Административни услуги по отдели

Отдел "ГРАО":

- обслужва населението по постоянен адрес съгласно Закона за гражданска регистрация, Семеен кодекс, Закон за българското гражданство, Кодекс на международното частно право,Административнопроцесуален кодекс, ГПК и др. законови и подзаконови разпоредби при издаване на официални удостоверителни документи;

- отговаря за съхранението, подържането и обслужването на регистрите по гражданско състояние (регистър за раждане; регистър за смърт; регистър за граждански брак – до момента) и регистъра на населението;

- обслужва кореспонденцията с правоимащи институции по дейността на ЕСГРАОН, като изготвя отговори, разпределя по компетентност и предава за обработка в деловодството;

- участва в организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори, допитване до народа, преброяване и др. от местно и национално ниво, съгласно нормативната уредба.

Отдел "ГРАО"        
Началник отдел - кабинет 64 Гергана Войнова Тодорова 2 93 77   gvoinova@nesebar.bg
Специалисти - Несебър - кабинет 13    2 93 10; 2 93 13    
Специалист- к.к. Сл.бряг  кв."Чайка" №61  2 92 16    
Обреден дом - Конферентен център "Сочи", Несебър - стара част        
Специалист "Ритуали" Мария Иванова Шопова 4 57 38 0893 303684 ritualnazala@gmail.com

Административен офис № 1, гише № 1

ГИШЕ № 1 - ГРАО, ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО
Телефон: 0554 / 2-93-72

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „ГРАО”

__________________________________________________________________________________

Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ПО ЧЛ.9, АЛ.1 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

З А Я В Л Е Н И Е ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДУБЛИКАТ / ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА

Д Е К Л А Р А Ц И Я на основание чл.92, ал.З от Закона за гражданската регистрация

АДРЕСНА КАРТА ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

З А Я В Л Е Н И Е за ползване на услуга по погребение

З А Я В Л Е Н И Е за ползване на гробно място

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО


Отдел "Здравеопазване и социални дейности"
- десен корпус, партер,  кабинет 1
       
Началник отдел  Константин Любенов Камчев 2 93 68    
Секретар МКБППМН Велина Георгиева Георгиева 2 93 67   mkbppmn@nesebar.bg
Експерти и специалисти   2 93 67    


СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Отдел „Здравеопазване и социални дейности”

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ

Декларация образец еднократна финансова помощ


ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ И ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Заявление за еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете

Заявление за финансова помощ при "ин витро" процедура

Декларация за семейни начала

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ


Отдел "Местни данъци и такси" етаж 1 и изнесени офиси    
Началник отдел кабинет 15 Паскал Георгиев Апостолов 2 93 14 pakorosi@abv.bg
Офис 1- Местни данъци и такси, обслужване на юридически лица   4 58 91  
Офис 2- Местни данъци и такси, счетоводство   4 58 10   
Офис 3- Местни данъци и такси, проверки и ревизии   4 33 21  
Офис 4- Местни данъци и такси, обслужване на физически лица   4 26 28  
Експерти -  кабинет 16   2 93 16  
МДТ- гр.Св.Влас   6 82 23  
МДТ- гр.Обзор   055635103  
МДТ- с.Равда   6 62 46  
1 2 3 5
Касиер - с.Гюльовца, с.Оризаре, с.Кошарица, с.Тънково, с.Паницово, с.Козница   055638220  
     


Административен офис № 1, гише № 2,3,4,5,6
ГИШЕ № 2 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Телефони: 0554 / 2-93-73 и 2-93-74

ГИШЕ № 7 - КАСА
Телефон: 0554 / 2-93-75

КАСА ОФИС "СЛЪНЧЕВ БРЯГ", кв. "Чайка" №61
телефон 0554 / 2 92 17

Банкова сметка на Община Несебър за всички данъци и такси

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Отдел „Местни данъци и такси”


МОЛБИ И ДЕКЛАРАЦИИ КЪМ ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ":


Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Декларация по чл.25 от Наредба №11

Декларация по чл.28 от Наредба №11

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 4 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 4 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Данъчна декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти

Данъчна декларация по чл.321 ал.1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследства

Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър

Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Данъчна декларация по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Искане за прихващане или възтановяване

Искане за данъчна оценка

Заявление за закриване на партида по чл.54

Справка -декларация за туристически данък по чл. 116 ал. 3 от Закона за туризма

Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни

Заявление за закриване на партида по чл.14

Декларация за притежаване на куче

Важно съобщение!!! Съгласно чл.116 от Закона за туризма месечните Справки-декларации за реализираните нощувки се подават в Община Несебър по електронен път на адрес turistdanak@nesebar.bg. Справките-декларации трябва да са подписани и подпечатани с мокър печат. Да се изпращат сканирани в PDF формат. Справки-декларации - един файл, извадка от регистъра на настанените туристи за отчетния период - един файл.


На вниманието на Частните съдебни изпълнители!
С решение №1203 от протокол №34/31.01.2011г./ на Общински съвет гр.Несебър се въвеждат следните такси:
- За издаване на удостоверение за декларирани данни от отдел”МДТ”на Частни съдебни изпълнители – 5 лв.
- За изготвяне на копие от данъчна декларация, без приложения, за един брой на Частни съдебни изпълнители – 20 лв.
- За изготвяне копие от данъчна декларация , ведно с прилогените към същата документи, за един брой на Частни съдебни изпълнители-25лв.
- За издаване на данъчна оценка на имот по искане на Частен съдебен изпълнител- 50 лв.
Банкова сметка на община Несебър:
УниКредит Булбанк: BIC: UNCRBGSF
IBAN:BG55UNCR76308400000400
Код за вид плащане 44 80 07

Отдел "Общинска собственост"       obs@nesebar.bg
Началник отдел - кабинет  47 Нелина Желева Колева 2 93 88   n.koleva@nesebar.bg 
Експерти кабинет   46 2 93 85; 2 93 86;    

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ >>


ЗАЯВЛЕНИЯ КЪМ ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ":

Заявление за предоставяне на административна услуга общинска собственост

Заявление за отстъпено право на надстрояване и /или пристрояване/

Заявление за закупуване право на собственост върху земя

Заявление за картотекиране отдел „Общинска собственост“

ДЕКЛАРАЦИЯ по Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ /подава се в срок до 10 март/
Общи указания
Приложение 1
Приложение 2

За ползване на зали-общинска собственост или терени-публична общинска собственост се подава искане "по образец" до Кмета на Община Несебър, на гише №1 в офис №2 на Центъра за административно обслужване /гр.Несебър, ул. „Еделвайс“ №10/ или на contacts@nesebar.bg. В искането задължително се посочва лице и телефон за контакти. Дължимата сума се внася, след одобряване на искането и включване в график на заетостта. Дължимата сума се внася:
- по банков път. Банкова сметка на Община Несебър:
УниКредит Булбанк: BIC: UNCRBGSF
IBAN:BG55UNCR76308400000400
Код за вид плащане 444100

- в брой. В Конферентен център "Сочи", гр.Несебър - стара част или в сградата на Община Несебър, ул. "Еделвайс" №10, отдел ГРАО или в отдел "Несебър-световно наследство", гр.Несебър, ул. "Отец Паисий".
Дължимата сума се определя съгласно Наредба №11 за определяне и администратиране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър. Фактура се издава до 5 дни след плащането в счетоводството на общината /гр.Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, ет.V/.

ПОЛЗВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ "АРТИУМ" - НЕСЕБЪР

ПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ ОБЩИНСКИ ЗАЛИ

ПОЛЗВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА

ПОЛЗВАНЕ НА СЦЕНА "АМФИТЕАТЪР" НЕСЕБЪР

ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА/СЦЕНА В ГРАД ОБЗОР

ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕНИ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТЗабележка: за ползване на Многофункционалната зала или Амфитеатралната цена на открито в град Обзор се подава искане до кмета на Кметство Обзор, където се заплаща дължимата сума.

Контакти:

1. Център за административно и информационно обслужване в Община Несебър,
офис 2, гише 1 - 0554 29381
2. За ползване сцената на Амфитеатър - Несебър към отдел "Несебър-световно
наследство", гр. Несебър, ул. "Отец Паисий" 0554 / 43074, nsn2012@abv.bg
3. За ползване на Центъра за култура и образование „Артиум“ - Денис Гонсалвеш,
0893 559430, artium.gonsalvesh@gmail.com
4. Конферентен център "Сочи", гр. Несебър - стара част - 0554 / 45738,
ritualnazala@gmail.com. И при сключване на брак на открито.
5. Читалище "Яна Лъскова-1905" - 0554 / 0554 43159
6. Кметство Обзор, специалист "Култура" - 0556 / 35109, kmetstvo_obzor@abv.bg

Заявление за ползване на зала Център за Култура и Образование " АРТИУМ" гр.Несебър

Заявление за ползване зала- общинска собственост или терен- публична общинска собственост

Главен архитект Валентин Димов - кабинет 34, телефон 2 93 36

Дирекция "Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството"        
Директор на дирекция         кабинет 53 Клара Василева Каравасилева 2 93 23   kl.karavasileva@nesebar.bg
         
Отдел "Устройство на територията" етаж 3- кабинети 31,32,33,35,36      
Началник отдел        кабинет 35 Жулиета Йорданова Горанова 2 93 35   jgoranova@nesebar.bg
Експерти и специалисти   2 93 31; 2 93 32;     
    2 93 33; 2 93 42    
    2 93 64;2 93 69    
Отдел "Инвеститорски контрол" кабинет  70        
Началник отдел  Динко Стойков Войнов 2 93 60    
Експерти и специалисти   2 93 37    
Отдел "Контрол върху строителството" десен корпус, партер        k_stroitelstvo12@abv.bg
Началник отдел        кабинет 43 Янчо Недев Георгиев 2 93 53    
Юристконсулт кабинет 57 Десислава Николова 2 93 43    
Сигнали се приемат писмено
на електронния адрес или
на гише 2, офис 2 в ЦАИО!
       

АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС №2, ГИШЕ № 2 И ГИШЕ № 3 - Телефон: 0554 / 2-93-82


СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТРОИТЕЛСТВОТО

ЗАЯВЛЕНИЯ И МОЛБИ КЪМ ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":
Заявление за издавен виза за проектиране

Заявление за регистриране строеж от пета категория

Заявление за регистриране строеж от четвърта категория

Заявление за заверка на констативен акт (образец 3) за установяване съответствието на строежа и издадените строителни книжа

Заявление за издаване на констативен протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ

Заявление за разрешение за изработване и изменение на подробен устройствен план

Заявление за одобряване на ПУП и одобряване на изменение на ПУП

Заявление за одобряване на подробен устройствен план

Заявление за разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Заявление за одобряване на инвестиционни проекти

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване разрешение за строеж

Заявление за ползване на специализирана кадастрална карта и издаване на удостоверение по чл.54а, ал.2 от ЗКИР

Заявление за за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Заявление за изчисляване правото на прокарване на външни ЕЛ/ВиК връзки през общински земи

Заявление за разрешение за прокарване на тротоари, улични настилки и зелени площи

Заявление за разрешение за поставяне на временен преместваем обект

Заявление за издаване на разрешение за строеж

Заявление за издаване скица с координати

Заявление за издаване на скици за недвижими имоти

Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Заявление за издаване удостоверение за търпимост на стоеж

Заявление за предоставяне на копие от строителни книжа / проекти/, съхранявани в общинския архив на собственици на сгради, които не са в режим на етажна собственост

Заявление за предоставяне на копие от строителни книжа /проекти/, съхранявани в общинския архив за сгради, които не са в режим на етажна собственост

Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство


Отдел "Образование"- корпус СОУ "Л.Каравелов"        
Н-к отдел Янка Иванова Христова 4 33 96    
Експерти    4 60 07;4 60 30  

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Отдел "Образование"

Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър

ЗАЯВЛЕНИЕ за приемане на дете в ДГ

Н А Р Е Д Б А № 16 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР - ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2017 г.

ИСКАНЕ за предоставяне на стипендия на дете/младеж с изявени дарби

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА 2019г.

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ДЕЙНОСТ "ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА" 2018

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА - 2017 г.

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦПЛР - ЗАПОВЕД № 819 / 28.05.2018 г.

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦПЛР за 2019 г.

Информация за броя на местата в общинските детски градини към 15.05.2019 г.

Информация за броя на местата в общинските детски градини за учебната 2019/2020 година

Отдел "Туризъм и туристическа реклама" кабинет 59         
Началник отдел  Диана Дичева Кондова 2 93 47   tt_ness@abv.bg
Експерти и специалисти    2 93 46    


СПИСЪК С АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „ТУРИЗЪМ И ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА”

1. Категоризация на туристическите обекти:

• Бланки и образци
- Заявление - декларация за категоризиране на заведение за хранене и развлечения

- Заявление - декларация за категоризиране на място за настаняване

- Заявление - декларация за потвърждаване на категория на място за настаняване или заведение за хранене и развлечения

- Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в НТР

- Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в място за настаняване

- Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение хранене и развлечение

Дължими такси

• Минимални задължителни изисквания за съответните категории на туристическите обекти, които се определят от кмета на общината (съгласно чл.128 от ЗТ)

- Хотели 1 звезда
- Хотели 2 звезди
- Мотели 1, 2 и 3 звезди
- Хостели 1,2 и 3 звезди
- Пансиони 1 и 2 звезди
- Почивни станции 1,2 и 3 звезди
- Къмпинги и бунгала 1, 2 и 3 звезди
- Семейни хотели 1, 2 и 3 звезди
- Къщи за гости 1, 2 и 3 звезди
- Апартаменти за гости и стаи за гости 1, 2 и 3 звезди
- Изисквания за професионална и езикова квалификация на перс онала в семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции,стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и
къмпинги

- Заведения за хранене и развлечения 1 звезда
- Заведения за хранене и развлечения 2 звезди
- Заведения за хранене и развлечения 3 звезди

Характеристики и видове на туристическите обекти
- Класификация

Инфо брошура за категоризиране на МН
Инфо брошура за категоризиране на ЗХР

Линк към Национален туристически регистър в сайта на Министерство на туризма

Туристически информационен център;
Брошури;
• Официален туристически сайт на община Несебър – www.visitnessebar.org
Международни туристически изложения, организирани от Министерството на туризма –
Актуални покани на МТ

Отдел "Търговия" -  офис на ул."Еделвайс" № 4       pazari@nesebar.bg
Началник отдел  Мартин Ангелов Иванов 4 28 96    
Експерти и специалисти   4 59 28    

Административен офис № 2
ГИШЕ № 5 - ТЪРГОВИЯ

ЗАЯВЛЕНИЯ И МОЛБИ КЪМ ОТДЕЛ "ТЪРГОВИЯ":

Заявление за ползване на общинско място за продажба на ръчно плетиво

Заявление по чл.123 от Наредба № 11 на Общински съвет- Несебър/холограмни стикери/

Заявление за ползване на общинско място пред магазин/дом

Заявление за ползване на общински терен с предварително определена площ за разполагане на маси и др.

Заявление за рекламно- информационна дейност върху рекламно- информационен елемент /РИЕ/, собственост на Община Несебър

Заявление за поставяне на рекламно- информационен елемент /РИЕ/ върху терен- общинска собственост

Заявление за общинска сергия за продажба на риба на Рибна борса " Пристанище", град Несебър

Заявление за ползване общинско място / сергия/

Заявление за ползване общинско място / сергия/ на " Улицата на занаятите"

Заявление за ползване общинско място /сергия/ художници

Отдел "Несебър - Световно наследство", Демонстрационен център - Несебър, ул. "Отец Паисий"     nsn2012@abv.bg
Н-к отдел Златин Петров Чаушев 4 30 74 0893/303651  
Гл. експерт Кремена Илиева Стоянова 4 30 74 0893/303679  
Гл.експерт Нина Йорданова Велединова 4 30 74 0893/303790  
 Туристически информационен център - Несебър, стара част  Евтелпа Стойчева 4 26 11 0893/505259  

Отдел "Екология" - офиси в к-с "Младост",  бл.64 /белият блок/        
Началник отдел  Красимира Георгиева Мандулева 4 25 32   ekomania@abv.bg
Експерти и специалисти    4 25 32    
СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ "ЕКОЛОГИЯ"

НОРМАТИВНА УРЕДБА ОТДЕЛ "ЕКОЛОГИЯ"

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Несебър 2015-2020г.

Заповед 1450 | Заповед 1214

Общинско предприятие "Пристанищна инфраструктура"                                       

гр.Несебър,
ул. „Митрополитска“ №2

oppi@nesebar.bg

Директор

ЯНИ ЯНУЛОВ

0893 559295

Счетоводство

 

0554 29355СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОМУВАНЕ НА КОРАБИ

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИСТАВАНЕ НА КОРАБИ

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО"        uogsgs@abv.bg
Директор инж.Магдалена Христова Мандулева 4 23 84    
Юрисконсулт   4 24 43    
Счетоводство, каса   4 58 18    
         


СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО"

Заявление за събиране на билки

Искане за отсичане на дървета в частни имоти

Искане за сеч по ЗОСИ-1
Отдел "Човешки ресурси и ТРЗ" кабинет 38       
Началник отдел Росица Димитрова Маркова 2 93 97   r.markova@nesebar.bg
Експерти и специалисти    2 93 96;2 93 90    
СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Човешки ресурси и ТРЗ

Ново!

Местните данъци и такси към Община Несебър вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.
Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чуждестранни граждани.


БЪРЗ ДОСТЪП: