлението се прилагат необходимите документи по Наредба №2 на Общински съвет-Несебър. В предвидения по закон срок кмета на общината или упълномощено от него лице издава разрешение за ползване на заявилото лице, ако то отговаря на изискванията по закон.
Въпросният подзаконов акт касае реда и условията за извършване на търговска дейност на открито, където са инкорпорирани и текстове с въведени ограничения при извършването на търговска дейност, с които ви запознаваме.
Съгласно чл.4 от Наредба №2  на територията на Община Несебър се забранява:
1. Търговията с пиротехнически изделия извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и правилника за неговото приложение;

2. Продажба на стоки с неустановен произход;


3. Ползването на зелени площи, тротоари и други места за обществено ползване около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж;


4. Излагането и продажбата на стоки във входните части на сградите или по земята;


5. Възпрепятстване на движението на пешеходците по тротоарите и други пешеходни места, чрез поставяне на прегради, декоративни решетки, цветя, маси, столове и др.под.,;


6. Поставянето на маси и консумацията на тях пред търговски обекти, некатегоризирани по смисъла и изискванията на Закона за туризма;


7. Извършване на търговия на открито без издадено разрешение за ползване или чийто срок е изтекъл;


8. Извършване на търговска дейност извън рамките на позволената квадратура, изписана в разрешителното;


9. Извършването на търговска дейност  на открито от търговец, който е различен от търговеца вписан в разрешителното.


10. Поставянето на съоръжения около паметниците на културата в гр. Несебър-стара част;


 


11. Поставянето на съоръжения пред търговските обекти, по стените и оградите на къщите в гр. Несебър-стара част.“


          Както е известно, територията на  Стария град е призната архитектурен резерват от национално значение и всяка една намеса съгласно Закона за културното наследство и Наредба №10 на Общински-съвет-Несебър  следва да бъде съгласувана с НИНКН и разрешена от гл.архитект преди да бъде извършена.

 В тази връзка се забранява поставянето на преместваеми обекти върху  части от площадни пространства, както и върху свободни площи и имоти, когато това пречи на основното предназначение на терените, върху които се поставят. Всякакви съоръжения: щендери, хладилни витрини, столове, маси,  стелажи за търговска дейност не следва да бъдат поставени върху тротоари и др. пешеходни зони, тъй като по този начин затрудняват пешеходния поток и застрашават здравето и безопасността на нашите съграждани и гости на града.

Преместваемите обекти, разположени на територията на архитектурния резерват и сервитутната му зона, следва да бъдат поставени съгласно утвърдените Режими за опазване на групова недвижима културна ценност „СТАРИНЕН ГРАД НЕСЕБЪР“-„АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ И ИСТОРИЧЕСКО СЕЛИЩЕ –АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА И УРБАНИСТИЧНА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ СЪС СВЕТОВНО И НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ , одобрени със Заповед №РД9Р-14 от 05.06.2015г. на Министъра на културата, обн. В ДВ бр.51 от 2015г.

За поставянето им следва да се издаде разрешение на главния архитект на Община Несебър при спазване на градоустройствените, архитектурно-художествените, инженерно-техническите и санитарно-хигиенните норми и изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда.

Съгласно чл.170 ж от Наредба №11 за създаването, разпространението и използването с търговска цел на предмети, представляващи или съдържащи изображение на културна ценност, публична общинска собственост или на елементи от нея се сключва договор с  Община Несебър като се заплаща цена в размер на 0.20лв. за 1 /един/брой, предмет (търговски артикул, вкл. сувенири, картички, хранителни продукти, напитки, изделия и др.). Договорите се сключват по заявление от лицата, извършващи съответната дейност и възнагражденията по тях се събират от отдел „Търговия“.


      Считаме, че спазването утвърдените правила и нормативи ще доведе до повишаване на лоялната конкуренция между търговците и утвърждаване на цялостната визия на Община Несебър, като община с европейски стандарти и качество на живот и култура.


Публикувано на 07.04.2017 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews