ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР


РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ >>
РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ >>

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ ЗА 2017г.

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ ЗА 2018г.

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ - 2019г. част 1

РЕГИСТЪР НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 2018г.

РЕГИСТЪР ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

СПИСЪК НА ПЧЕЛИНИТЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИ КУЧЕТА - част 1

РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИ КУЧЕТА - част 2

РЕГИСТЪР БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

РЕГИСТЪР НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 2019г. част 1