ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПЕРИОДА ОКТОМВРИ 2018 - ДЕКЕМВРИ 2019

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2020г.

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

СПИСЪК НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СДЕЛКИ

РЕГИСТЪР ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2020г.

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ -2018г. и 2019г.

РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

СПИСЪК НА ПЧЕЛИНИТЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ