Вие сте тук: Икономика >> Архив Обществени поръчки
Системно съобщение: Възможни са хронологически размествания поради поетапното възстановяване на архива!

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
гр. Несебър п.к. 8230, ул. “Еделвайс” 10, отдел “Правен” тел: 0554 / 29343, факс 0554/29343

На основание чл. 3, ал. 1, т.1 , чл.7,т.1 и чл.14, ал.1 ,т.2 от Закона за обществените поръчки ,във връзка с Решение № 58 / 19.11.2010 г., се открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура по ЗОП , с предмет : "Доставка на хранителни продукти , хигиенни , санитарни материали , консумативи и дезинфектанти за нуждите на детски заведения , млечни кухни , социален дом и социален патронаж на територията на Община Несебър по обособени позиции „.

Документация за участие в процедурата , на хартиен носител , може да бъде получена , всеки работен ден , от 8.30 до 16.30 часа , от Центъра за Административно обслужване на граждани, гр. Несебър , ул. Еделвайс № 10 – Офис № 1 , Направление № 1 .

Публикувано на 03 Dec 2010 от Пресцентър община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - У В Е Д О М И Т Е Л Н О П И С М О
Във връзка с провеждане на обществена поръчка , открит конкурс по НВМОП , с предмет : „ Избор на изпълнител за сключване на застраховки „ Гражданска отговорност „ , Каско „ и застраховка на имущество , съобразно нуждите на Община Несебър и на основание чл. 40 от НВМОП , Ви уведомяваме , че второто заседание на Комисия ,назначена със Заповед N 2109 / 28.12.2010 г. ще се проведе на 28.12.2010 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Несебър – гр. Несебър , ул. „ Еделвайс „ N 10 .
Гореописаното заседание ще протече по следния дневен ред :
1. Отваряне и оповестяване на ценовите оферти
На заседанието имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация .
Председател на Комисията : ......... / Станимира Катрафилова /
Публикувано на 28 Dec 2010 от dimitar_kw
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
гр. Несебър п.к. 8230, ул. “Еделвайс” 10, отдел “Правен” тел: 0554 / 29343, факс 0554/29343,
На основание чл. 3, ал. 1, т.2 , чл.7,т.1 от Закона за обществените поръчки и чл.1,ал.1,т.3, чл.4 ,ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки ,във връзка с Решение N 59 / 29.11.2010 г., се открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка - открит конкурс по НВМОП , с предмет : "Избор на изпълнител за сключване на застраховки „ Гражданска отговорност „ , „ Каско „ и застраховка имущество , съобразно нуждите на Община Несебър „.
Документация за участие в процедурата , на хартиен носител , може да бъде получена , всеки работен ден , от 8.30 до 16.30 часа , от Центъра за Административно обслужване на граждани, гр. Несебър , ул. Еделвайс N 10 – Офис N 1 , Направление N 1 .
Публикувано на 07 Dec 2010 от dimitar_kw

Отдел „Капитално строителство и проектиране”

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 във връзка с чл.7, т.1 и чл. 14, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и Решение N 47/31.08.2010г. на инж. Кл. Каравасилева, Директор на Дирекция „УТ, КСП и КС” при Община Несебър /оправомощена със Заповед N686/17.06.2010г./ , се открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за Реконструкция на път Слънчев бряг – Свети Влас от км. 0+850 до км. 2+674.65, I-ви етап от км 1+290 до км 2+647.65, II -ри етап от км 0+850 до 1+290”
Публикувано на 31 Aug 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


_ІІ_ІІ_ІІ

Официален сайт на Община Несебър. Всички права запазени!